(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 4. jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně a poslanci: Adam Petr - osobní důvody, Adam Vojtěch od 12 hodin - zdravotní důvody, Balaštíková Margita - pracovní důvody, Běhounek Jiří - pracovní důvody, Farský Jan - zahraniční cesta, Fiala Petr - pracovní důvody, Fiala Radim bez udání důvodu, Gabrhel Vlastimil - pracovní důvody, Holík Jaroslav - pracovní důvody, Chalánková Jitka - pracovní důvody, Chalupa Bohuslav do 13 hodin - pracovní důvody, Jandák Vítězslav - zdravotní důvody, Marková Soňa - osobní důvody, Nekl Josef - zahraniční cesta, Nováková Nina - osobní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Plzák Pavel - osobní důvody, Rykala Adam - osobní důvody, Seďa Antonín - zahraniční cesta, Snopek Václav - zahraniční cesta, Strnadlová Miroslava - osobní důvody, Šidlo Karel - osobní důvody, Šrámek Pavel - zahraniční cesta, Váhalová Dana - rodinné důvody, Váňa Roman - pracovní důvody, Zemánek Jiří - pracovní důvody, Zlatuška Jiří - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Babiš Andrej bez udání důvodu, Bělobrádek Pavel - zahraniční cesta, Herman Daniel - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - pracovní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

Dnešní jednání zahájíme body z bloku třetích čtení, u kterých je splněna jejich zákonná lhůta. Jsou to body 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 a 161. Připomínám, že na 13 hodin jsme si pevně zařadili bod 44, sněmovní tisk 783. (Hluk v sále.)

Nyní tedy přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů. Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se posadili na svá místa.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 150. Tím je

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 600/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Čihák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 600/3, který byl doručen dne 13. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 600/4. Vidím, že u stolu řečníků stojí pan navrhovatel, tudíž mu dávám slovo. (Hluk v sále.)

Dříve než tak učiním, opravdu poprosím sněmovnu o klid.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s podstatou navrhované novely zákona o státním podniku jsem vás již seznámil v předchozím projednávání tohoto návrhu. Proto bych chtěl dnes pouze připomenout, že novela přesněji vymezuje pravidla pro hospodaření státních podniků s majetkem státu.

Dále zpřesňuje postavení ředitele státního podniku a posiluje postavení členů dozorčích rad v oblasti vnitřní kontroly podniku a působnost zakladatelů vůči státním podnikům z hlediska kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu. Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s novými obecnými právními předpisy, které upravují postavení právnických osob a jejich orgánů, zejména pak s občanským zákoníkem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se moc omlouvám, že vás ruším, ale poprosím, abyste počkal, než se sněmovna ztiší, protože hluk je opravdu velký. (Vyčkává se.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Hospodářský výbor, který Sněmovna určila jako garanční, se sešel 27. dubna. Výbor projednal všechny pozměňovací návrhy uplatněné ve druhém čtení. Pozměňovací návrh pana poslance Procházky týkající se doplnění přechodného ustanovení a pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který se týká důvodu zrušení podniku zakladatelem, výbor doporučil přijmout. Pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který požaduje rozšíření navrhované úpravy bezúplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu i na účelové komunikace, a to do vlastnictví i soukromoprávních subjektů, výbor doporučil nepřijmout. S postojem garančního výboru naprosto souhlasím. S ohledem na výše uvedené souhlasím i s procedurou hlasování, kterou doporučil garanční výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Poslanecké sněmovně hospodářský výbor, který je zároveň garančním výborem.

Garanční výbor navrhuje hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 600/3 v následujícím pořadí:

Za prvé návrhy pod bodem A. Jsou to dva pozměňovací návrhy, bod A1 a A2. To jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru, hospodářského výboru, pod číslem 237. Pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích přednesených druhém čtení pod bodem B, jsou to pozměňovací návrhy Romana Procházky. Dále bude následovat, za třetí, návrh pozměňovacích návrhů pod bodem C, jedná se o jeden pozměňovací návrh pana Josefa Kotta. Za čtvrté návrh pod písmenem D, to je pozměňovací návrh Ludvíka Hovorky. A naposledy, za páté, návrh zákona jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Já se táži, zda je nějaká námitka vůči přednesené proceduře. Není tomu tak. Já přesto o té proceduře nechám hlasovat.

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 193, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, přistupme k hlasování. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP