Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisu do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to podle vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm žadatele se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli, tedy žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Dalším cílem návrhu zákona je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer zákona č. 56/2001 Sb. v návaznosti na jeho novelizaci provedenou zákonem č. 239/2013 Sb.

Vedle výše uvedených navrhovaných změn byla při přípravě předkládaného návrhu vzata v potaz rovněž dotýkající se implementace práva Evropské unie, konkrétně adaptace zákona na nařízení Evropské unie týkající se požadavku na traktory a lesnické zemědělské stroje č. 167/ 2013 Sb. a požadavků na dvoukolá a tříkolá vozidla a čtyřkolky č. 168/2013 Sb.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů a o podporu tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Jen vás požádám, abyste návrh na zkrácení lhůty přednesl poté ještě v obecné rozpravě, abychom o tom mohli dát hlasovat. Děkuji vám.

A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a přeji vám, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dobré odpoledne. Jsme v prvním čtení, takže já v úvodním slovu zpravodaje také pouze stručně zrekapituluji obsah tohoto vládního návrhu na novelu zákona. Pokusím se zvolit trochu jiné formulace, abych vás zbytečně nezdržel a nedubloval slova, která před malou chvílí řekl pan ministr Dan Ťok.

Tato novela navazuje na relativně nedávnou novelu stejného zákona. Možná si na to ještě vzpomenete. Vstupovala v platnost od roku 2015. Některá ustanovení jsme nakonec odsunuli, byla o rok odsunuta a začala platit až na začátku letošního roku. Je to poměrně sledováno v médiích a byly to například ony diskutované registrační značky na přání. A byl to také větší dohled nad stanicemi technické kontroly. Myslím, že sami vidíte, že registrační značky na přání byly občany České republiky a veřejností přijaty kladně a že je to zajímavé zlepšení. To je stejná věc, resp. stejný zákon, který tyto věci zavádí. Vyšel lidem vstříc, jak jsem řekl, začalo to platit od letošního ledna.

A možná si z těch debat ještě vzpomenete, ať na plénu, tak na hospodářském výboru, také na snahu o takzvané vyčištění registru vozidel. Skončily polopřevody, už není možné mít nepoužívané auto, musí být vozidla buď přihlášena, nebo odhlášena, to znamená, že musí zaniknout a už není možné je znovu uvádět do provozu, takže díky té poslední novele tohoto zákona, o které teď mluvím, se Ministerstvu dopravy povedlo ten registr začít čistit a dávat do pořádku.

Jak před chvílí řekl pan ministr, teď se jedná o další dílčí novelu, odstranění některých nedostatků a mezer. Také už proběhlo v médiích další zlepšení, služba pro občany České republiky. To je z mého pohledu asi to nejzajímavější, co tato novela přinese. Je to nově skutečnost, že při změně v registru, to znamená ať přihlášení, tak odhlášení nebo zapsání nějaké změny, už se nebudete muset řídit svým místem bydliště, například řešit to mezi kupujícím a prodávajícím, ale tu změnu budete moci provést na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Teď se dívám na některé z vás, kteří jsou starosty obcí a napjatě poslouchají. V té analýze je jasně řečeno, že na státní rozpočet a veřejné rozpočty nebude dopad. Naopak by to mohlo mít jistý drobný pozitivní dopad na podnikatelské subjekty, které nebudou mít tolik cestování, ale dá se samozřejmě předpokládat, že u těch menších obcí s rozšířenou působností dojde k malému nárůstu agendy. Asi zatím těžko odhadovat, v jak velkém množství to bude.

Tolik na úvod v prvním čtení tohoto zákona. Za sebe jako zpravodaj vám ještě naznačím, pokud tedy schválíme požadavek předkladatele na zkrácení lhůt, tak představu, jak bude konat hospodářský výbor. My příští týden stanovíme harmonogram projednávání před druhým čtením ve středu 8. června. V tuto chvíli předpokládáme, že finální projednávání hospodářského výboru před druhým čtením bude ve středu 22. 6. 2016. Jak to bude projednávat Sněmovna, o tom já zatím nebudu spekulovat. Uvidíme, jestli a jak stihneme do léta tento zákon projednat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Přečtu omluvu. Dnes od 13.20 hodin do konce jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Klaška.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych v obecné rozpravě opět navrhl, nebo chtěl bych požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Ale uvědomil jsem si ještě jednu věc. Návrh na zkrácení lhůty je důležité, aby dal ministr, je-li poslancem, případně to musí navrhnout někdo jiný, takže případně pan zpravodaj.

Nyní tedy pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych si jenom chtěl vyjasnit, co ten návrh na zkrácení lhůty má znamenat. Jestli to znamená, že bude další nějaká mimořádná schůze během léta, nebo jestli je to jenom prostě plnění ministerského programu, který mu takhle napsali jeho úředníci. Ale jestli se podíváte na to, jaký máme program schůzí před sebou, tak jedna schůze má být někdy od 26. do 29. června, přibližně, do té doby nepochybně třicet dní neuplyne, pak máme další schůzi kolem 10. až 14. července, tam nemůžeme stihnout zcela zjevně obě čtení, takže by se udělalo jenom druhé čtení, a další dva měsíce do podzimu to tady bude ležet.

Já prostě nemám rád návrhy, které se dávají jenom proto, aby to vypadalo, že něco chceme zrychlit. Jestli si opravdu navrhovatelé, vláda a ministr, myslí, že se tohle musí schválit a že kvůli tomu budeme v létě zasedat, tak ať je mi to prosím sděleno. Ať vím, že ještě první týden v srpnu se musím kvůli novele zákona o provozu vozidel na silničních komunikacích, kterou za tohle volební období projednáváme už asi sedmou, že sem ještě musíme v srpnu jít. Jinak, jestli to tak není, tak prosím, nenavrhujte věci, které jsou úplně zbytečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, kdo další se hlásí. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, není ambicí, anebo tady to není žádné plnění řekl bych vládních priorit, tohleto je zaměřeno kvůli občanům. Nechceme dělat žádnou speciální schůzi. Já tady mám od mého úřadu, že to zkrácení je proto, aby mohl tenhle návrh vzít na pořad hospodářský výbor, abychom vyhověli jeho programu zasedání. Není to tady kvůli tomuto.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se samozřejmě nezlobím na pana ministra. Naprosto chápu, že není poslancem, nikdy nezažil, ale velmi bych upozornil Ministerstvo dopravy a jeho úředníky, že tato Sněmovna si svůj program řídí sama a není to tak, že k tomu potřebuje nějaký souhlas z ministerstva. Hospodářský výbor si může vzít zákon, který je mu přikázán, dokonce i předem, ale nepochybně druhý den, kdy je mu přikázán. Je na něm, kdy si ho projedná, a vůbec k tomu nemusí mít stanovenou zkrácenou lhůtu.

Takže já doporučuji, abychom - zatím ten návrh nevím, jestli už oficiálně zazněl, protože zatím zaznívá jenom z úst ministra, ale velmi doporučuji, abychom pro takový návrh nehlasovali, protože ho pokládám za naprosto zbytečný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ten návrh teď oficiálně zazní mými ústy. Vážení kolegové a vážené kolegyně, rád bych vás požádal jako zpravodaj o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů.

Teď v rámci rozpravy si dovolím svůj komentář a reakci na ctěného kolegu Bendu. My přece ve Sněmovně jsme dobrota sama a jistě koaličnímu panu ministrovi a ministerstvu vyjdeme vstříc. Já jsem místopředsedou hospodářského výboru, dívám se bedlivě, sleduji pana předsedu. My to stihneme, jak už jsem řekl, projednat, jak stanovení harmonogramu 8. 6., tak projednání před druhým čtením 22. 6. do těch třiceti dnů. Je tedy reálné, že na té avizované červencové schůzi může proběhnout alespoň druhé čtení zákona. Přece to má nějaký smysl, někam se posuneme do září, pak na tu zářijovou schůzi můžeme přijít už s vypořádáním druhého čtení a můžeme být připraveni na čtení třetí. Takže i vás, kolegy z opozice, prosím o toleranci. Myslím si, že zas takový spor v tom není a tolik negativních nebo sporných věcí v této novele není, abychom se tu zasekli a hádali se kvůli tomuto návrhu na zkrácení lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom velmi krátce. Paní a pánové, jen se tak ptám, kdy dojde na skutečně důležité věci, jako například registr smluv, který se tady odsouvá bez důvodu, a přitom hrozí velké škody. Ale hlavně kdy dojde při tom neustálém přesouvání, zkracování, posouvání a tak podobně vládních návrhů také na poslanecké návrhy zákonů. A já tady naposledy upozorňuji, že v případě, že nebudou návrhy zákonů brány do pořadu schůze v pořadí, jak přišly, to znamená podle čísla tisku, tak prostě a jednoduše se opoziční strany domluvíme a budeme dělat jednu mimořádnou schůzi za druhou pouze na opoziční návrhy zákonů.

A snad se konečně dokážeme také dohodnout také na tom, že volič rozdal své hlasy se stejnou silou jak opozičním, tak koaličním stranám, jak opozičním, tak koaličním poslancům a že není důležitější vládní návrh zákona před návrhem zákona poslaneckým.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se nikdy nedožadoval opozičních okének, protože to jsou takové ty chiméry, jak vám vždycky říkám. Tak tento týden ne, příští týden. A pak přijde příští týden a tento týden zase ne. Chápejte nás, naši ministři jsou čirou náhodou ve Sněmovně, tak musíme projednat i jejich návrhy zákonů. A pak přijde variabilní týden, kde už je automaticky Poslanecká sněmovna, už je to schváleno na organizačním výboru koaliční většinou, že už my vlastně nemáme variabilní týdny. Tak to nazvěme i v tom harmonogramu, že tento týden zasedá Poslanecká sněmovna, a nehrajme si se slovíčkem variabilní týden. Nejsme to schopni schválit během léta. Nicméně pan zpravodaj nám to sice potvrdil a říká, ale je to dobře, protože my to tak chceme. My všichni z ANO, ministr, předseda hospodářského výboru i já jako místopředseda hospodářského výboru, my jsme z jedné party a nám to přijde dobré.

Ale já jsem se hlásil kvůli něčemu jinému. Já už jsem o tom mluvil minule, když jsme projednávali tu novelu. A dneska zase pan zpravodaj tak radostně říká: to je nová novela, která navazuje na minulou dílčí novelu, a teď zase máme dílčí novelu. Tak já mám dva konkrétní dotazy na pana ministra. Která je to novela tohoto zákona v tomto volebním období a kolik bezesporu výborných dílčích novel ještě chystáte na Ministerstvu do konce volebního období? Že pak můžeme skutečně spravedlivě po občanech vyžadovat, aby ty nové zákony neustále a neustále sledovali? To není nic k obsahu této novely, jestli si rozumíme. To si myslím, že tohleto jsme mohli vyřešit minule, anebo příště. Anebo pokud zazní, že už v tomto volebním období do toho nesáhneme, tak já budu spokojený, a pak není žádný důvod, abychom to v září, až na to přijde ten čas, projednali a podpořili i hlasy opozice. (Hluk a neklid v jednací síni.) Ale kdo nám zaručí, že v listopadu, v prosinci, v lednu příštího roku nepřijde ministr dopravy s další dílčí novelou a pan zpravodaj nám neřekne "a ta přece tak pěkně navazuje na tu minulou a předminulou"? A nemyslím si, že bychom měli novelu těchto zákonů projednávat tak často a tak opakovaně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černoch. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu předsedovi Kováčikovi. Ono je tragické, že nejenom opoziční návrhy nejsou zařazovány, ale bohužel když se snažím zařadit teritorialitu exekutorů, což je senátní návrh, vládních senátorů, tak se nedaří zařazení ani tohoto návrhu. Myslím si, že to je škoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se tedy nikdo další nehlásí, jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádný návrh nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 396, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh by přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo další návrh k přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mluvil o tom pan zpravodaj, že se to týká obcí s rozšířenou působností, tak já bych to navrhl přikázat i do výboru pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda je další návrh k projednání. Nevidím další návrh. V tom případě budeme hlasovat pouze o tomto návrhu.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu k projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 397, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 50, proti 48. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání, která zazněla, a je zde návrh, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 398, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 57. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas a lhůta na projednání nebyla zkrácena.

 

Já vám děkuji a končím projednání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pane místopředsedo. Pane ministře, paní a pánové, já udělám ještě jeden pokus. My jsme nedoprojednali ve středu bod číslo 30, tisk 699, zákon o registru smluv. A vzhledem k tomu, že je to rozjednaný bod, tak jsem přesvědčen vzhledem k tomu, že podle pořadu schůze by teď měl přijít na řadu zákon o státním zastupitelství, pana ministra tady nevidím, takže jsem přesvědčen, že existuje zvláštní důvod pro to, abychom se znovu zabývali programem schůze a doprojednali bod číslo 30.

Tedy žádám Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala, že taková situace nastala, a byl zařazen bod číslo 30 jako poslední bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, eviduji přihlášku, ale mohou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem. Takže pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, já žádný důvod zvláštního zřetele nevidím kromě toho, že nám zbylo 14 minut. To je jediný důvod. Pokud vím, předkladatelem na prvním místě je pan ministr Jurečka, toho tu také nevidím. Nevidím, skutečně tady není. Takže je napsaný jako první.

(Hlas z levé části jednací síně: To je poslanecký návrh.) Nekřičte na mě.

Podívejte se, je přece první na pásce, je podepsaný jako první předkladatel. Měl by tady být.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tomto vás, pane předsedo, podporuji. Nekřičte po sobě, vážení poslanci a poslankyně. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy navrhuji, procedurálně ten návrh mohu dát, abychom přerušili jednání naší schůze do úterý 28. června do 14. hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, je to procedurální návrh. Jenom pro pořádek, abych napsal, o čem budeme hlasovat: do úterý 28. června do 14. hodiny. Je zde procedurální návrh, o kterém... (Nesouhlasné výkřiky v plénu.)

Táži se pana místopředsedy Filipa, zda se i ve vašem případě jednalo o procedurální návrh? (Místopředseda Filip mimo mikrofon: Ano, to byl procedurální návrh, ten má přednost, protože byl první v pořadí.) Já vás požádám, abyste to řekl na mikrofon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu dobře rozumím, ale můj návrh je také procedurální, jenom má jinou hierarchii hlasování, protože se nemůže hlasovat v jednom kroku, ale ve dvou, kdežto to přerušení je hlasování najednou. Ale já jsem ho podal dříve, takže o mém návrhu se musí hlasovat předtím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, budeme hlasovat tedy o procedurálních návrzích. Při svém úvodu jste to neřekl, to znamená, nejprve budeme hlasovat o tom, zda nastal zvláštní důvod. (Hluk v jednací síni. O slovo se intenzivně hlásí poslanec Stanjura. Hlas z pléna: Tady se hlásí o slovo.)

Budeme o tom hlasovat bez rozpravy, omlouvám se. (Poslanec Stanjura se stále hlásí.) Došlo k upřesnění toho návrhu, že se jedná o procedurální návrh.

Vznášíte námitku proti způsobu vedení schůze, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším, dneska to bylo oblíbené slovo, zásadní námitku proti vedení schůze. Pane místopředsedo, nemůžete rozlišovat mezi poslanci. Pokud jste pustil k mikrofonu pana místopředsedu Filipa s diskusním příspěvkem, s přednostním právem, tak pusťte k mikrofonu také ty, kteří mají přednostní právo. Měřte všem stejně. Kdybyste nepustil pana místopředsedu Filipa, nenamítal bych vůbec nic. Vy jste ho pustil, dovolil jste mu, nevyzval jste ho, ať něco upřesní, nevěděl jste, co řekne, dopředu a pustil jste ho k mikrofonu. Když se hlásím já, tak říkáte, že mě k mikrofonu prostě nepustíte.

Vznáším námitku proti způsobu řízení schůze, protože to není možné, abyste jedněm to umožnil, a druhým ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, o vaší námitce dám hlasovat. Každopádně já jsem pana místopředsedu Filipa požádal, aby upřesnil svůj návrh, říkal jsem mu to zde, aby došel k mikrofonu a řekl, že se jedná o procedurální návrh. To jsem učinil.

Nyní tedy budeme hlasovat bez rozpravy, nejprve tedy o námitce ke způsobu řízení schůze a poté budeme hlasovat o procedurálních návrzích, tak jak byly předloženy.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vznesenou námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 399. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců. Pro návrh 28, proti 50. Námitka byla zamítnuta.

 

V tom případě budeme hlasovat nejprve o tom, zda nastal zvláštní důvod, protože to byla první procedurální námitka, procedurální návrh, a poté o druhém procedurálním návrhu. Hlasovat budeme bez rozpravy, protože o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mohu vystoupit i teď, předtím než dáte hlasovat, protože je to prostě důležité. (Mluví tiše.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, já jsem vám nerozuměl. Prosím, můžete zopakovat, co jste říkal? Omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ještě jednou. Pane předsedající, hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mám toto právo uplatnit i teď, když chcete dát hlasovat, protože je to prostě důležité.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen o tom, že v případě, že se hlasuje o procedurálních návrzích, hlasuje se bez rozpravy. Já vás požádám, abyste...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě podávám námitku proti postupu předsedajícího. Myslím, že prolamujete precedenty, které tady byly léta, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě je zde další námitka proti způsobu řízení schůze, proti postupu předsedajícího.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 400. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců. Pro návrh 26, proti 55. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že námitce nebylo vyhověno, budu postupovat podle postupu, který jsem řekl. To znamená, nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa a poté o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury.

Vznášíte námitku proti postupu předsedajícího? Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale skutečně jste se dostal do pasti. Jestliže návrh pana kolegy Filipa byl procedurální, tak jste o něm měl nechat hned hlasovat. To jste neudělal, a za procedurální byl prohlášen až posléze. To znamená, já se domnívám, že nejlepší by bylo, kdyby kolega Filip stáhl svůj procedurální návrh, aby se pan předsedající dostal z té pasti, do které se dostal. Já se domnívám, že skutečně toto není možné. Byl by to obrovský precedent. A správně tady namítal i kolega Stanjura, že hlavní předkladatel toho návrhu, který se tady snažíte dodatečně zařadit na program schůze, tak je pryč, není tady, tak o čem se bavíme. Já nevznáším námitku proti vašemu postupu, nicméně prostě dostal jste se do pasti a nepostupujete správně. Vyzývám pana kolegu Filipa, aby vám podal pomocnou ruku a ten návrh stáhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já to rozhodnu tím způsobem, že přeruším schůzi na tři minuty, zkonzultuji to s legislativou a poté budu postupovat dál.

 

(Jednání přerušeno od 13.54 do 13.58 hodin.)

 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, požádám vás, abyste se usadili. Pane místopředsedo, já se obávám, že vám v tento moment neudělím slovo, protože jsem to konzultoval s legislativou. Bylo mi řečeno, že postup, který jsem zvolil, byl správný. A v tento moment budeme postupovat tímto způsobem. Nejprve dám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, poté případně o návrhu pana předsedy Stanjury. A v případě, že ani jeden z těchto návrhů neprojde, budeme postupovat dál podle jednacího řádu.

Nejprve tedy procedurální návrh, že nastaly zvláštní důvody k tomu, aby byl zařazen na program schůze bod číslo 30. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, zda nastaly mimořádné důvody pro to, aby byl zařazen teď na program bod 30. Kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 401. Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců. Pro návrh 37, proti 48. Tento návrh byl zamítnut.

Nyní budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu, který přednesl pan předseda Stanjura, a tento procedurální návrh je, aby tato schůze byla přerušena do 28. 6. 14.00 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 402, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 60. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se ocitáme v situaci, že není otevřený žádný bod a mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. První se hlásil pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já nám zkusím všem osvěžit paměť. Dnes ráno jsme měli jedno procedurální hlasování, kdy předseda poslaneckého klubu KSČM navrhl projednat registr smluv ve druhém čtení po bloku třetích čtení. Náš klub hlasoval pro. Vy jste to jako vládní většina, měli jste na to plné právo, odmítli. Takže to, že se dneska neprojednával registr smluv, je rozhodnutí vládní většiny. Já ho plně respektuji. Nejsem předkladatel ani návrhu zákona ani žádného z pozměňovacích návrhů.

Za druhé. Když si najdeme webové stránky psp.cz, půjdeme do oddílu jednání a dokumenty, najdeme si aktuální schůzi, tak si přečtěte schválený pořad schůze. V úterý 28. 6. schváleno naším hlasováním zařazení bodu 234, 235, 236. Pevně zařazeno. Pak případně body z bloku prvních čtení zákonů. Středa 29. 6. - pevně zařazené body 155, 169, 170, případně body z bloku třetích čtení, odpoledne ve 14.30 pevně zařazený bod 219. To jsou body, na kterých jsme se v úterý shodli na poradě grémia Poslanecké sněmovny, které byly v úterý předloženy nám všem k hlasování a které jsme schválili, aby mi teď říkali předsedové koaličních poslaneckých klubů, že schůze dneska končí.

Použiji oblíbené slovo svého kolegy Romana Sklenáka. To je chaos. Já bych řekl, že blázinec. Pokud jste tu schůzi chtěli ukončit dnes, proč jste souhlasili a hlasovali pro pevné zařazení bodů v úterý 28. června a ve středu 29. června? Čtyři z těchto bodů předkládají zástupci horní komory. Už jsou o tom informováni, už si změnili svůj program, už s tím počítají, abychom se v pátek ve 14.03 rozhodli, že to tak asi nebude, protože se to vládní koalici nelíbí.

Nechci vypočítávat, protože bych měl zbytečně moc prstů na jedné ruce, kolik opozičních návrhů se projednalo na této schůzi. Vzpomeňte si na svá mediální vyjádření. Vidím tady před sebou pana předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO, jak vždycky říká: já jsem ten, který podporuje projednávání opozičních návrhů. Ano, v televizi, v rádiu a v tisku jste pro. Jakmile ale projdete těmito dveřmi, na to zapomenete a nemilosrdně utlačujete a odsunujete opoziční návrhy k projednání. Mně to nevadí, já si nestěžuji, já nefňukám jako někteří vaši ministři, když náhodou přijdou do Sněmovny, že oni už jsou tu tři minuty a ještě jejich návrh zákona není na pořadu dne.

Takže já nevím, jak to chcete řídit. Ten chaos je čím dál větší. Já nebudu říkat to, co mi teď řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD, protože vulgární slova se na mikrofon říkat nemají, to ctím jako konzervativní politik. Ale kdy se změnila situace? Asi jste se sešli, poradili... (Poslanec Sklenák námitky z lavice.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, vážené poslankyně a poslanci, skutečně, nepokřikujte po sobě. Jestli chcete vystoupit v rozpravě, přijďte na mikrofon. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To, že jste nezvládli hlasování o protikuřáku tou geniální fintou, podpořím pozměňovák a pak pro to nemohu hlasovat jako pro celek, to já vždycky oceňuji inovativní přístupy. To určitě ještě někdy použijeme. Bylo to poprvé a určitě ne naposled, protože to je fakt docela vtipné, a dostali jste se do procedurální pasti, kdy projednáváme to samé. A kvůli tomu měníte domluvená pravidla a domluvené termíny. To je věc, kterou já podpořit nemohu. Není to ani rozumné ani racionální ani efektivní. A opravdu na sobě necháme štípat dříví? Já myslím, že bychom mohli mít jako komora Parlamentu nějakou důstojnost, ale většině z vás je úplně jedno, že my odmítneme návrh zákona, abychom ho tady druhý den měli znova. Nám to tedy vadí. Vždyť jste pro ten zákon mohli hlasovat! Mohli jste si ho upravit v Senátu, kde máte taky většinu! Mohli jste to dotáhnout do vámi vysněného úspěšného konce. Pak jste vyrobili démonického poslance Marka Bendu, který vám všechno zhatil. Protože máme 16 hlasů, Benda začaroval a jeho pozměňovák měl podporu 94 hlasů. Výborné! Doufám, že to bude častěji, že naše návrhy získají 94 hlasů, a potom pan předseda Faltýnek může říct, že pro ten zákon jako celek nebudou hlasovat. Škoda, že to nebylo u EET, to by bylo radosti aspoň v našich řadách.

Já vás vyzývám, abyste schůzi neukončovali, abychom jednali podle těch pravidel a termínů, které jsme si domluvili. Jestli chcete postupovat stylem, že vládní koalice bude svolávat jednu mimořádnou schůzi za druhou, tak si nemyslete, že něco urychlíte. Na každý tlak existuje protitlak. Kromě toho, co říkal pan předseda Kováčik, tak vám klidně předvedeme a každý den budeme načítat pět hodin změny programu, až nám jednou vyhovíte a ty body projednáme. Jestli chcete, abychom zalehli na matrace, my na ně zalehneme. Já už jsem to říkal v jiném případě. Jsme poměrně odhodlaní, poměrně mladí, poměrně výkonní, ale jestli nás budete pořád tlačit do kouta, tak my se budeme bránit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy starší než pan kolega Stanjura a možná že už s tou výkonností není tak úplně nejlepší, nicméně přesto si dovolím říct dvě poznámky.

Tou první poznámkou je, že za dvacet let, co mám tu čest tady být, si nepamatuji tak neschopné řízení Sněmovny. Něco tak nekompetentního, něco tak nekoncepčního, něco tak nechápajícího, co vlastně máme projednat. Teď bych prosil, já myslím, že mě nikdo nemůže podezírat z náchylnosti nebo ze spolupráce s klubem KSČM, ale domnívám se, že i dlouholetí poslanci KSČM potvrdí má slova, že tohle tady fakt ještě nebylo. Vy jste říkali, že sem chcete jít makat, a vy jste sem přišli dělat jenom chaos. Nemohli byste si konečně aspoň třeba přečíst jednací řád? Nemám pocit, že kterýkoliv z předsedů klubů vládní koalice tak dosud učinil. My máme nějaká pravidla jednání, řada z nich je nepsaných. Tam bych dokázal pochopit, že je neznáte, když jste přišli poněkud později, ale většina z těch pravidel je psaných a z vašeho jednání je zřejmé, že jste si je nikdy ani nepřečetli. Že jste se o nich nikdy ani nezamysleli. Vy vůbec nechápete, jak ty procedury tady probíhají, a děláte jeden chaos za druhým, v čele toho váš předseda Faltýnek. Prosím vás, zkuste ho, prostřednictvím pana předsedajícího prosím své kolegy v lavicích klubu ANO, pokuste se panu předsedovi Faltýnkovi udělat nějakou několikahodinovou stáž, vysvětlete mu, co je to jednací řád, je to zákon č. 90/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ať se to trochu naučí. Ať nás tady nevystavujete do takovýchto šílených situací. Protože to děláte především vy a děláte to stále. To je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě je můj návrh vůči panu předsedajícímu, co je samozřejmě jeho rozhodnutí. My jsme se dostali do pasti. Z té pasti podle jednacího řádu, který si řada z nás nepřečetla, se nedostaneme, pokud neuděláte nějaké rozhodnutí. Já navrhuji rozhodnutí podle § 62 jednacího řádu, kde je napsáno, že když předsedající opustí své místo, je schůze přerušena.

Pane místopředsedo Bartošku, jeden z mála způsobů, jak zachránit zbytky důstojnosti této Sněmovny, je, že teď poodstoupíte ze svého místa, schůze bude přerušena a možná, že při nadcházejícím datu naší schůzky najdeme důstojné řešení. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, vážený pane předsedo. Mohu vám říct, že mě uklidnilo to, že po konzultaci s legislativou jsem postupoval správně. Samozřejmě rozumím tomu, že můžete mít připomínky ke způsobu, jakým řídím Poslaneckou sněmovnu, ale jednal jsem v souladu s jednacím řádem a cestu z této situace jsme nalezli.

Požádám pana předsedu Stanjuru, který je řádně přihlášen s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě můžete navrhnout vyřazení všech bodů, můžete to prohlasovat, je to všechno legitimní. V tom případě žádám vedení Poslanecké sněmovny, aby zrušila grémia Poslanecké sněmovny. Jsou úplně zbytečná. Něco jiného je dohoda předsedů poslaneckých klubů na ukončení schůze a něco jiného je, že si vládní většina v organizačním výboru něco odhlasuje. Já jsem schopen akceptovat oba dva přístupy, ale pak nevidím žádný důvod, abych se radil třeba toto úterý 40 minut se svými kolegy, co bude v úterý 28. června, kde jsme zařazovali například zákon o státním zastupitelství na 28. června na návrh jednoho z předsedů koaličních poslaneckých klubů. Tak proč se tam vlastně potkáváme? Pak je to úplně zbytečné. Tak to zrušme, my počkáme, s čím přijdete, co si prohlasujete. Ušetříme si čas a ušetříme si nedůstojné debaty, kdo nedodržuje dohody. Když ty dohody nevzniknou, vám se uleví, protože vás nebudeme moct spravedlivě označit za ty, kteří dohody porušují. Fakt to považuji v takovémhle případě za mrhání naším časem, protože to k ničemu nevede. Tak si všechny změny programu načteme ve dvě nebo v devět ráno a nemusíme se tvářit, že by byla nějaká dohoda z grémia.

Takže vy chcete vyřadit body, které jsme pevně zařadili, na kterých jsme se všichni shodli, všechny poslanecké kluby, a pevně jsme je zařadili, a proto je to porušení dohody. A navrhovali jste to vy. Z těch pěti bodů jsem jeden navrhl já a čtyři body, na kterých jsme se shodli, navrhovali představitelé vládní většiny. To je celé. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme několik možností. Jedna z možností je ta, kterou navrhoval pan kolega Kalousek. Druhá možnost je postup podle § 54 odst. 9.

Vidím jednoho z oprávněných podle tohoto paragrafu, pana předsedu Sklenáka, aby mi předložil nějaký pozitivní návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Já nebudu prodlužovat diskusi a reagovat na vše, co řekli předsedové pravicových opozičních klubů. Mohl bych polemizovat téměř s každou větou. To, že budou v dané dny zařazeny vratky ze Senátu, tak jak jsme se dohodli, stále platí a platí také to, co bylo řečeno a také odhlasováno na organizačním výboru tuto středu. Od počátku schválení harmonogramu jednání Poslanecké sněmovny bylo zřejmé, že my v tuto chvíli budeme mít dvě možnosti, protože dodržujeme od ledna šestitýdenní cyklus a teď jsme v takovém netradičním, protože je před prázdninovou přestávkou, tak jsme v osmitýdenním cyklu. A od začátku byly dvě varianty, že buďto můžeme z šestitýdenního udělat osmitýdenní, anebo ten osmitýdenní rozdělit na dva. V podstatě obě tyto varianty byly ve hře a na organizačním výboru tuto středu, jestli to je dohoda, to nevím, ale každopádně většina odhlasovala změnu konání organizačního výboru příštího právě proto, aby mohl svolat řádnou další schůzi, s tím, že bylo oznámeno, deklarováno, avizováno, že právě v tento moment vyřadíme všechny body z probíhající schůze a schůzi ukončíme.

Tedy já dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body této schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám procedurální protinávrh. Navrhuji dvě věci. Vyjdu částečně vstříc panu předsedovi Sklenákovi. Navrhuji, abychom z pořadu schůze vyřadili všechny vládní předlohy návrhů zákona a pak schůzi přerušili do úterý 28. června do 14.05. Děkuji. (Pobavení a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bude jiná varianta hlasování. Uvidíme, jestli něco projde. Třetí varianta je, že když to nikdo z předsedů klubů neudělal, tak to udělám já. Podle § 54 odst. 9 může předseda poslaneckého klubu nebo předsedající navrhnout přerušení schůze. V tomto ohledu to bude třetí návrh, který bude hlasovatelný, pokud neprojde jeden z návrhů, které byly předloženy. To znamená, že bychom museli hlasovat o návrzích na vyřazení.

 

První je návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů. Rozumíme si? (Ano.) Dobře. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jde o pokus vypořádat se s touto schůzí tím, že body vyřadíme, a tím pádem nebude žádný předmět jednání.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 403 a ptám se, kdo je pro. (Z pléna: Pro co?) Vyřazení všech neprojednaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 403 z přihlášených 102 pro 59 proti 39. Návrh byl přijat.

 

Znamená to, že schůze - nemohla skončit, protože ještě předtím, než jsem to prohlásil, se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já to plně respektuji. Jenom mám takový slib a vy víte, že my sliby plníme. Jestli si myslíte, že jste tím získali čas a něco půjde lehčeji, tak vám slibuji, že nepůjde, a těším se každý den na to, jak se budeme dohadovat o tom, které body budeme na té nové schůzi projednávat a které ne. Přeji vám hezkou cestu domů, bezpečný dojezd a na příští řádné schůzi se uvidíme. Na shledanou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu TOP 09. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Nebudu zdržovat dlouho. Jenom s politováním musím opět konstatovat, že jste výrazně rozdělili Sněmovnu na dvě kategorie poslanců zcela cíleně díky vlastní neschopnosti, protože my jsme vám neblokovali registr smluv při tom hlasování ráno, díky vlastní neschopnosti jste opět omezili práva opozičních poslanců projednat jejich návrhy, které tady leží již dva roky, a skutečně díky babráctví zřejmě kvůli protikuřáckému zákonu tady saháte k těmto prostředkům! Přeji vám hezký víkend.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, protože se nikdo nehlásí, kdo by měl přednostní právo, a protože jsme vyčerpali všechny body, které byly na této schůzi, ty, které jsme neprojednali, jsme vyřadili, končím 47. schůzi a na 48. schůzi budete pozváni podle rozhodnutí organizačního výboru. Hezký víkend a na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 14.19 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP