Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto případě jde o poměrně drobnou změnu, a to změnu implementační, to znamená, jde o transpozici směrnice 2013/48, přičemž je potřeba zdůraznit, že implementační lhůta končí již 27. 11. 2016.

Změn není mnoho. Jde o směrnici, která stanovuje minimální pravidla týkající se práva na přístup k obhájci v trestním řízení a v předávacím řízení a související otázky. Většina věcí, které směrnice po nás chce, už je, takže změny jsou drobné. Jednak jde o přiznání práva na přístup k obhájci a na informování třetí strany o omezení osobní svobody a komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady zatčeným a zadrženým osobám již od okamžiku omezení jejich svobody. Tady jsou nějaké drobné změny. Pak o tzv. dvojí obhajobu v předávacím řízení, tedy možnost osoby, o jejíž předání jde, zvolit si spolupracujícího obhájce ve vyžadujícím státě, jehož účelem bude pomáhat obhájci v předávajícím státě. V této souvislosti se tam upravují nějaké informační povinnosti.

To je vše. Prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Farský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr jako předkladatel popsal, o co v zákoně jde. Skutečně, jenom bych doplnil, předložení do Poslanecké sněmovny 29. dubna, navrhuje změnu čtyř zákonů, jde o implementaci, kterou máme stihnout do 27. listopadu 2016, proto i účinnost je navržena na 15. listopadu. Jde o několik paragrafů, které zpřesňují tam, kde dnes není zcela jasný výklad, kde dochází se střetu nebo ke styku těch jednotlivých právních systémů. Takže z toho důvodu je zde předložen tento návrh.

Organizační výbor navrhl jeho projednání v ústavněprávním výboru, k čemuž se připojuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Táži se, jestli je tomu tak. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje na závěrečná slova. Nechcete si vzít závěrečná slova. Dobře.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 391, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Žádný návrh neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím projednávání tohoto bodu. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP