Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 680/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujme i tady pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš i zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 680/5, který vám byl doručen 21. dubna 2016. Usnesení garančního výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 680/6 a 680/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nemá zájem. Otvírám tedy rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Podle svého zmocnění chci načíst legislativně technickou úpravu, která zní takto: V části sedmé, novela zákona o správních poplatcích, v bodu 1 návětí textu novelizačního textu zní nově takto: V bodě 9 se doplňují písmena N až Q, která zní: "a v textu navrhované změny se písm. K až N přeznačí na písm. N až Q". Nutná úprava v důsledku tisku 571, který upravuje rovněž položku 65 bod 9 a vstupuje v účinnost nejpozději do 11. 5. 2016. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů pana poslance Klašky či pana poslance Vondráčka. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem před chviličkou přečetl. Potom o pozměňovacím návrhu A rozpočtového výboru, o pozměňovacím návrhu B, který jsem přednesl já, C1 pana kolegy Humla, C2 pana kolegy Humla, D pana kolegy Syblíka a E pana kolegy Stanjury.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Má někdo jiný návrh procedury? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 381, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 172, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: První hlasování by bylo o legislativně technické úpravě, kterou jsem před chviličkou přečetl. (Ministr souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o legislativně technické úpravě, tak jak ji pan zpravodaj přednesl. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 382, pro 169, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu A, který byl předmětem usnesení rozpočtového výboru, legislativně technické úpravy. (Ministr souhlasí. Rozpočtový výbor doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích pod písm. A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 383, pro 156, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je pozměňovací návrh B, který jsem přednesl já. Jedná se o změnu účinnosti první den čtvrtého měsíce po vyhlášení. Je to v návaznosti na právě schválený tisk 679 o spotřebitelských úvěrech. (Ministr souhlasí. Výbor doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písmene B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 384, pro 155 poslankyň a poslanců, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování o pozměňovacím návrhu C1 pana kolegy Humla vypuštění novely zákona o platebním styku. (Ministr zásadně nesouhlasí. Výbor nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o návrhu C1 pana poslance Humla. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 385, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále konstatuji, že návrh C2 by byl hlasovatelný, jestliže nebyl přijat B. B byl přijat, takže je nehlasovatelný. Dále C2 je identický s E, tedy tímto se stává E nehlasovatelný.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D pana kolegy Syblíka, snížení správního poplatku pro vázané zástupce z 2 000 na 1 000 korun. (Ministr zásadně nesouhlasí. Výbor nepřijal stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písm. D. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 386, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 28, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, podle sněmovního tisku 680, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

(Ministr souhlasí. Garanční výbor doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 387, pro 156 poslanců a poslankyň, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji za spolupráci panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod 181, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP