Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
/sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh opět uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu opět stručný. Hlavním cílem předkládané novely je provést adaptaci zákona dle nově přijatého nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech. Toto nařízení má za cíl postupně snížit emise těchto látek. Jenom připomenu, že fluorované skleníkové plyny mají až tisícinásobně vyšší skleníkový potenciál, než má molekula CO2.

Touto novelou se upravují podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. V souladu s požadavky příslušné směrnice nařízením o fluorovaných skleníkových plynech se stanoví zákaz prodeje tzv. nehermeticky uzavřených chladicích a klimatizačních zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny, pokud není v okamžiku prodeje doloženo, že jejich instalaci provede certifikovaná osoba, tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. Věcný důvod je ten, že při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením.

Zároveň se doplňují skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností stanovených v nařízení o fluorovaných skleníkových plynech a v reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Dovolte mi jenom zdůraznit, že materiál byl projednán vládou. Byly zapracovány všechny pozměňovací návrhy. Řešili jsme ho samozřejmě i s příslušnými odbornými asociacemi a všechny rozpory byly vypořádány.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne. Navážu na pana ministra, budu stručný.

Novela má za cíl doplnit stávající zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozonovou sféru. Jedná se v podstatě o implementaci evropské legislativy. Jsou tam takové tři zásadní okruhy, kterými se náš zákon mění. Jak už tady bylo zmíněno, první okruh se týká zařízení, která nejsou hermeticky uzavřena a obsahují fluorované skleníkové plyny. Tam ten cíl je zabránit neodborné manipulaci, protože v minulosti docházelo k mnoha neodborným instalacím a manipulacím, a pak je tam riziko úniku právě těchto látek. Tak toto ta novela mění. Druhý okruh se týká úpravy ohledně certifikací a procesu jejich udělování atestací a hodnotících subjektů, kde je doplnění u těch hodnotících subjektů, aby podávaly přesnější seznamy Ministerstvu životního prostředí. To samé u těch atestačních subjektů, kde bude povinnost vést seznamy osob, což doteď nebylo zcela postiženo. Třetí okruh se týká rozšíření pravomocí České obchodní inspekce, která bude mít možnost udělovat a kontrolovat dodržování předpisů. V současné době ta možnost tam prostě není a chybí tam rovněž i sankce.

Tak v tomto se vlastně mění náš původní zákon z roku 2012. To je pro tuto chvíli všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nevidím žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel nebo zpravodaj závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu a já se táži, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Neeviduji žádnou přihlášku. Nyní tedy přistoupíme k hlasování.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 395, přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro návrh 101, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh neeviduji, v tom případě končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP