Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

195.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, pustíme se tedy do volebních bodů. Osobně je mi trochu líto, že jsme ten důležitý předchozí bod museli přerušit, na druhou stranu jménem volební komise zase musím říci, že jsem rád, protože tu máme tři nedokončené volební body, které už jsou nedokončené dva, možná dvaapůl měsíce a bude dobré, když dotčené orgány se nám podaří naplnit tak, aby mohly pracovat v souladu se zákonem, jak je jejich povinností.

První je bod 195, návrh na volbu jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento materiál jsme vám nerozdali na lavice.

Já budu konstatovat úvodem, že už 28. března 2016 skončilo funkční období člence NKÚ paní Mgr. Zdeňce Profeldové, a proto tu nyní máme návrh na hlasování na tajnou volbu o novém členu Nejvyššího kontrolního úřadu. Prezident NKÚ nám 20. dubna předložil návrh na jmenování pana Ing. Jana Málka.

Abych dodržel jednací a volební řád, tak vám teď usnesení volební komise číslo 132 z 5. května v rychlosti přečtu:

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu

I. s návrhem kandidáta na člena NKÚ, tak jak jej předložil prezident NKÚ, a to pana Ing. Jana Málka,

II. s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví - volební komise navrhuje volbu tajnou,

III. s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Zmíněný návrh prezidenta NKÚ byl rozeslán všem poslaneckým klubům, a jak jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V tomto případě vždy my za komisi navrhujeme volbu tajnou.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Vidím přihlášku předsedy kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se na své 33. schůzi dne 12. května zabýval návrhem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu a svým usnesením číslo 197 vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrhu na nového člena NKÚ Jana Málka a zmocnil mě, abych vás s tímto usnesením seznámil. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Můžeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl předseda volební komise, a to o otázce tajné volby.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 257, ze 169 přítomných pro 126, proti 1. Byla odhlasována tajná volba. Přerušuji tento bod.

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP