Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

160.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Prosím pana vicepremiéra Andreje Babiše a současně zpravodaje pana poslance Klašku, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

My jsme tento bod přerušili, a to v obecné rozpravě. Hovořil pan předseda Stanjura, takže se ho zeptám, zda si přeje dokončit své vystoupení. Po něm se hlásí s přednostním právem pan ministr financí. Pan kolega Stanjura dává přednost panu ministrovi. Slovo má pan ministr financí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předtím než konečně přistoupíme k závěrečnému hlasování o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o zákonu jako celku, dovolte mi krátce reagovat na některá vystoupení, která zde zazněla ve středu, předtím než bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

Já a moje ministerstvo jsme zde byli tento týden opakovaně napadáni za to, že v převážné části poslaneckých pozměňovacích návrhů dáváme negativní stanovisko. Pan poslanec Šincl si zde stěžoval, že nejsme ochotni podpořit jeho geniální návrhy k pojišťovnictví, pan poslanec Černoch se podivoval, proč se bráníme tomu regulovat RPSN u úvěru, pan poslanec Stanjura říkal, že jsme z nepochopitelných důvodů proti tomu, aby počet zbytečných exekucí se snížil. Dovolte mi proto nyní opětovně vysvětlit, proč některé pozměňovací návrhy, které jsou načteny u návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, považujeme za skutečně nešťastné a škodlivé, a to bez ohledu na to, kdo je jejich autorem.

U pana Černocha u regulací RPSN. Pokud jde o regulaci RPSN, o které zde mluvil poslanec Černoch, mohu pouze zopakovat již mnohokrát řečené. Nejde zde samozřejmě vůbec o to, že by nám nevadilo, že jsou někteří lidé ve spárech lichvářů, kteří požadují úroky a poplatky, které v souhrnu vystřelí RPSN až někam do řádu tisíců procent. A už vůbec to není tak, že bychom přehlíželi zkušenosti z jiných okolních zemí. (V sále je velký hluk, řečník se obrací na předsedu s dotazem, zda má pokračovat.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid. Je zde opravdu vysoká hladina hluku. Prosím, usaďte se, nediskutujte a poslouchejte pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Naopak, dívali jsme do nich velmi pečlivě. O těchto věcech jsme se zde bavili i na odborném semináři pořádaném v roce 2014 touto Sněmovnou. Na tomto semináři nevystupovalo jen Ministerstvo financí, ale i Česká národní banka, zástupci bank a lidé z neziskových sdružení, kteří působí přímo v terénu, ve kterém se pohybují oni lichváři. Ti všichni se shodli, že cenová regulace formou zastropování RPSN je sice na první pohled líbivou, ale fakticky nefunkční ochranou spotřebitele. Shodli se, že RPSN regulovat dost dobře nelze, protože zejména u krátkých půjček vyskakuje jeho hodnota z matematických důvodů mimo jakékoliv představitelné hodnoty, aniž by přitom taková půjčka byla skutečně likvidační. Skutečně ne vždy je vysoké RPSN nutně lichvou. Navíc se náš právní řád umí vypořádat s neúměrně vysokými úroky. Z rozhodování soudů vyplývá, že smluvní ujednání úrokové sazby, která přesáhne cca čtyřnásobek horní hranice sazby obvyklé na bankovním trhu, je v rozporu s dobrými mravy a takové jednání je neplatné.

Další argumenty proti stropování RPSN podrobně uvádí důvodová zpráva, resp. zpráva z hodnocení dopadu regulace, takzvaná RIA. Odkazuji zde na ni, je to skutečně užitečné čtení. Z těchto argumentů uvedu ještě alespoň jeden, přestože již zde rovněž několikrát zazněl. RPSN je standardizovaný ukazatel, který nezahrnuje - zdůrazňuji nezahrnuje - náklady sankční, tedy takové náklady, které se realizují až tehdy, když dlužník nedodrží, byť z malicherného důvodu, sjednané podmínky splácení. Tyto sankce jsou přitom tím hlavním problémem ve světě drobných nebankovních půjček, ty jsou těmi minovými poli, jak trefně uvedl pan zpravodaj Klaška, které spouštějí většinu životních příběhů s nešťastnými konci a které pak zaplatí dílem i každý z nás na daních. A tyto sankce v zákoně hlídané máme. Ať už jde o limity pokut za prodlení se splácením, nebo třeba i o povahu a rozsah náhrad za předčasné splácení úvěru, v zákoně je upravené máme.

Kladivem na poskytování úvěru lidem, u kterých je zřejmé, že nebudou schopni úvěrový závazek vzhledem ke sjednaným podmínkám a ve své finanční situaci řádně splácet, jsou pak jednoznačně i přísné soukromoprávní sankce vůči poskytovateli úvěru za špatné či žádné posouzení úvěruschopnosti.

Sečteno a podtrženo, regulace RPSN je nevhodná, nefunkční, obtížná a zbytečná. Připomínám, že k tomuto názoru dospěl nejen pan poslanec Fiedler, jak tvrdil on sám ve druhém čtení tohoto zákona, ale především celá tato Sněmovna, a to už v roce 2014, kdy v usnesení k tehdejšímu sněmovnímu tisku číslo 41 konstatovala, že problém predátorských obchodních praktik v sektoru úvěrů se má řešit zcela jinými nástroji. Takovými, které jsou právě obsahem předkládaného vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Kolegové poslanci Stanjura, Kalousek a Benda se zde vymezovali proti navrhované výši kapitálového požadavku na poskytovatele úvěru. Rovnou avizuji, že nebudu polemizovat o tom, jestli je tou správnou částkou 5, 10, 15, 20 nebo 30 milionů. Byli jsme žádáni o náležité propočty dopadů, ačkoliv Ministerstvo financí opakovaně uvádělo, že ty je v zásadě nemožné provést v situaci, kdy dnes k tomuto nemáme žádnou datovou základnu. Víme s jistotou jen to, že bylo vydáno více než 60 tisíc živnostenských listů opravňujících k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Kolik subjektů to opravdu dělá, a kolik z nich je poskytovatelů a kolik zprostředkovatelů, nikdo neví. Jak jsou kapitálově vybaveni už vůbec ne. Navrhovaný kapitálový požadavek má sloužit primárně k omezení operačního rizika, případně k umožnění půjčování z vlastních zdrojů. Proto jsme při hledání optimálního kapitálového požadavku, a nejedná se o žádnou kauci, jak se nám někteří snaží podsouvat, ale o standardní kapitálový požadavek, primárně vycházeli z požadavků, které jsou kladeny v ostatních sektorech finančního trhu. A přiměřenost této výše jsme samozřejmě zkonzultovali s Českou národní bankou coby orgánem dohledu.

Kolega Stanjura se zde podivoval, že ministerstvo dalo negativní stanovisko k jeho pozměňovacímu návrhu týkajícímu se činnosti takzvaných inkasních agentur. (Odmlčuje se kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se opravdu omlouvám a prosím ještě jednou o klid. Pokud ty moje apely nepomohou, tak budu muset přerušit jednání Sněmovny.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Konkrétně že nechceme vyloučit dohody o splácení dluhu ze spotřebitelského úvěru uzavřené inkasními agenturami z působnosti zákona. K tomu musím říct, že zde nemáme na výběr. Dohody o splácení dluhu, s jehož splácením je spotřebitel již v prodlení, jsou výslovně upraveny oběma směrnicemi, a to o spotřebitelském úvěru i úvěru na bydlení. Směrnice o spotřebitelském úvěru má dokonce pro tyto dohody zvláštní formulář pro předsmluvní informace a zvláštní požadavky na obsah smlouvy. Dohoda o splácení vzniklého dluhu ze spotřebitelského úvěru je tedy považována za spotřebitelský úvěr a Česká republika je tuto evropskou normu povinna převzít, přičemž tak učinila již v roce 2010 současným zákonem o spotřebitelském úvěru, tedy výkladové pochybnosti v tomto smyslu nevyvolává.

Teď ale vysloveně dvě dobré zprávy pro pana kolegu Stanjuru. Evropské směrnice jsou si vědomy možné striktnosti požadavků na veškeré informační povinnosti v případě snahy věřitele rozesplatnit svého dlužníka, a proto stanovily pro tyto případy dvě výjimky, které návrh zákona předpokládá.

Za prvé, a to je nejdůležitější, pokud za sjednání splátkového kalendáře nic nechci, ani dozajištění nemovitostí, jen chci dostat peníze, na které mám nárok podle původní úvěrové smlouvy, tak se na mě z celého zákona vztahuje pouze úprava jednání se spotřebitelem v prodlení, tedy zastropování brutálních sankcí na přijatelnou úroveň, omezení možnosti okamžitého zesplatnění celého dluhu, a následného prodeje mé střechy nad hlavou, kterou jistím úvěr. Nemusím poskytovat sáhodlouhé předsmluvní formuláře, nemusím mít licenci poskytovatele a kapitál 20 milionů k tomu, abych vymáhal dluhy splátkovým kalendářem.

Za druhé. Pokud přece jen něco za sjednání splátkového kalendáře chci, ale nezhoršuji celkové podmínky spotřebitele, jsem v zjednodušeném režimu. Musím splnit navíc některé zjednodušené informační povinnosti, ale stále nemusím mít licenci poskytovatele nebo zprostředkovatele a příslušný kapitál. Dle mého názoru tak žádný problém, kterého se obává kolega Stanjura, neexistuje. Spotřebitel je dostatečně chráněn před mnohdy nekalými praktikami inkasních agentur, které svými požadavky dluh velmi navyšují. Současně (jsou) však slušné inkasní agentury dostatečně chráněny před požadavky zákona, které jim znemožnily mnohdy užitečnou činnost. Obě strany tak mohou být spokojeny, neboť stav, který zde existuje od roku 2010, a který nepřinášel výkladové problémy, není měněn.

Ve středu někteří kolegové mluvili o finanční gramotnosti, ale ne vždy úplně přesně. Rád bych zmínil, že od roku 2009 se povinně vyučuje na středních školách, od roku 2013 na základních. Nyní je ten pravý čas začít způsob výuky vyhodnocovat. Začali jsme tím, že jsme si změřili úroveň finanční gramotnosti. Nyní se budeme ve spolupráci s odborníky zabývat tím, jak tu výuku zlepšit či rozšířit, abychom dosáhli lepších výsledků, a vytipovávat další potřebné cílové skupiny, na které bychom se měli dále zaměřit. Tomuto se budeme věnovat v rámci revize Národní strategie pro finanční vzdělávání, kterou představíme v příštím roce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Teď tady mám dvě faktické poznámky. Zeptám se pana zpravodaje, zda to je faktická poznámka, nebo žádost o přednostní právo. Tak v tom případě prosím o chvilku, protože pan poslanec Fiedler uplatňuje faktickou poznámku, a má tedy přednost. Takže nejprve pan poslanec Fiedler a potom s přednostním právem pan zpravodaj. A omlouvám se panu předsedovi. Takže nejdříve pan předseda Stanjura, potom pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jenom krátce zareaguji. Souhlasím s tím, co tady zaznělo z úst pana ministra, že ohledně RPSN, že to neřeší problém krátkodobých půjček. To možná kdyby pan předkladatel kolega Kádner chodil na ty semináře, které se pořádají na rozpočtovém výboru, kde se to několikrát debatovalo, tak by tohle měl v povědomí.

A já jsem si vědom toho, že v tom pozměňovacím návrhu, to je ten klasický pozměňovací návrh, kdy jednoduchou geniální větou chceme vyřešit složitý problém, že to tak nejde. Jak říkají někteří jiní kolegové, na složité věci neexistuje jednoduché řešení.

Nicméně pořád tady je ve vzduchu to, že tak jak říkal pan ministr, více než čtyřnásobek té procentní sazby je pokládán za v rozporu s dobrými mravy. Ale už to také zaznělo v debatě. Kolik takových poskytovatelů půjček se dostalo do problémů se zákonem, a bylo to tedy řešeno zákonnou cestou? To tady nezaznělo. A když se budeme ptát na to, kolik poskytovatelů bylo odsouzeno za lichvu, tak to číslo je snad řádově v jednotkách. Já jsem to nezjišťoval a také to na tom semináři zaznělo. A jestliže to dopadá na ty poskytovatele velkých objemů v krátkých lhůtách, tak si musíme položit otázku: Tento zákon má chránit občany, nebo má chránit zájmy těch velkých bank? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy pan předseda Stanjura, který byl minule přerušen, takže má možnost dokončit své vystoupení. A po něm pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Musím říct, že to přerušení, že to je dobrý institut. Že obvykle pan ministr s námi nediskutuje, neodpovídá nám na naše otázky či dotazy. V okamžiku, kdy přerušíme jednání, tak aparát Ministerstva financí ty odpovědi nachystá. A dneska jsme slyšeli odpovědi na některé z těch otázek.

Já bych se chtěl ve svém vystoupení vyjádřit také k několika pozměňovacím návrhům. Začnu tím, čím začal pan ministr, to znamená zastropování RPSN. A musím říct, že tady absolutně souhlasím s argumentací ministra financí, ne s podavateli toho pozměňovacího návrhu. Takže náš klub ten pozměňovací návrh prostě nepodpoří, protože ho nepovažujeme za dobrý.

Trošku se točíme v kruhu v té debatě, kde se vzal základní kapitál 20 milionů korun. Já rozumím tomu opakovanému vyjádření, které jsem slyšel na rozpočtovém výboru od paní náměstkyně, dneska od pana ministra, že víme, kolik subjektů má dneska živnostenské oprávnění tuto činnosti poskytovat, zhruba 60 tisíc. Současně stát neví, kolik jich to aktivně vykonává. A vlastně stát není schopen odhadnout, a já jsem očekával nějaký kvalifikovaný odhad Ministerstva financí, co se stane, když zavedeme tu podmínku základního kapitálu 20 milionů. Rozumím těm argumentům, ale pak úplně nerozumím tomu úpornému boji například proti pozměňovacímu návrhu, který schválil ústavněprávní výbor, jenom 15 milionů.

Já jsem i v debatě na rozpočtovém výboru připomínal obdobný legislativní postup, kdy jsme schvalovali povinné kauce pro distributory pohonných hmot. V té době jsem byl člen vládní koalice. Odmítli jsme debatu o snížení této výše, ne o zrušení toho institutu, ale o snížení výše, až se ten spor dostal k Ústavnímu soudu. A Ústavní soud rozhodl, že ta jednotná výše není spravedlivá, a museli jsme ten zákon novelizovat v souladu s ustanovením a s rozhodnutím Ústavního soudu.

A proto jsem se ptal na rozpočtovém výboru a ptám se i dnes, jestli něco podobného nehrozí, že někdo obdobně dá, že 20 je moc a že 15 by bylo spravedlivější, případně jak to bylo u těch distributorů, že ta výše byla odvozena od výše obratu, protože to je samozřejmě také hledisko. A je to něco jiného u těch velkých a u těch malých. Ale to rozhodneme hlasováním, není to určitě klíčové, jestli je to 20, 15 nebo 5, protože tam máme tři varianty.

Já bych se chtěl podrobněji zastavit u toho svého pozměňujícího návrhu. Myslím si, že v tomto případě argumentace Ministerstva financí není přesná, když říká, že nemáme jinou možnost. Já zkusím přímo citovat z těch dvou směrnic, na které se odkazuje ve svém negativním stanovisku Ministerstvo financí. Jsou to vlastně dvě směrnice CCD a MCD a předkladatel nám říká, že nemáme jinou možnost než zachovat znění, které je předloženo a které je součástí vládního návrhu zákona. Ale přímo v té směrnici CCD, což je směrnice 87/102/EHS, v odstavci 24, a teď to cituji přesně -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, znovu prosím o klid. Prosím diskutující poslance, aby nediskutovali. Levou část sálu prosím, aby nediskutovala. Děkuji.

Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže zopakuji. Podle názoru ministra financí směrnice nám nedávají jinou možnost. Já vám budu citovat z té směrnice CCD 87/102/EHS odstavec 24: "Jestliže však dodavatelé zboží a poskytovatelé služeb jednají jako zprostředkovatelé úvěru ve vedlejší činnosti, není vhodné je zatěžovat právní povinností poskytnout předsmluvní informace v souladu s touto směrnicí." Což následně tuto myšlenku rozvádí a specifikuje článek VII Normativní ustanovení. A současně v té druhé směrnici MCD se praví nebo píše, a opět cituji úplně přesně: "Členské státy zajistí (zavedení) odpovídajících a účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s věřiteli, zprostředkovateli úvěrů a jmenovanými zástupci, které se týkají smluv o úvěru, přičemž se ve vhodných případech využijí stávající subjekty. Členské státy zajistí, aby byly tyto postupy uplatnitelné ve vztahu k věřitelům a zprostředkovatelům úvěru a aby se vztahovaly na činnost jmenovaných zástupců."

Já myslím, že je naprosto zřejmé, že základní a primární činností mediátorů nebo inkasních agentur není poskytování spotřebitelských úvěrů, ale jejich hlavní činností je mimosoudní řešení sporů, které mezi sebou mají věřitel a dlužník v situaci, kdy dlužník z různých důvodů - já jsem o tom mluvil minulý týden: ztráta zaměstnání, nemoc, změna situace v rodině apod. - není schopen splácet. Vlastní uzavření dohody o řešení dluhu ve splátkách tak představuje zcela zřejmě vedlejší činnost těchto subjektů neboli zprostředkovatelů dohody.

Současně je třeba zdůraznit, že pozměňovací návrh nadále ponechává informační povinnost na straně věřitele včetně povinnosti přenosu na případné dodavatele. A já jsem o tom mluvil v jiném návrhu zákona, o tom, jak překládáme a interpretujeme evropské směrnice. Ale jsem přesvědčen, že z jazykového i logického výkladu textu pozměňujícího návrhu je podle názoru předkladatele zřejmé, že se nepřihlíží k těm částem a ustanovením dohod se spotřebiteli, které by snižovaly spotřebitelskou ochranu nebo spotřebitele zatěžovaly poplatky v zákonu nezmíněnými. (Hluk v jednací síni.)

Já vidím, že většinu z vás to nezajímá. Ale věřte, že každý z nás nebo člen rodiny každého z nás se může dostat do takové situace a je dobré, aby měli institut mimosoudní dohody, protože to je to, co může zabránit pádu do spirály exekucí, nových exekucí, ze kterého se velmi těžko potom ten člověk i ta jeho rodina dostávají zpátky do normálního života.

Tím, že jsem citoval ustanovení obou směrnic, které umožňují výklad, že vlastně není spotřebitelským úvěrem, že není sjednání dohody, tak si myslím, že máme prostor, abychom ten pozměňující návrh schválili.

Pan ministr říkal ve svém vystoupení, on to vždycky tak rozdělí, že ti neslušní, ti na to doplatí, a ti slušní se s tím v pohodě vypořádají. Já nevím, jestli máte všichni k dispozici tiskovou zprávu Asociace inkasních agentur, což je profesní organizace. Já předpokládám a naprosto věřím tomu, že jsou ti slušní, kteří jsou sdruženi v této asociaci, a ti vydali před třemi dny tiskovou zprávu. A už jenom ten její nadpis by nás měl zastavit a donutit k přemýšlení o mém pozměňujícím návrhu. Ten nadpis zní: "Rozložit do několika splátek? Není běžné, nově to jen tak nebude možné." A prezident Asociace inkasních agentur říká: Dle našich dosavadních jednání, analýz a odborných expertiz je nám zřejmé, že tento dopad na inkasní trh nemusí být zamýšlený, o to více je devastující. To znamená, oni se obávají, že ten trh vlastně úplně zmizí, ta možnost uzavřít splátkové kalendáře sice bude teoreticky možná, ale z praktických důvodů při implementaci vládního textu návrhu zákona nebude možná.

A připomenu ta čísla, o kterých jsem už mluvil ve středu. Ročně řeší 1,66 milionu nových pohledávek a hledají tam dohodu o splátkách. Hodnota ročně těch splátkových kalendářů je 21,3 miliardy korun, 85 % z toho balíku, skoro 22 miliard korun, tvoří fyzické osoby. Takže to tak rychlým přepočtem je někde kolem 17, 18 miliard korun. Pokud ztížíme zákonem možnost uzavřít splátkové kalendáře, tito lidé, a je to 1 milion 660 tisíc případů, a z toho 85 % si přepočtěte sami, kolik to je, tak všechny tyto lidi naženeme mnohem blíže k exekucím. A pak ty náklady samozřejmě pro dlužníka jsou mnohem vyšší než případné náklady u splátkového kalendáře.

Já bych chtěl požádat pana ministra, aby pokud možno změnil své stanovisko na neutrální. Myslím si, že není důvod omezovat možnost uzavírat splátkové kalendáře. A ten pozměňovací návrh tu možnost zachovává a dává šanci milionu třem stům tisíc, milionu čtyřem stům tisíc lidí ročně, aby nespadli do exekuční pasti.

Dále mi dovolte ještě, abych se vyjádřil k několika dalším pozměňujícím návrhům. Prvním z nich je pozměňovací návrh předsedy rozpočtového výboru pana poslance Votavy. On zní na první pohled velmi dobře a vypadá, že je ve prospěch klientů, protože jednak zvedá to procento, kdy je možné bez sankcí splatit ne 20 % hypotéky, ale 25 %, a současně zavádí možnost, respektive pravidlo, že v okamžiku prodeje té nemovitosti, pokud uplynou ty dva roky, jak je tam navrženo, je ta možnost stejná. Já se však obávám, že důsledek bude jiný, a nemyslím si, že to je účelem toho pozměňujícího návrhu. Ano, lidem, kteří získají nějaké mimořádné příjmy, se možná o něco zlevní celkové úroky. Ale ten bankovní trh a ta banka, když poskytuje smlouvu o hypotečním úvěru, kalkuluje se ziskem z celé smlouvy. Takže logickým výsledkem toho, že pomůžeme několika, a já nevím, jestli desítkám nebo stovkám, že všem ostatním se úroková míra zvýší. Protože jestli v důsledku jednoho zákonného opatření bankám snížíme zisk a profit, tak logicky pokud budou chtít dosahovat stejných zisků, tak u každé nové hypotéky, ale také u každého jednání o nové fixaci se ten stav projeví a my všichni ostatní, respektive všichni ostatní, kteří mají hypotéku, mohou dostat vyšší nabídku, to znamená vyšší úroky. Takže my jakoby někomu pomůžeme, ale zaplatí to všichni ostatní. To je podle mého názoru možný dopad tohoto pozměňujícího návrhu, a proto náš klub tento pozměňující návrh nepodpoří a bude hlasovat proti.

A poslední poznámka je k tomu souboji o dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Musím říct, že tady máme velké pochybnosti. Nemáme žádnou pochybnost o tom, že Česká národní banka má být orgán dozoru, licencovat, kontrolovat dodržování licence, kontrolovat dodržování zákona. A nemyslím si, že je šťastný nápad, aby Česká národní banka kontrolovala nelegály. Já vím, že to v některých zemích je, ale zkuste vy, kteří to podporujete, zkuste nám říct a modelovat, jak to Česká národní banka bude dělat u těch nelegálů. To bude číst všechny inzeráty? Zavolejte na číslo 08001111, my vám poskytneme výhodný úvěr? Já si to skutečně neumím představit. Nemyslím si, že máme zatěžovat Českou národní banku dalšími a dalšími povinnostmi a přenášet odpovědnost, kterou podle mne mají orgány činné v trestním řízení, na Českou národní banku. Protože potom automatická odpověď policie může být... Proč jste nezasahovali, proč ta policie nečte ty inzeráty? - Čekali jsme na podnět České národní banky. Ta to podle zákona má dělat, my tady musíme dělat něco jiného, musíme řešit jiné případy, a protože z České národní banky nic nepřišlo a oni mají zákonnou povinnost tohle dělat, tak proč my bychom se tím měli zabývat?

Já to neříkám nijak konfrontačně. Jenom poprosím ty, kteří to podporují, aby se nad tím ještě jednou zamysleli a nedávali tuto povinnost České národní bance. Soustředíme se na to, aby byl kvalitní dohled nad těmi legálními, aby posuzování žádostí o licencí nebylo jenom formální, ale skutečně tvrdě vyžadováno. To je naprosto namístě. Ale ten pozměňovací návrh, já teď nevím, je to myslím pana zpravodaje, jestli se nepletu, on nám pak řekne to číslo, to z hlavy nevím, opravdu není šťastný. Zase vypadá velmi dobře na první poslech. ČNB bude kontrolovat nejenom ty legály, ale i ty nelegály. Ale já si myslím, že platí jenom to první. To je užitečné, to je smysluplné, to má nějaký význam. U toho druhého si nejsem jistý, jaký bude efekt, abychom tady za rok nebo za dva neříkali, říkal to tady myslím pan poslanec Černoch - a kolik bylo případů za poslední rok, kdy Česká národní banka našla, vyhledala a identifikovala toho, kdo nelegálně poskytuje spotřebitelské úvěry? Já si nedovedu představit, jak se to bude dělat. A co když to bude dělat fyzická osoba, která bude nabízet půjčku, a řekne, já to myslím občansky. Mně zbylo dvacet tisíc, tak jsem si dal inzerát, že jinému občanovi v rámci solidarity a výpomoci, já vím, že to je komické, že to tak vůbec není, jsem nabídl. A není to živnost, my jsme se domluvili a to není nelegální. To je třeba si říct. To není nelegální.

Mnohem víc bychom se mohli zaměřit na finanční gramotnost, aby lidé věděli, že v okamžiku, kdy jim peníze nechce půjčit ani banka ani licencovaný poskytovatel spotřebitelských úvěrů, ať dál nehledají, protože když neprojdou ani první sítem, ani druhým sítem, tak to nedopadne dobře. A když přeženeme tu regulaci, tak se stane to, že mnoho z těch občanů se obrátí na ty, kteří nebudou kontrolováni ani podle zákona o bankách ani podle zákona o spotřebitelských úvěrech a padnou do šedého trhu, kde neplatí žádná pravidla a žádné regulace.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Černoch a potom pan poslanec Fiedler. Ještě potom pan poslanec Votava. Takže tři.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobré dopoledne dámy a pánové. Já vám děkuji za slovo. Pan ministr zde mluvil o analýzách, které hovoří proti zastropování RPSN, na druhé straně v diskusi a debatě, která si myslím, že probíhala kolem této problematiky, tak zaznělo několikrát, že zastropování RPSN je zcela jasný a účinný nástroj, který tuto problematiku může vyřešit. Protože co se stane s trhem ve chvíli, kdy se zakážou pokuty? Vyletí RPSN. Ucpe se jedna díra a vědro bude mít jinou, kterou ta voda poteče dál, protože samozřejmě lichváři budou chtít své peníze nějakým způsobem vydělat. Opět zde opakuji, že z našeho pohledu je to jasné nastavení těch parametrů, funkční nastavení efektivní, které v zemích, kde je zavedeno, tak má funkčnost, efektivitu a země ho neruší.

Takže opět bych velmi rád požádal a poprosil o vaše kladné stanovisko na náš pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Ano. Zaznívají tady argumenty převážně rozumné podle mého názoru z obou stran. Jak ze strany zastánce daného názoru, třeba předkladatele, tak ze strany odpůrce. To, co tady říkal před chvilkou kolega pan poslanec a předseda Stanjura, kolik takových případů že Česká národní banka případně najde nebo kolik už jich bylo zjištěno. Ale prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, já ten dotaz mohu obrátit úplně obráceně. Kolik už takových případů našla ta policie nebo živnostenské úřady? Jaká je realita? Ony to doposud mohly dělat a nedělají. V jakém rozsahu. Já ten váš argument chápu, on je logicky správný a já se s ním ztotožňuji, ale když tu otázku obrátím, tak ta odpověď je úplně stejná. Minimum. Nefunguje to.

Ještě k tomu, co říkal v úvodním vystoupení pan ministr, to jsem zapomněl na to reagovat. Naprosto souhlasím, a souvisí to i s vystoupením kolegy Černocha. Ten hlavní problém v tuto chvíli není asi v RPSN, ale v těch sankčních poplatcích, které to roztáčejí do neuvěřitelné spirály. S tím souhlasím. Ale správně řekl kolega Černoch, to mu dávám za pravdu, že ty díry je třeba zacpat obě, když zacpeme jednu, sankce, přelije se to do RPSN, když to necháme v RPSN, poletí to v těch sankcích. Je třeba zacpat ty díry obě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Votava, po něm pan poslanec Stanjura, paní poslankyně Zelienková a pan poslanec Černoch. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, nedá mi, abych nereagoval na připomínky k mým dvěma pozměňovacím návrhům, které tady vznesl pan kolega Stanjura, které musím samozřejmě odmítnout. On řekl, že jdou proti spotřebitelům. Naopak, vycházejí vstříc spotřebitelům. Pan kolega tady přejímá samozřejmě argumentaci bank, ani se tomu nedivím, že banky mají takovou argumentaci, jakou mají, když mají přijít o část svých prostředků, které by jinak z toho člověka, z toho spotřebitele, z toho, kdo má hypotéku, také dostaly. V prvním případě je to částečné splacení hypotečního úvěru. Koneckonců s tím počítá i vládní návrh, který dává, že tak člověk zdarma, to znamená bez nějakého poplatku dalšího, může splatit jednu pětinu. Můj návrh je, aby mohl takto splatit jednu čtvrtinu. Samozřejmě motivace je zcela jednoduchá - aby když má člověk mimořádné příjmy, a to nemusí být ani bohatý, a to tady ani nezaznělo od pana kolegy. Očekával jsem, že bude říkat, že to je jenom pro bohaté. To vůbec není pro bohaté, ale člověk může mít mimořádné příjmy a sníží si své zadlužení zcela evidentně. Tak nevidím, co je na tom špatného a co jde proti spotřebitelům.

To, že se tady argumentuje neustále tím, že se zvedne úroková sazba. Za prvé, kolik bude takových případů, to za prvé. A za druhé, dneska je poměrně velká konkurence na trhu, na hypotečním trhu, takže já se nedomnívám, že to bude mít vliv do úrokových sazeb, a už vůbec ne do těch sjednaných. To je jedna věc.

Druhá věc je splacení zcela té hypotéky. A pan kolega tady opomněl říct jednu věc, že to je v případě prodeje nemovitosti a že je to za poplatek jedno procento, nikoliv, jak dneska si někdy účtuji banky, deset procent. To si myslím, že je poplatek, který vůbec nevystihuje nutné náklady, které s tím banka má.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Čas, pane kolego. Děkuji. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na poslední dvě vystoupení. Takže pan poslanec Fiedler. On vlastně říká: dneska to má dělat policie, živnostenské úřady. Podle jeho názoru to nedělají dobře. To já nejsem schopen posoudit, ale dejme tomu. Tak místo abychom zlepšili činnost těch, kteří to mají na starosti, aby postupovali lépe, tvrději, efektivněji, tak je toho zbavíme, té povinnosti, a dáme to někomu jinému, který s tím nemá žádné zkušenosti. To podle mne není dobré řešení.

A tady ta naivní představa pana poslance Votavy, když vezmeme zákonem některému segmentu trhu zisk nebo část zisku, že se nepokusí tu samou část zisku získat tam, kde ten prostor necháme. Já souhlasím naprosto s panem předsedou rozpočtového výboru, že na trhu hypoték funguje konkurence, a silná. Tak proč vstupujete zákonem a chcete regulovat odvětví, kde jak vy sám říkáte, funguje silná konkurence? Každý si může dojednat i v rámci konkurenčního boje obě dvě věci, které navrhuje, individuální ve smlouvě. A že existují takové dohody, to přece víme oba dva. A může si klidně někdo nasmlouvat, že může bez sankcí splatit 50 %, protože velmi často ručíte dvěma majetky za jednu hypotéku a je docela běžné si smluvně říct, pokud budu prodávat tu druhou zástavu, je možné buď celý výnos, nebo velkou část výnosu použít na jednorázovou splátku této úvěrové smlouvy bez sankcí v nějakém termínu. A protože ten trh skutečně funguje, je silný, proto ty smlouvy takové vznikají a není žádný důvod do toho vstupovat. Takže úplný logický nesmysl. Máme fungující nabitý trh. A proto ho budeme regulovat? To nemá žádnou logiku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Zelienková.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuju za slovo, pane předsedající. Reagovala bych na předřečníky. Nejprve je třeba zdůraznit, že rozšíření dohledu České národní banky je návratem k původnímu návrhu Ministerstva financí, protože ještě do září 2015 dohled nad ilegálními poskytovateli půjček v návrhu zákona byl. Dále bych ráda uvedla na pravou míru teze o tom, že Česká národní banka nemůže dohlížet na takzvané ilegály. Ve skutečnosti banka na finanční služby už dnes samozřejmě dohlíží, resp. sankcionuje. A nejblíže tomu zákonu je dohled nad směnou peněz, kde by subjekt měnící peníze bez licence byl vystaven správní sankci, a to i v případě jednotlivého, teď mi promiňte to slovo, veksláka. Jejich nepostihování by naopak bylo mezi činnostmi banky naprostým unikátem. Nepostihování subjektů půjčujících peníze bez licence by bylo také unikátem v rámci Evropské unie. Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Rakousko, řada států bývalého východního bloku - ve všech těchto zemích a v řadě dalších dohledový orgán postihuje samozřejmě subjekty, které půjčují peníze bez licence. Pokud jde o orgán dohledu, v EU jsou tímto dohledem pověřeny de facto tři typy subjektů a u nás by to tedy vykonávala Česká národní banka.

Zákon o úvěru pro spotřebitele byl kvalitně navrženým zákonem, avšak na konci exekutivního procesu došlo ke změně, která by fakticky vedla k tolerování neférových půjček pohybujících se často daleko za hranou lichvy. Můžeme si říkat, že problém lichvy spočívá v lidech, což tady bylo samozřejmě zmíněno, finanční negramotnost a tak dále (upozornění na čas), kteří si chtějí u lichvářů půjčit. - Jednu větu. Ale pokud máme milion lidí v exekuci, tak je zřejmé, že takto zoufalého jednání se mohou dopouštět statisíce lidí, kteří nakonec nezaplatí, a zaplatí to místo nich daňoví poplatníci. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Černoch, potom ještě pan poslanec Stanjura. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pan ministr říkal, že soudy už rozhodují. Zeptal bych se tedy, jestli je nějaká statistika, kolik těch lidí nebo kolik těch soudů proběhlo a kolik lichvářů bylo odsouzeno. Protože, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ne každý člověk má armádu právníků, brilantních právníků, kteří jsou schopni se soudit třeba s půl republikou. Ne každý člověk půjde do toho soudního sporu, protože na ty právníky prostě nemá peníze a mají strach z toho, že by je to stálo ještě více peněz než do té doby.

Takže opět říkám, zastropování RPSN je efektivní systém, který má své místo. Je to věc, která si myslím, že je naprosto rozumná. A opět bych tímto způsobem požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K paní poslankyni Zelienkové vaším prostřednictvím. Já jsem přece říkal, že to není český výmysl, že se to v mnoha zemích aplikuje. Na rozdíl od vás, která tak vášnivě obhajujete tento princip a ty ostatní, kteří mají názor, řekl bych až hanlivě označujete, že něco dovolují. Já jsem říkal, že to považuji za nešťastné. Nepostavil jsem to militantně. Ale říkal jsem, že to je v jiných zemích. Ale v tom vašem vystoupení se ukázalo, jak je ten zákon provázaný. Vy jste zcela správně mluvila o milionu exekucí. Tak já věřím, že všichni, kteří chtějí například tento podle mě nešťastný - ale když to projde, tak se svět nezboří - dohled nad ilegálním trhem, budou hlasovat pro můj pozměňovací návrh, aby těch exekucí nevznikalo tolik, aby existovala možnost uzavřít splátkové kalendáře a ty exekuce by vůbec nevznikaly a nemusely se řešit.

A trošku mi to trhá uši sémanticky - dohled nad ilegálním trhem. S ilegálním trhem bychom měli bojovat, ničit ho, vytlačovat a tak dále. A to není podle mě úkol České národní banky. Ale nevadí. To není opravdu ten hlavní spor v tomto návrhu zákona. Tak neříkejme dohled, ale říkejme boj. To zní mnohem lépe, protože sémanticky to nedává význam, když ta česká slova pospojujete do této věty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další faktické poznámky nemám. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Mám dvě části svého příspěvku, který bych chtěl zde říci.

Za prvé bych chtěl načíst z důvodu mého zmocnění legislativní úpravu, legislativně technickou úpravu, která vznikla v poslední době a týká se pozměňovacího návrhu G4 kolegy Syblíka. V minulých dnech došlo k dohodě po nějakých jednáních mezi panem předkladatelem a Ministerstvem financí a pozměňovací návrh G4 lze řešit následující legislativně technickou úpravou, kterou přečtu a se kterou jak pan předkladatel, tak Ministerstvo financí souhlasí. Ta legislativně technická úprava zní takto: § 162 odst. 2 písmeno b) nutná terminologická úprava, vhodnější legislativní vyjádření: slovo "bezodkladně" se nahrazuje slovy "bez zbytečného odkladu". Tak to je předmětem legislativně technické úpravy, která bude předmětem prvního hlasování v hlasovací proceduře.

A teď ještě malinko k proběhnuté diskusi. Rád bych velmi stručně zareagoval na dva příspěvky, které se týkají takzvaného dohledu nad nelegálními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Připojuji se k argumentaci paní kolegyně Zelienkové. A chtěl bych ještě dodat to, že Česká národní banka nebude muset vysílat nikoho do terénu. Tam jde o to, že ten terén mají velmi dobře zmapovaný nestátní neziskové organizace, popřípadě také starostové jednotlivých obcí a bude úplně stačit, pokud ty neziskovky nebo starostové zašlou žalobní návrhy těch nelegálních poskytovatelů buďto exekutorům, nebo soudům. A víceméně toto bude úplně stačit, když Česká národní banka bude řešit.

Dál bych chtěl uvést, že živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce už nadále nebudou moci trh žádným způsobem kontrolovat, neboť k tomu nebudou mít žádné zmocnění. Takže jediným orgánem, který tento segment trhu řekněme nelegálních poskytovatelů může dnes kontrolovat, je pouze Policie České republiky. Co se týče toho ohlášení, kdo ohlásí Policii České republiky tento trestný čin nelegálního nebo nepovoleného podnikání, je každý. Každý, kdo se o tom dozví! To není jenom třeba Česká národní banka.

A ještě k RPSN a judikátům. Judikáty jsou. Já už si to moc nepamatuji, protože se to probíralo před dvěma lety, ale myslím si, že poslední judikát hovořil, a teď se omlouvám za tu přesmyčku, buď 34, nebo 43 procent že už je neopodstatněné plnění, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže soudní praxe, poslední judikát upravuje RPSN na tuto míru, a pokud je vyšší, tak ji považuje za neoprávněné plnění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Pane zpravodaji? Nepřejete si závěrečné slovo? (Ne.) Ještě pan poslanec Vondráček za ústavněprávní výbor? Také ne. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážení kolegové a kolegyně, přišlo celkem 155 pozměňovacích návrhů, proto budeme mít trošku delší hlasovací proceduru. Já bych ji teď přečetl, protože dojde k některým drobným úpravám kvůli různým vyjádřením nebo hlasováním na rozpočtovém výboru.

Za prvé to budou legislativně technické úpravy, nebo úprava, kterou jsem před chvilkou četl. Za druhé to bude pozměňovací návrh A, který předkládá rozpočtový výbor, vyjma A34, A37, A39 a A51. Třetí hlasování bude A37, potom A39 - A51 je potom nehlasovatelné. Páté hlasování B1, pak L1. Za sedmé B2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane zpravodaji. Já prosím všechny v sále, aby se utišili. Ta procedura není jednoduchá, budou v ní změny a opravdu k tomu potřebujeme klidnou atmosféru. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak já se připojuji k panu předsedovi. Skutečně tady dojde k nějakým změnám, tak abychom si rozuměli.

Za sedmé B2, za osmé budeme hlasovat o pozměňovacím návrh B3, potom C1, za desáté C2 jako celek, pak C3, pak C4, za třinácté A34, za čtrnácté D1 - a teď pozor, nastávají změny.

V původní hlasovací proceduře, kterou máte ve sněmovním tisku 679/8, je uvedeno za patnácté, že budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích D2.1 až D2.3., ale já navrhuji to rozpojit a hlasovat o každém návrhu zvlášť, tzn. o D2.1 zvlášť, D2.2 zvlášť a D2.3 zvlášť, a to z toho důvodu, abych mohl říci, jak se k tomu vyjádřil rozpočtový výbor.

Za šestnácté bude F1.13 a zároveň, protože je uveden ve třicátém hlasování s poznámkou hlasovatelné, pouze pokud je neschválen D2.3, tak je to duplicitní hlasování, což není možné, takže hlasování číslo třicet si prosím škrtněte.

Potom za sedmnácté jsme měli hlasovat D2.4 až D2.6, ale abych mohl říct, jaké je doporučení rozpočtového výboru, tak navrhuji, abychom opět hlasovali rozděleně, samostatně o D2.4, potom D2.5 a potom D2.6.

Pak budou další hlasování, která máme pod čísly 18, 19, 20, 21 atd., čili o pozměňovacích návrzích D2.7, D2.8, D2.9 společně s E2, D2.10, D2.11, D2.12, tak jak o tom říká sněmovní tisk, dvacáté čtvrté hlasování bude F1.1, pak hlasujeme stejně podle sněmovního tisku až k hlasování třicet pět, tj. F1.23. Potom mělo být třicáté šesté hlasování F1.24 až F1.30. Navrhuji rozpojit na F1.24 samostatně a potom společně F1.25 až F1.30. Potom se bude hlasovat dále, tak jak je předepsáno, až do konce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře? Není tomu tak. Pan poslanec Votava? Tak prosím pana zpravodaje, aby umožnil vystoupení pana poslance.

 

Poslanec Václav Votava: Já jenom že pan kolega říkal, že třicáté hlasování si můžeme škrtnout. My si ho tady samozřejmě škrtnout nemůžeme, tady dopředu, protože záleží, jak bude hlasováno patnácté hlasování o D2.3. A vy jste řekl, že si to můžeme škrtnout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám za to, že o F1.13 hlasujeme v šestnáctém hlasování, tzn. tam došlo k duplicitě, takže to třicáté hlasování je zbytečné.

 

Pokud dál nikdo nechce k proceduře, tak o ní nechám hlasovat, protože opravdu není jednoduchá.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 313. Přihlášeno je 175, pro 175, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

V tom případě prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a společně s panem ministrem nám sdělili stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ta za prvé, legislativně technická úprava, kterou jsem zde četl, že v § 162 odst. 2 písm. 6, se slovo "bezodkladně" nahrazuje "bez zbytečného odkladu". Doporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 314. Přihlášeno je 175, pro 174, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Druhé hlasování, pozměňovací návrh rozpočtového výboru A vyjma A34, A37, A39 a A51.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 315. Přihlášeno 175, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Jenom konstatuji, že teď už není hlasovatelný pozměňovací návrh D2.12 a F1.65.

Další hlasování je o pozměňovacím návrhu A37. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 316. Přihlášeno je 175, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Čtvrté hlasování o pozměňovacím návrhu A39, výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, aby nejprve mohl říct pan ministr, aby to bylo v souladu s jednacím řádem, byl jsem na to minule upozorňován, takže prosím pana ministra. (Neutrální stanovisko.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 317. Přihlášeno je 175, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Musím ještě říci, že přijetím A39 je nehlasovatelný A51. Další - hlasování o pozměňovacím návrhu B1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 318. Přihlášeno je 185, pro 67, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu L1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.)

Dobrá, jestli můžete vždycky okomentovat, kdo je aspoň autorem toho návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak autorem tohoto pozměňovacího návrhu, o kterém hlasujeme, L1, je kolega Benda a jedná se o snížení toho základního kapitálu poskytovatele spotřebitelského úvěru na pět milionů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím ještě jednou stanovisko, pane ministře, omlouvám se. (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 319. Přihlášeno je 175, pro 30, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je sedmé hlasování, pozměňující návrh B2. Je ústavněprávního výboru. Týká se omezení sankcí za neposouzení úvěruschopnosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 320, přihlášeno je 175, pro 48, proti 86. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Osmé hlasování je o pozměňujícím návrhu B3. Ústavněprávní výbor, náhrada vyšší než účelně stanovené náklady poskytovatele úvěru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 321, přihlášeno je 175, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Přicházejí teď ke slovu pozměňující návrhy C, jejichž předkladatelem jsem byl já. C1 má legislativně technickou povahu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 322, přihlášeno je 175, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Desáté hlasování. Můj pozměňující návrh tolik diskutovaný - dohled nad nelegálními poskytovateli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.) Výbor? (Výbor tehdy nedoporučil. - Reakce v sále. - Výbor nedoporučuje.) Prosím, abychom se drželi zažité terminologie. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 323, přihlášeno je 174, pro 111, proti 20. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pozměňující návrh C3 - odměňování získání nového pracovníka do distribuční sítě. Autorem jsem byl já.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 324, přihlášeno je 175, pro 145, proti 20. Tento návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další, dvanácté hlasování, pozměňující návrh C4 - soukromoprávní sankce za absenci písemnosti smlouvy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 325, přihlášeno je 175, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Přejdeme k hlasování čtrnáct, protože třinácté hlasování A34 by mělo smysl, pouze pokud by byl neschválen teď právě schválený C4. Takže čtrnácté hlasování D1. Autorem pozměňujícího návrhu je pan kolega Stanjura a týká se vyloučení mediátorů a inkasních agentur.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 326, přihlášeno je 175, pro 16, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je ta první změna. Měli jsme hlasovat D2.1 až D2.3. Budeme samostatně hlasovat o pozměňujícím návrhu D2.1. Autorem pan kolega Stanjura - zrušení dozorčí rady u s. r. o. jako licenčního požadavku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 327, přihlášeno je 175, pro 37, proti 93. Tento návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je pozměňující návrh D2.2, autorem pan kolega Stanjura, zrušení předložení obchodního plánu licenčního požadavku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 328, přihlášeno je 175, pro 22, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dalším je pozměňující návrh D2.3, pan kolega Stanjura, jedná se o pokračování v činnosti podle živnostenských listů do doby, než ČNB rozhodne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 329, přihlášeno je 175, pro 16, proti 93. Návrh přijat nebyl. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je F1.13... Ano. Hlasujeme o F1.13. Autorem je pan kolega Huml a jedná se o uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí, fikce kladného rozhodnutí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? Pan zpravodaj se stanoviskem výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 330, přihlášeno je 175, pro 3, proti 128. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další jsou změny. Měli jsme hlasovat společně D2.4 až D2.6. Budeme hlasovat samostatně, takže teď D2.4. Autorem pan kolega Stanjura, zrušení odpovědnosti poskytovatele za samostatného zprostředkovatele.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 331, přihlášeno je 175, pro 19, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále je pozměňující návrh D2.5 pana kolegy Stanjury - zrušení odpovědnosti zastoupeného za jednání jeho vázaného zástupce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 332, přihlášeno je 175, pro 16, proti 120. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další pozměňující návrh D2.6, pan kolega Stanjury - zrušení odpovědnosti poskytovatele za jednání vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 333, přihlášeno je 175, pro 16, proti 115. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Jenom konstatuji, že nepřijetím návrhů D2.4 až D2.6 nebudou hlasovatelné pozměňující návrhy F1.19., F1.21 a F1.22.

Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu D2.7 pana kolegy Stanjury. Jedná se o rozšíření zajištění nemovitostí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 334, přihlášeno je 175, pro 26, proti 104. Tento návrh přijat nebyl. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňujícím návrhu D2.8 pana kolegy Stanjury - zrušení absolutní horní hranice smluvní pokuty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 335, přihlášeno je 175, pro 35, proti 102. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Nebude hlasovatelný ještě pozměňující návrh L2.

Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu D2.9, který je nutno spojit s pozměňujícím návrhem E2. Autory jsou pan kolega Stanjura a pan kolega Vondráček a jedná se o zkrácení lhůty pro zpeněžení zastavené nemovitosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 336, přihlášeno je 175, pro 27. (Proti 59.) Tento návrh přijat nebyl. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ještě konstatuji, že nebude hlasovatelné E1 a F1.43 pro totožnost.

Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu D2.10 pana kolegy Stanjury - možnost odejmout licenci pouze při opakovaném a závažném porušení zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Pan poslanec Jandák se hlásí? Nehlásí. (Poslanec z místa: Prosím vás, zbláznilo se mimo mě i to zařízení! - Smích a oživení v sále.) V tom případě než budeme pokračovat, prosím, aby bylo zkontrolováno hlasovací zařízení pana poslance Jandáka, a ostatní prosím o strpení. (Kratičká pauza.)

Zeptám se pana poslance Jandáka, zda je vše v pořádku. Pro jistotu vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

A jsme tedy u hlasování D2.10. Stanoviska zazněla, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 337, přihlášeno je 170, pro 20, proti 113. Návrh přijat nebyl. Další.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování o pozměňovacím návrhu D2.11 pana kolegy Stanjury - zrušení použití ustanovení o předčasném splacení nastávající smlouvy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? D2.11. (Zásadní nesouhlas.) Pan zpravodaj se stanoviskem výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 338, přihlášeno je 174, pro 35, proti 90. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování o pozměňujícím návrhu D2.12 už není možné, protože jsme rozhodli přijetím pozměňujících návrhů A. E1 je také nehlasovatelné.

Takže dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.1 pana poslance Humla a je to vynětí úvěrů na podnikání.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 339, přihlášeno je 174, pro 1, proti 131. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.2. Všechny pozměňující návrhy F jsou pana poslance Humla. Tento pozměňující návrh je o vynětí hypoték, které nejsou užívány k bydlení spotřebitelem nebo jeho příbuzným v pokolení přímém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 340, přihlášeno je 175, pro 2, proti 134. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování mělo být o F1.3 až F1.7 dohromady. Budeme hlasovat o těchto návrzích bez F1.5, o kterém budeme hlasovat hned posléze zvlášť. Čili F1.3, 4, 6 a 7 pana poslance Humla.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já si akorát nejsem jist, zda jsme ho takto odsouhlasili v té proceduře. Nemám tady poznámku, že bychom vyčleňovali F1.5. (Poslanec Klaška k předsedajícímu: Tak můžeme hlasovat společně.) Pokud to není zásadní problém z hlediska legislativy, tak bychom se asi měli držet schválené procedury. (Poslanec Stanjura z místa: Dopadne to stejně!) Já bych nepředjímal výsledek hlasování, ale dobrá. Takže podle mého názoru musíme hlasovat najednou F1.3 až F1.7.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pokud budeme hlasovat společně F1.3 až F1.7, tak budu konstatovat, že všechno opět od pana poslance Humla.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Výbor F1.3, 4, 6 a 7 nedoporučuje a F1.5 nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 341, přihlášeno je 175, pro 1, proti 141. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňujícím návrhu F1.8 pana kolegy Humla - vložení definice spotřebitele.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj s výborem? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 342, přihlášeno je 175, pro 26, proti 133. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pozměňovací návrh F1.9 - pan kolega Huml - vyloučení závazků mezi osobami blízkými.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 343, přihlášeno je 175, pro 2, proti 134. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.10 - pan kolega Huml - zúžení požadavku na odbornost a důvěryhodnost pouze na osobu oprávněnou podepisovat smlouvy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 344, přihlášeno je 175, pro 9, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dál konstatuji, že hlasování o pozměňovacím návrhu F1.11 je nehlasovatelné pro totožnost s již hlasovaným D2.1. F1.12 taktéž nehlasovatelné - totožnost s D2.2. O F1.13 jsme vlastně nehlasovali - hlasovali jsme o něm. Tak. (Ano.)

Takže následující hlasování je o pozměňovacím návrhu F1.14 pana kolegy Humla - výkaznictví vůči České národní bance tři měsíce od skončení účetního období místo pevného data.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Ještě počkám na poradu. (Neformální domluva zpravodaje a poslance Stanjury.) F.14.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: F1.14. Výbor nepřijal stanovisko. Já to ještě ověřím. Ano. Nepřijal stanovisko.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A pan ministr nesouhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 345, přihlášeno je 175, pro 9, proti 120. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.15 pana kolegy Humla - vnitřní předpisy v souladu s tímto zákonem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 346, přihlášeno je 175, pro 34, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacích návrzích F1.16 a F1.17 pana kolegy Humla - poskytovatel platebních služeb ex lege a poskytovatel platebních služeb.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 347, přihlášeno je 175, pro 7, proti 124. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Společné hlasování o pozměňovacích návrzích F1.18 a F1.20 pana kolegy Humla - možnost registrovat... spotřebitelský úvěr vícekrát? A umožnění vícenásobného - ne, ne - samostatného zástupce vícekrát a umožnění vícenásobné registrace vázaného zástupce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 348, přihlášeno je 175, pro 7, proti 125. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Já jenom zkonstatuji, že pozměňovací návrh F1.19 je nehlasovatelný pro totožnost s již hlasovaným D2.4, stejně jako F1.21 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.5 a stejně tak F1.22 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.6.

Takže další hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu F1.23 pana kolegy Humla. Jedná se o zrušení odpovědnosti poskytovatele za zástupce vázaného spotřebitelského úvěru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 349, přihlášeno je 175, pro 2, proti 131. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Teď jsme měli hlasovat společně o F1.24 až F1.30, odsouhlasili jsme si samostatné hlasování o F1.24. Takže nyní samostatně F1.24 - pan kolega Huml - zrušení požadavku na maturitu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 350, přihlášeno je 175, pro je 7, proti 119. Tento návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Teď bude společné hlasování o zbývajících návrzích, jak mělo být předtím, čili F1.25 až F1.30. Autorem pan kolega Huml. Přeje-li si někdo, abych přečetl, o čem to je, tak to přečtu samozřejmě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že to je jasné. Pan ministr - stanovisko? (Zásadní nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 351, přihlášeno je 175, pro 7, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.31 pana kolegy Humla. Znalec je ex lege odborně způsobilý pro distribuci spotřebitelských úvěrů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 352, přihlášeno je 175, pro 1, proti 121. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je společné hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Humla F1.32 až F1.36.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 353, přihlášeno je 175, pro 1, proti 125. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.37 pana kolegy Humla - zrušení kvalitativních kritérií pro informace vstupující do posouzení úvěruschopnosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 354, přihlášeno je 175, pro 2, proti 126. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňovacím návrhu F1.38 pana kolegy Humla. Je to návrh, kterým navrhuje 30 dní předem místo přiměřeného předstihu v § 102.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 355, přihlášeno je 174, pro 31, proti 89. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Konstatuji, že hlasování o F1.39 není možné, návrh je nehlasovatelný, totožnost s D2.7.

Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňujícím návrhu F1.40 pana kolegy Humla, vypuštění dlouhodobé nemoci jako důvodu pro předčasné splacení hypotéky zdarma.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 356, přihlášeno je 174, pro 3, proti 132. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já předám řízení schůze. Prosím o strpení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem F1.41. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ano. Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.41 pana kolegy Humla, umožnění požadovat za předčasné splacení hypotéky úrok až do konce splatnosti místo do konce doby fixace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra prosím. (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu F1.41. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 357, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále bych konstatoval, že pozměňující návrh F1.42 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.8. Pozměňující návrh F1.43 je taktéž nehlasovatelný pro totožnost s pozměňujícím návrhem D2.9 a E2 a E1. Pozměňující návrh F1.44 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.10.

Takže budeme hlasovat společně o návrzích F1.45 až F1.53. Autorem je pan kolega Huml.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrhy F1.45 až F1.53, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 358, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.54 pana kolegy Humla, vyvinění se pomocí vynaložení přiměřeného, nikoliv veškerého úsilí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu F1.54. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 359, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňujícím návrhu F1.55 kolegy Humla, navýšení spotřebitelského úvěru až o 30 % bez posouzení úvěruschopnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu F1.55. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 360, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, pro 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále konstatuji, že hlasování o pozměňujícím návrhu F1.56 není možné, je nehlasovatelný pro totožnost s pozměňujícím návrhem A rozpočtového výboru.

Další hlasování je společné o pozměňujících návrzích F1.57 až F1.64 pana kolegy Humla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrzích F1.57 až F1.64. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 361, pro 2, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování by mělo být o F1.65, ten je však nehlasovatelný, protože byl schválen pozměňující návrh A.

Takže další hlasování bude o pozměňujícím návrhu F2 pana kolegy Humla. Týká se oprávnění ke správě nasmlouvaných spotřebitelských úvěrů po zániku oprávnění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu F2 pana kolegy Humla. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 362, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Přecházíme od pozměňujících návrhů F k pozměňujícím návrhům G. Následuje tedy hlasování o pozměňujícím návrhu G1 pana kolegy Syblíka, vyloučení telefonické distribuce spotřebitelských úvěrů z působnosti regulace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrhu G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 363, pro 6, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňujícím návrhu G2 kolegy Syblíka, prodloužení doby trvání oprávnění vázaných zástupců z jednoho na tři roky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 364, pro 22, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňujícím návrhu G.3 kolegy Syblíka, záměna slov potvrzení místo kvitance.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální stanovisko.) Stanovisko výboru? (Výbor doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu G3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 365, pro 146, proti 12. Návrh byl přijat.

 

(Potlesk z levé strany sálu, poslanci se hlasitě baví.)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňujícím návrhu G4 kolegy Syblíka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego. Poprosím, aby se Sněmovna uklidnila přes všeobecné veselí a radost nad pozměňovacím návrhem G3. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Prosím, soustřeďme se. Ještě máme před sebou několik hlasování.

Následující je o pozměňujícím návrhu G4 kolegy Syblíka. To jsme ale vyřešili legislativně technickou úpravou, nicméně já o tom musím nechat dát hlasovat, i když pan kolega už měl pozměňující návrh stáhnout. Tento pozměňující návrh se týkal - zástupce by splátku od spotřebitele měl místo předání v hotovosti poskytovateli vyúčtovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrhu G4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 366, pro 33, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu G5.1 pana kolegy Syblíka, rozšíření výjimky pro tipaře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska pana ministra? (Neutrální stanovisko.) Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G5.1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 367. Pro 64, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu G5.2 kolegy Syblíka, vypuštění zákazu vázat odměňování osob posuzujících úvěruschopnost na počet schválených žádostí o spotřebitelském úvěru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G5.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 368. Pro 24, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu H paní kolegyně Wernerové, vyloučení manažerských a obdobných smluv z pojmu pracovník.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování 369. Pro 70, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následují pozměňující návrhy I pana kolegy Votavy. První I1, který zvyšuje možnost předčasného splacení hypotéky ročně zdarma z 20 na 25 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem... Pardon, je tady žádost ... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

A budeme tedy znovu hlasovat o návrhu I1. Stanovisko pana ministra bylo negativní, stanovisko výboru bylo doporučující.

Zahájil jsem hlasování o návrhu I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 371. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců. Pro 106, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak další hlasování...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, omlouvám se vám, omlouvám se panu předsedajícímu i panu zpravodaji, ale já jsem se v té záplavě pozměňujících návrhů trošku ztratil. Ač jsem si jist, že jsem podpořil návrh paní poslankyně Wernerové, tak mám na sjetině ne. Asi něco selhalo buď ve mně, nebo v hlasovacím zařízení. V každém případě si dovoluji zpochybnit hlasování, protože na sjetině mám něco jiného, než byla má vůle.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovolím požádat, který je to návrh prosím, pane kolego? Předchozí návrh H. (Poslanec Kalousek: Je to návrh H paní poslankyně Wernerové.) Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou podal pan předseda Kalousek.

Zahajuji hlasování o námitce proti hlasování k písmenu H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 372. Přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Návrh na námitku byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o písmenu H. Stanovisko pana ministra k písmenu H prosím ještě jednou? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 373. Pro 93, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Hlasování pod písmenem I1 už jsme konali. Takže teď, pokud mě mé zápisky neklamou, bychom měli hlasovat o I2.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Votavy I2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o I2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já se omlouvám, já mám neutrální stanovisko. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné.

 

Budeme hlasovat znovu o I2. Prosím nahlásit do mikrofonu stanovisku pana ministra. (Neutrální.) Stanovisko zpravodaje? (Výbor doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o I2 pana kolegy Votavy. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 375. Pro 149, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu kolegy Votavy I3 Var. (B). Jedná se o předčasné splacení hypotéky při prodeji nemovitosti s omezením nákladů maximálně 1 %, nejvýš 50 tisíc korun po dvou letech trvání hypotéky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu I3 Var. (B). Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 376. Přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců. Pro 146, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu J pana kolegy Kádnera, který řeší zastropování RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů na konkrétní výši, aktuálně u úvěru do 15 tis. korun 25 %, u úvěru nad 15 tis. korun 20 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o písmenu J. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 377. Pro 23, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu K pana kolegy René Čípa, vyloučení administrativních činností z působnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pana kolegy Čípa pod písmenem K. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 378. Pro 29, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak já konstatuji, že pozměňující návrh L2 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.8.

Budeme teď hlasovat o pozměňujících návrzích M pana kolegy Kudely, vkládajících informační povinnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrzích pana kolegy Kudely pod písmenem M. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 379. Pro 18, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že podle mých zápisků jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku, a vzhledem k tomu, že pan kolega, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát požádal o pauzu na hlasování v délce patnácti.. pěti?... patnácti minut, přerušuji jednání Sněmovny do 11.05, kdy se tady sejdeme.

 

(Jednání přerušeno v 10.50 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Ještě tady mám dvě omluvy. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá dnes od 10.30 do 11 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Petr Kořenek se omlouvá dnes od 10.30 do 12 hodin z důvodu jiných pracovních povinností.

S přednostním právem nyní pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručné stanovisko frakce TOP 09 k závěrečnému hlasování. (Hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, já se velmi omlouvám, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna utiší a některé hloučky domluví. Nechci útočit na zdravotně postižené. (Mezi poslanci, kteří přicházejí do sálu, je poslanec Zavadil s ortézou.) Děkuji. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, prosím, používáme "osoby se zdravotním postižením". (Předsedající: Ano, pardon, omlouvám se.)

Jakkoliv hlasování o pozměňujících návrzích neproběhlo zcela podle našich představ a z té konečné předlohy cítíme jisté rozpaky, podpoříme ji, protože tím zásadním úkolem tady je vnést určitý řád a pravidla do dosud velmi, velmi divokého klondajku. Jenom prosím počítejme s tím, že si během poměrně krátkého času ten život pravděpodobně řekne o nějakou novelu a o nějaké dolaďování a o postupnou evaluaci, to za prvé. A za druhé, nepodléhejme představě, že jsme teď vyřešili problém. Nevyřešili. Žádný zákon by nebyl ideální, i kdyby byl stoprocentní, neochrání nikoho před jeho vlastní hloupostí a před jeho vlastní neodpovědností. Tam už jsou ty nástroje někde jinde než v pravidlech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi. Budeme pokračovat. Pan zpravodaj mi jistě potvrdí, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. (Zpravodaj: Ano.)

Než přednesu usnesení, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o spotřebitelském úvěru, podle sněmovního tisku 679, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 380 - a to jsme tady dlouho neměli - pro 158, proti žádný. Návrh zákona byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP