Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

160.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 679/7, který byl doručen dne 12. 5. 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 679/8.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom ve stručnosti připomenout to nejdůležitější k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Nová regulace spotřebitelských úvěrů si klade za cíl posílit postavení spotřebitelů a k tomuto účelu zavádí řadu nových institutů, ze kterých bych zmínil zejména úpravu předčasného splacení úvěru na bydlení, limitaci smluvních pokut, soukromoprávní sankce za špatné či žádné posouzení úvěruschopnosti, převod licenčních a dohledových pravomocí do České národní banky, nový systém ověřování odbornosti distributorů a podobně. Proti dosavadní právní úpravě zákon do budoucna rozšíří svou působnost i na takzvané mikroúvěry a úvěry na bydlení.

K vládnímu návrhu zákona bylo podáno poměrně mnoho pozměňovacích návrhů. Řada z nich směřuje k vylepšení návrhu a Ministerstvo financí je podporuje. K některým jsme však museli zaujmout zásadně nesouhlasné stanovisko.

Především bych vás rád upozornil na ty pozměňovací návrhy, které omezují aplikaci pravidel, která vládní návrh za účelem ochrany spotřebitele zavádí, nebo které umožňují regulovaným osobám navrhovanou úpravu obejít. Jedná se zde především o návrh na výjimku z působnosti zákona pro sjednávání úvěru po telefonu či návrh na odstranění zákazu stanovení odměny posuzovatele úvěruschopnosti klienta podle počtu schválených žádostí o úvěr. Tím jdou tyto pozměňovací návrhy zcela proti základním východiskům a cílům zákona, což je ochrana spotřebitele a snaha o zlepšení poměrů na nebankovním úvěrovém trhu. Tyto návrhy jsou rovněž v příkrém rozporu k usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2014, které jsme si tady odhlasovali a kterým Sněmovna požádala vládu o návrh úpravy, která zásadně zpřísní poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů a dohled nad nimi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První pan poslanec Černoch, připraví se paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké stále ještě dopoledne, dámy a pánové. Já musím říct, že jsem nepochopil stanovisko vládní většiny k návrhu Úsvitu na zastropování RPSN. Všechny vládní strany se předháněly před volbami ve slibech, jak s lichvou zatočí. Když jde ale do tuhého a mají se zastropovat úroky z půjček a podstatně tak říznout do zisku lichvářů, najednou z toho nic není.

Dlouholetá praxe bohužel ukázala, že stát není žádným jiným způsobem schopen lichvě čelit. Orgány činné v trestním řízení doposud nebyly schopny aplikovat trestní zákon tak, aby občany před lichvou ochránily. Vše je podtrženo faktem, že u soudu v praxi končí jen velmi malá část podezřelých půjček. Velká většina lidí, kteří se stali oběťmi lichvářů, se nesoudí, protože na to nemají peníze ani možnosti. Proto je velmi důležité jednou provždy jasně říci, co je a co není lichva. Zákon o zastropování RPSN předložily svého času jak ČSSD, tak KDU-ČSL. Ale dnes v podstatě ten samý návrh pokrytecky odmítají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva. První pan zpravodaj Klaška, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se malinko vrátil jako zpravodaj k tomuto tisku a nejméně k jednomu z pozměňujících návrhů. A možná ještě malinká reakce na kolegu Marka Černocha.

Na počátku tohoto volebního období jsme ve Sněmovně přijali usnesení, kdy jsme vyzvali vládu, aby předložila návrh se zásadním zpřísněním regulace tohoto segmentu spotřebitelských úvěrů. Máme tedy po dvouleté práci zde, jsme ve finále ve třetím čtení o novele zákona o spotřebitelském úvěru, kde zásadním prvkem je změna podnikání, kdy nebude možno podnikat na živnostenský list nebo poskytovat spotřebitelské úvěry, ale na licenci, kterou bude udělovat Česká národní banka, a to na základě odbornosti, kapitálové přiměřenosti, důvěryhodnosti a bezúhonnosti. Součástí toho jsou i sankce včetně odebrání licence jako sankce poslední.

Sešlo se množství pozměňujících návrhů - o tom tady mluvil už pan ministr - od 11 poslanců a čeká nás poměrně dlouhá hlasovací procedura. Avizuji, že v podrobné rozpravě načtu ještě drobnou legislativně technickou úpravu a potom bych vám předvedl celou hlasovací proceduru, protože tam budou drobné změny.

Já sám jsem podal několik pozměňujících návrhů, mezi nimiž bych chtěl zmínit dva. Jednak je to zákaz rozhodčích doložek, o tom budu mluvit v navazujícím bodě, sněmovní tisk 680. A k tomuto bodu jsem předložil pozměňující návrh, který řeší jednu nedokonalost tohoto zákona, protože ten byl, jak jsem říkal, dva roky připravován, byl velmi široce projednán, ale bohužel z něj vypadla jedna důležitá okolnosti a to je dozor nad nelegálními poskytovateli. Budeme zde mít stav, kdy legální poskytovatelé budou podnikat pouze na licenci udělenou Českou národní bankou s jejím velmi precizním dozorem a nelegální poskytovatel, pokud poskytne nelegálně půjčku, dobře, je to trestný čin nelegálního podnikání, měl by být stíhán potom Policií České republiky, ale to je taky jediný orgán, který vůbec může nelegální poskytovatele kontrolovat. A nechtěl bych se ani ptát, kolik už jich zkontroloval. Takže na nelegálního poskytovatele je uvalena jediná v uvozovkách sankce, tj. když nelegálně půjčí peníze, tak nemá nárok na úrok a nemá nárok na sankce. Má nárok na jistinu. A nemusím vám jistě zdůrazňovat, že se to dá velmi jednoduše obejít. Takže je to taková nedokonalost, na kterou je třeba reagovat. A já jsem na ni reagoval pozměňujícím návrhem, který zavádí zpět dozor České národní banky, která je velmi úctyhodnou autoritou, a je jí také svěřen dozor nad celým kapitálovým trhem. Nebude už dále tedy možný dohled České obchodní inspekce ani živnostenského úřadu, jak jsem řekl, pouze Policie ČR.

Chtěl bych říci, že v Evropě je takový dozor poměrně obvyklý. Všichni poslanci dostali mapu od nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, kde je jasně vyznačeno, ve kterých zemích centrální banka také dozoruje spotřebitelské úvěry, pokud mohou spotřebitelské úvěry poskytovat nebankovní instituce. Je to pro vaši informaci ve Francii, v Itálii, je to také v Irsku, ve Velké Británii, ve Švédsku, také v Bulharsku nebo v Maďarsku - a to i nad nelicencovanými subjekty.

Prakticky by tato záležitost mohla probíhat tak, že ty neziskové a nestátní organizace nebo také starostové, kteří se setkají s tím, že nelicencovaný věřitel bude soudně vymáhat pohledávku, tuto žalobu mohou poskytnout dohledovému orgánu, který tak bude mít dobře zadokumentovaný postup takového subjektu. Není tedy třeba vyjíždět do nějakých rizikových zón nebo vyloučených lokalit. Postačí pouze žaloba těchto nelegálních poskytovatelů na své dlužníky k soudu. Tam bude dostatek důkazů.

Pozměňující návrh také řeší, jakým způsobem dozor má probíhat, že tyto subjekty budou muset poskytnout nezbytnou součinnost. Jsou tam také dostatečná sankční ustanovení o tom, že takový nelegální poskytovatel potom může být postižen sankcí, a to ve výši až 20 mil. korun. O tom, že by dokázal Českou národní banku nějakým způsobem překabátit, že neposkytoval úvěr - když bude mít Česká národní banka při své odbornosti dostatek důkazů, tak nepochybuji o tom, že si v tom Česká národní banka zřídí jasno velmi rychle.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji několik přednostních práv. První vystoupí pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Černoch, po něm pan ministr financí. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Omlouvám se těm, kteří to již ode mě slyšeli na rozpočtovém výboru, popř. v prvním čtení.

Náš obecný přístup k této normě. Pokládáme za správné, že regulace spotřebitelských úvěrů dostane nějaký řád. Na druhou stranu někdy přílišná tvrdost nepřinese kýžený úspěch. Uvědomme si prosím, že poptávka po úvěru neklesne tím, když bude tvrdá regulace. A nenajde-li ten, kdo tu potřebu má, poskytnutí příslušné půjčky u legitimního subjektu s licencí, bude ji logicky hledat u nelegála bez licence a tam už většinou se nevymáhá dluh standardními nástroji, jako je třeba exekuční příkaz, ale vymáhá se tupou pálkou a ostrou břitvou. Uvědomme si, že vytvoříme tlak na poptávku po těchto poskytovatelích v určitém případě. To je jedna věc. A proto budeme podporovat pozměňující návrhy, které odstraňují podle našeho názoru přílišnou tvrdost této regulační normy.

Druhá poznámka, kterou bych si dovolil učinit - že je vidět jistý dráp velký retailových domů v této normě. Jejím logickým důsledkem bude významné pročištění trhu a snížení těchto subjektů a to si nemyslím, že je úplně špatně. Nicméně fascinuje mě jistota, se kterou Ministerstvo financí stanovilo indikátor na 20 mil. korun. Když jsme se ptali na rozpočtovém výboru paní náměstkyně, proč 20 mil. korun, tak jsme nedostali uspokojivou odpověď. Ona totiž neexistuje.

Důležitá není výše kapitálu, důležitá je kapitálová přiměřenost. A i subjekt s nižší mírou kapitálu, třeba 15 nebo 10 mil. korun, se může chovat odpovědně a subjekt s vysokou mírou kapitálu se může chovat tak, že to lze označit za morální hazard nebo letadlo. Rozhodně není pravda, že absolutní výše vlastního kapitálu je tím správným indikátorem. Na to bych prosím chtěl upozornit. Nevidím důvod, proč tu zákonnou hranici nesnížit. Kromě jediného důvodu - líbí se to těm velkým retailovým domům, které chtějí, aby těch subjektů bylo na trhu co nejméně. A to si myslím, že Ministerstvo financí v jejich zájmu by až tak kopat nemuselo. Já nevím, kde má pan ministr své vlastní úvěry, jestli zrovna u těchto domů, ale přesto by za ně až tolik kopat nemusel.

Tolik dvě poznámky za klub TOP 09. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Pak s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru musím tady vyjádřit určitý nesoulad nebo nesouhlas s usnesením rozpočtového výboru v jedné věci. Protože se jedná v tomto zákoně pravděpodobně v každém pozměňovacím návrhu o peníze někoho, tak by bylo lepší, kdyby rozpočtový výbor zaujal jasnější stanovisko, tedy ano, nebo ne k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Když se podíváte do usnesení, tak zjistíte, že u 28 pozměňovacích návrhů se rozpočtový výbor nevyjádřil. Tedy jako garanční výbor, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru a jeho předsedovi, bych čekal, že pro plénum Poslanecké sněmovny nám dá lepší vodítko, jak hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Urbanovi, ale mám tady další faktické poznámky, pana kolegy Beznosky a pana kolegy Kučery. Nyní pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také velmi stručně. Pokud budeme mít dostatek odpovědnosti při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích - a budeme hlasovat asi 108krát - a zákon dostane správnou konturu, tak ho vítám, protože je potřeba na trh spotřebitelských úvěrů vstoupit.

Dejte pozor, vážení kolegové, až budete hlasovat, abychom to nepřešvihli, protože například na Slovensku zůstalo na trhu asi 21 poskytovatelů a tím je ta volná soutěž poměrně značně omezena. Připomínám, že u nás máme několik set, reálně několik set poskytovatelů, možná několik málo tisíc.

Dvě věci, na které bych upozornil, a jednou to tady zaznělo od pana kolegy Kalouska také. Jsem pro to, abychom velmi pečlivě zvažovali a zamysleli se nad kapitálovou přiměřeností. Protože 20 mil. je podle mého názoru velmi ostré, velmi tvrdé opatření. A druhá věc, která určitě bude ovlivňovat situaci na trhu, je zbytečné zastropování smluvní pokuty. Mám na mysli zejména hranici 200 tis. korun.

Čili celkově ten návrh, pokud se dokážeme shodnout na reálných a dobrých pozměňovacích návrzích, které budou reflektovat potřeby spotřebitelů, ale současně nevyčistí ten trh, tak potom celkově myslím, že budu hlasovat pro.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Beznoskovi. Další faktická poznámka je pana poslance Michala Kučery, poté poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den a děkuji za slovo. Já bych se tady připojil k svému předřečníku panu poslanci Urbanovi, a to k těm stanoviskům garančního výboru, resp. tady rozpočtového výboru, který s oblibou nepřijímá stanoviska k pozměňovacím návrhům. A ono to má dva možné důvody. Ten první důvod může být nějaký alibismus, to znamená: nebuďme tak ani tak. Ale já si spíš myslím, že ten důvod je jiný, a to je rozporuplný pohled na hlasování ve výborech, v garančních výborech o pozměňovacích návrzích. A chtěl bych skutečně tady vyzvat vedení Sněmovny a samozřejmě legislativu, aby tento pohled sjednotila.

Chci říct, že hospodářský výbor, jehož jsem členem, má úplně jiný postup při hlasování jako v garančním výboru, kdy skutečně hlasuje o tom návrhu ano - ne. To znamená, že někdo předloží pozměňovací návrh, tak hlasuji o jeho podpoře. V okamžiku, kdy tu podporu nedostane, tak logicky ten pozměňovací návrh, má k němu hospodářský výbor negativní stanovisko. To znamená ano - ne. Jiné další hlasování tam není. To znamená, minimálně dva významné výbory ve Sněmovně, to znamená hospodářský výbor a rozpočtový výbor, mají odlišný pohled na metodiku hlasování. Já bych chtěl skutečně ještě jednou vyzvat Sněmovnu i legislativu, aby pohled sjednotily, abychom tady příště do Sněmovny neměli stanoviska bez stanoviska. Potom bych si řekl, že se třeba obejdeme i bez garančního výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Michal Kučera. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Černocha a logicky faktická poznámka předsedy rozpočtového výboru Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já jsem se hlásil s faktickou už předtím, tak jenom krátká reakce na pana kolegu Klašku. Asi jsme si úplně nerozuměli. Nebo já jsem možná nepochopil to, o čem jste mluvil vy, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. My jsme samozřejmě velmi rádi a vítáme tento zákon. Už jen z toho pohledu, že jestliže se řeší exekuce jako jedno z velkých témat, tak exekuce už jsou důsledek něčeho, co předchází. A ta příčina může být právě například v těchto spotřebitelských úvěrech. Takže určitě ta má poznámka byla jenom o tom, že si myslíme, že zastropování RPSN je nějakým systémem a nějakým nástrojem k tomu, jakým způsobem té lichvě zabránit. Proto jsem to říkal a za tím si stojíme, říkáme to celou dobu, co jsme tady ve Sněmovně. Takže to byla pouze tato otázka. Ale jinak samozřejmě tento návrh zákona vítáme.

A ještě malá reakce na pana kolegu Kalouska. Samozřejmě máte pravdu, pane kolego, vaším prostřednictvím, že by nebylo úplně dobré, kdyby tady bylo pouze pár vyvolených. Ale na druhé straně je pravda, že jestliže banka odmítne z nějakého důvodu dát úvěr, tak k tomu má nějaký důvod. A pak ti lidé, pokud jdou někam, kde dostanou ty podmínky, jaké se občas dostávají u těchto nebankovních ústavů, tak ti lidé se pak dostávají opravdu do problémů. Takže spíše z tohoto pohledu, tak aby to bylo vyvážené. Ne aby to bylo pár vyvolených, ale ne aby to bylo naprosto neregulovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance předsedy rozpočtového výboru Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vím, že zdržuji, ale nedá mi, abych se neohradil proti tomu, co tady řekli někteří kolegové i můj ctěný kolega pan poslanec Urban. Odmítám jakýkoliv alibismus rozpočtového výboru. To vůbec není v alibismu rozpočtového výboru! Já vím, to neřekl pan kolega Urban, to řekl pan kolega Kučera. To není vůbec žádný alibismus!

Ale pane kolego Kučero, prostřednictvím pana předsedajícího, tak jak vy hlasujete na hospodářském výboru, tak ale nehlasujete v souladu s tím, jak se hlasovat má v garančním výboru. Protože jestliže hlasujete, když se nejdřív hlasuje o souhlasném stanovisku a to neprojde, tak je automaticky nesouhlasné stanovisko, ale to není pravda. Musí se hlasovat o nesouhlasném stanovisku. A pokud neprojde ani nesouhlasné stanovisko, tak není žádné stanovisko. Takto je výklad legislativy. Já jsem se sám hádal o to, abychom takto nehlasovali. Ale bohužel, legislativa takhle na tom trvala. A hlasy zdržel se se v tomto nepočítají. Takže pokud neprojde souhlasné stanovisko, hlasuje se o nesouhlasném stanovisku. Pokud neprojde nesouhlasné stanovisko, není žádné stanovisko. Takto je to ve vyjádření anebo v požadavku legislativy Poslanecké sněmovny, abychom postupovali v garančním výboru. Vidíte, co jsme si natropili garančním výborem a změnou jednacího řádu!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Votavovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje Klašky, poté pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Budu reagovat na kolegy, kteří tady říkali svůj pohled na věc.

K panu kolegovi Černochovi, prostřednictvím pana předsedajícího. O zastropování RPSN, roční procentní sazby nákladů, jsme se tady už bavili i minule. A bylo to o tom, že to poznání je takové, že problém České republiky se tímto způsobem nedá vyřešit. Protože více než RPSN je to věcí sankcí, které jsou daleko vyšší, a to je to, co dlužníky ožebračuje. Čili zjistili jsme před těmi dvěma lety, že roční procentní sazba nákladů a její zastropování věc neřeší.

K panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího a možná ještě k dalším kolegům. Podívejte, je to tak, že jsme tady nějaké prostředí dosud měli, a výsledkem je podle pracovníků nestátních neziskových organizací, například Člověk v tísni, kteří také podporují můj pozměňovací návrh C2 o dalším dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli, tak výsledkem je více než jeden milion exekucí. To není úplně radostný stav a myslím si, že mnoho těchto v uvozovkách věřitelů vyrábí dlužníky. A v tom případě to je celospolečenský problém a je prostě potřeba do toho sáhnout. S tím nic nenaděláme. Ta restrikce holt musí být v tomto případě přísná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Klaškovi i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, poté pana poslance Pavla Blažka, poté pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Už jenom krátce ke způsobu hlasování. On ten způsob hlasování, kdy máme více než dvacet pozměňovacích návrhů, které jsou bez stanoviska výboru, taky ukazuje na způsob práce této Sněmovny a na takovou tu dezorganizaci, o které už tady mluvil kolega Laudát.

Já skutečně nevím, co to znamená bez stanoviska. Čím se máme řídit? Tak k čemu máme ten garanční výbor? Aby nám řekl jednoznačný pohled na ten daný pozměňovací návrh. Od toho to je odborný výbor, tam má proběhnout odborná diskuse a výbor má přijmout jasné stanovisko, což znamená ano - ne.

Upozornil jsem na to, že jsou tady minimálně dva výbory, které patří mezi ty nejsilnější výbory, aniž bych je chtěl nějak vyzdvihovat, a to hospodářský výbor a rozpočtový výbor, který evidentně hlasuje jinak. Další důkaz té dezorganizace Sněmovny, která tady probíhá. A logicky, naprosto logicky, to mi snad dá každý za pravdu, že k pozměňovacím návrhům musíme přijmout jasné stanovisko garančního výboru, to znamená ano-ne.

Pokud někdo obhajuje jako pan předseda Votava, že stanovisko "bez stanoviska" je to správné, tak možná že to vyplývá z nějakého současného pohledu legislativy. Nicméně pokud je to skutečně jediný pohled, tak v tom případě jiný koaliční výbor, to znamená hospodářský, hlasuje špatně, za prvé, a za druhé prosím, pracujme na tom, abychom urychleně změnili legislativu tak, aby garanční výbor přijímal jasná stanoviska k pozměňovacím návrhům, to znamená ano - ne, aby žádné bez stanoviska nebylo možné.

Chtěl bych znovu vyzvat Sněmovnu a legislativu, aby připravily takové řešení, které nám umožní hlasovat pouze ano - ne a přijmout jasné stanovisko garančního výboru k pozměňovacím návrhům. Je to samozřejmě ku prospěchu práce této Poslanecké sněmovny. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Uplynul váš čas k faktické poznámce. Nyní pan kolega Pavel Blažek k faktické poznámce. A rád bych, abychom se vrátili nikoli k jednání o zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale k zákonu, který projednáváme, tedy o spotřebitelském úvěru. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jen bych rád zareagoval na některé předřečníky. Když slyším slovo exekuce, je to spojováno s tím, že je to za každou cenu špatně, tak bych rád připomněl to, co tady říkám pokaždé. V této sféře dluhy nevznikají tak, že jsou někomu vnuceny. Někdo si prostě dobrovolně půjčí. Možná se nenamáhá si vzít podmínky té půjčky. Chápu, že se to možná musí nějak řešit, ale dovolte mi připomenout - bez exekucí nikdy žádný právní systém nefungoval. Bez těchto zákonů, jako je o spotřebitelském úvěru, to jsou věci nové. A zatímco Římská říše s exekutory a s exekucemi vydržela stovky let, tak bez tohoto zákona se lidská společnost obešla tisíce let, si troufám říct. Takže nečekejme teď, v momentě, kdy schválíme nějaký lepší zákon, že už nebudou dluhy, nebudou exekuce. A hlavně buďme rádi, že ty exekuce jsou, protože není tak daleko doba, kdy exekuce žádné neprobíhaly a ekonomika byla narušena spíše tímto než tím, že bychom se tady dojímali nad množstvím voličů, kteří dluží. O to tady zase jde jako vždycky a mě to strašně rozčiluje. Chápu, že dlužníků je více, že je potřeba, aby se ulovili do politických sítí různých stran, ale správný postup to není.

Pan Babiš, abych o něm mluvil také někdy hezky, rád tady citoval Baťu. Tak já bych si tady vzpomněl na jeden jeho výrok, který se týkal bankrotu, a ono to s tím souvisí a je to o tomtéž pořád. On řekl: Bankrot je věcí mravního přesvědčení. Dluh taky. Prostě ten, kdo ví, že na tu splátku nebude mít, tak si nepůjčí, anebo udělá všecko pro to, aby ten dluh splatil. A my tady sedíme a horujeme o to, abychom se starali o některé spoluobčany, kteří se naprosto vlastní vinou dostali do nějaké situace.

A podruhé Babiš - viděl jsem ho včera v televizi, jak říkal o nějakém problému, že je potřeba něco do škol. Ano, ve školách se musí zavést výchova k tomu, že půjčovat si je špatně, pokud dopředu nevíte, že na to nemáte. (Potlesk některých poslanců hnutí ANO a zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče... Tak děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, poté pan kolega Černoch, poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom k panu poslanci Klaškovi a k jeho volání po tvrdosti normy. Má pravdu, věří-li, že s tvrdostí normy klesne počet poptávky těch, kteří na to nemají. Já jsem přesvědčen, že neklesne, jenom půjdou jinam. Takže pokud ubude díky tvrdé normě počet exekucí, tak logicky přibude počet vydíraných, zmlácených a pořezaných, protože prostě půjdou jinam, kde se ty dluhy vymáhají jinak. Pokud to pan poslanec Klaška vidí tak, že pak už to nebude problém rozpočtového výboru, ale výboru pro bezpečnost, tak má jistě pravdu. Ale nemyslím si, zda je to v zájmu společenském. Tvrdost normy není... Represe není tím řešením. Tím řešením je zvyšování finanční gramotnosti, která je zoufalá.

V roce 2011 jsem jako ministr financí s paní inženýrkou Zamrazilovou z Bankovní rady rozjel projekt zvyšování finanční gramotnosti nejenom na školách, ale i v občanské společnosti, zejména mezi seniory. Bohužel s odchodem Zamrazilové i mým ten projekt usnul. Když jsem včera slyšel v televizi pana ministra říkat, že přemýšlí o tom, že by se to mělo nějak na ty školy zavést, tak jsem si říkal, odkud přišel, když neví, že na ministerstvu se s tím přestalo přes velké úsilí, které se tomu věnovalo. A jsem přesvědčen, že se k tomu musíme vrátit. Prostě bez vyšší finanční gramotnosti se ten problém nevyřeší - a ta finanční gramotnost je zoufalá. A nikoho neochráníme... Jakoukoli normou nikoho neochráníme před jeho vlastní neodpovědností a hloupostí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je další faktická poznámka. Nyní faktická poznámka pana poslance Černocha. (Hlásí se zpravodaj.) To nemohu přijmout, protože před vámi je, pane zpravodaji, ještě pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Omlouvám se. Jenom jsem hledal na internetu úroky, za které půjčují některé ústavy. Našel jsem tam 166 %, dokonce na jedné stránce 9 000 %, na další 410 %. Opravdu. Takže to je to, proti čemu tady bojujeme. Myslím si, že tohle je přesně ta chvíle, kdy je potřeba do toho sáhnout a těmto věcem zabránit. A to je přesně náš návrh. A nevidím jediný důvod, protože to funguje v jiných státech, a nevím, proč se pan kolega Klaška tomuto brání - zastropování RPSN. Je to naprosto běžná věc, funkční věc, efektivní věc. Pokud se ty věci mají řešit efektivně, tak tohle je přesně ten nástroj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného a poté pan zpravodaj také s faktickou poznámkou, pak přednostní právo pana ministra Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Beru vážně vaše upozornění, abychom mluvili k věci. Nicméně jako předseda hospodářského výboru se musím vyjádřit ve faktické poznámce také k tomu, co tady bylo řečeno.

Ustanovení jednacího řádu o garančním výboru nejsou jednoznačná. Také není jednoznačný výklad legislativy. Hospodářský výbor k této záležitosti přistupuje tak, aby podle zásad zdravého rozumu, také proto, aby dal Sněmovně jednoznačné doporučení nebo nedoporučení k jednotlivým návrhům. To je esence celé záležitosti. A k témuž nutíme i předkladatele návrhu. Takže u nás ministr nebo předkladatel neuspěje s tím, že má neutrální stanovisko. Pokud bychom takhle nepostupovali, tak instituce garančního výboru nedává žádný smysl, protože bez názoru nebo nepřijal žádné usnesení nedává žádný návod Poslanecké sněmovně a pak ta jednání, která jsou velmi dlouhá, protože někdy jsou to desítky pozměňovacích návrhů, nedávají žádný smysl.

Takže pokud nebude upraven jednací řád, budeme jednat nadále podle zdravého rozumu a podle zodpovědnosti vůči zbytku Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další faktické poznámky. Nejdříve pan zpravodaj, paní poslankyně Langšádlová a potom pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já musím reagovat na své předřečníky. Na některé znovu. K Markovi Černochovi - prostě tak to bylo, prostřednictvím pana předsedajícího, že na základě těch dvouletých, a možná i k panu kolegovi Kalouskovi také prostřednictvím pana předsedajícího, během dvouleté přípravy tohoto zákona, který byl opravdu velmi široce projednáván a rozesílán i na všechny poslanecké kluby, tak si můžete tipnout, kolik poslanců reagovalo na Ministerstvo financí a chtělo se o této věci nějak bavit, a to jakýmkoli způsobem. Dva! Byli to dva. Byl jsem to já a na toho druhého marně vzpomínám, jestli to byl pan poslanec Krákora. Můžeme se dotázat Ministerstva financí.

Jinak souhlasím s tím, že to je o finanční gramotnosti, to s tím naprosto souhlasím. Ale k těm exekucím musím říct, že také ten institut exekucí je zneužíván, že skutečně jsou tady věřitelé, kteří si ty dlužníky skutečně vyrábějí. Ale je to v nesrozumitelnosti těch smluv, kdy ta nejdůležitější ustanovení jsou psána obvykle malým písmem, navraťte peníze na neexistující adresy, v neexistující časy a já nevím co ještě. Prostě to je to minové pole, kdy se jenom čeká, kdy ten dlužník prostě vybuchne, která ta mina bude úspěšná. To je celé. Pokud by byli všichni fér, tak bychom to skutečně tady nemuseli řešit, to s tím souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové a poslední zatím faktická poznámka, pana poslance Gabala, následuje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já bych chtěla opravdu krátce reagovat na to, že zastropování RPSN není jakýmkoli řešením a my nejsme takoví zpátečničtí, zatímco v jiných zemích to přece zastropováno mají. Abychom si byli vědomi té situace v Evropě ve vyspělých zemích. Máme tady Velkou Británii, Irsko, Itálii, Německo, Španělsko, Švédsko. Všechny tyto vyspělé země zastropování RPSN nemají. A nemají ho zkrátka z toho důvodu, že je to opravdu cesta do pekel, protože vy ty lidi, kteří se nedostanou ani k nebankovním poskytovatelům, vytlačíte na černý trh a necháte je zcela v rukou lichvářů. Takže proto i pro tu nejslabší skupinu je opravdu lepší nezastropovat RPSN, tak jako k tomu dospěli v té většině evropských vyspělých zemích. To není zpátečnictví, to je opravdu velmi racionální úvaha. Lepší cestou je nezastropovat a mít pod kontrolou. Proto podporuji ten návrh i kolegy Klašky, aby tam byl dohled České národní banky. Je to ta nejlepší cesta, jak i ty nejslabší skupiny ochránit, protože je pravdou, že i v zájmu nás, pravicových politiků, je, aby co nejméně lidí padalo do exekucí, protože nakonec jsou to naši voliči, kteří tyto náklady musí platit, když se tyto skupiny lidí dostanou z trhu práce a již se na něj nikdy nevrátí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní pan poslanec Ivan Gabal a doufám, že to bude poslední faktická poznámka a pak bude přednostní právo pana ministra financí, poté paní kolegyně Zelienková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane premiére, já jsem chtěl jenom dát k úvaze asi dvě myšlenky. Jedna je, jestliže se podíváme, často se tady vlastně hovoří jenom o obyvatelích z vyloučených lokalit, ale když se podíváte na vývoj exekucí do důchodů, tak uvidíte, že to je narůstající problém, který se tam objevuje, a nemusí být nesený, a to bych rád zdůraznil, pouze finanční negramotností, jakkoli její posilování je namístě.

To, co je třeba si uvědomit, a ten kontrolní mechanismus je namístě, že máme finanční instituce jako běžné banky, které si setsakra prověří vaši schopnost splácet a garanci nahradit ty finance, bez ohledu na to, jestli jste gramotní, nebo negramotní. Můžete být tisíckrát gramotní, stejně budete prověřeni, a na tom spreadsheetu buď vyjdete, nebo nevyjdete. A pak jsou finanční instituce, které se programově nestarají o schopnost svých klientů splácet, ba naopak, a přitom se zaštiťují tak, že nenesou žádnou odpovědnost za to, že si vyberou klienta, který ji nesplatí. Ta regulace je tady na místě a podle mého názoru tu metodu regulace, a o tom je možné vést diskusi, kterou se to udělá, Česká národní banka a její dozor. Je otázka, jestli to měřit počtem těch, kteří ty finanční služby poskytují, anebo počtem těch, kteří do těch dluhů spadnou. Mnoho jich z toho titulu uteklo do zahraničí. Ale to, co si myslím, že by mělo vyvolat větší pozornost, je prudký růst exekucí do důchodu. A do této situace se dostávají lidé, kteří jsou finančně gramotní, a jenom proto, že je do toho někdo zatáhne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní v řádné rozpravě přednostní právo pana ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil k těm ranním pomluvám, které tady odezněly, od pana Laudáta a dalších. Já zásadně odmítám, že by naše koalice dělala ve Sněmovně nějaké zmatky. Já jsem v pátek navštívil s panem ministrem Hermanem Zlínský kraj, byl jsem ve věznici v Uherském Hradišti, která chátrá od roku 1994. Nikdo s ní nic neudělal. A ta schůzka byla organizována měsíc dopředu a byli tam zástupci soudu, Ministerstva spravedlnosti, kultury, kraje, města a další. A na organizačním výboru bylo víckrát řečeno, že jsem omluven a že moje zákony ve třetím čtení mají být čteny dnes. Takže je to jenom manipulace a lež a samozřejmě různé pomluvy. Já když chodím do krajů, tak z toho vypadne i výsledek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane ministře, přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud máte jakoukoli připomínku k diskutujícím, můžete využít institutu faktické poznámky nebo se přihlásit do rozpravy. Prosím, nechte jednotlivé poslance, ministry, mluvit tak, aby v důstojném prostředí mohli říct své stanovisko. Pokračujte prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jsem 27. května 2015 navštívil Zlín a navštívil jsem bývalý památník Tomáše Bati, o kterém mluvil pan poslanec Blažek. A zhrozil jsem se, že hlavně pravice nebyla schopna Tomáši Baťovi ten památník vlastně vystavět a dát do pořádku. Tak jsem se vrátil a domluvil jsem se s panem ministrem kultury Hermanem, sehnali jsme peníze, projekt je hotov a příští rok se začne stavět. A bude tam i to letadlo. Takže památník Tomáše Bati by měl být příští rok možná hotov, ale určitě se začne stavět. Takže pokud mluvíte o Baťovi, ano, měli bychom mu být vděční.

Také jsem navštívil to kino, teď v pátek nebo v sobotu, největší kino v Evropě. Je zavřeno, je tam statický problém. Takže také budu dělat maximum pro to, aby to kino bylo zase dáno do pořádku. Takže já když jedu ven, do krajů, tak tam nerozdávám koblihy. Já jsem rozdával koblihy naposledy v Karlovarském kraji a od šesti ráno do sedmi ráno, potom jsem šel pracovat jako ministr financí.

Takže to je skvělé, že tady mluvíme o Baťovi. Příští rok bude 80. výročí knížky Jana Antonína Bati, který napsal: Budujeme stát pro 40 milionů. No škoda, že jste to nečetli v tom roce 1990, když jste začali budovat, jak se kdysi říkalo, kapitalismus nebo tržní ekonomiku. Mohli jste jít na stáž do Německa. On tam měl nakreslenou tu dálnici přes Zlín, protože tam bydlel, samozřejmě. Ale my ty dálnice ještě nemáme. Teď budeme otevírat v prosinci dálnici Praha-Ústí. Třicet jedna let ji stavíme.

Takže já zásadně odmítám, že bych já tady bránil v jednání Sněmovny. Byl jsem řádně omluven. A není pravda, že jsou tady nějaké zmatky.

A také odmítám různé pomluvy, které tady odzněly na koaliční vládu. Naše vláda má výsledky. Dnes oznámíme výsledek rozpočtu k 31. květnu. Máme historicky největší přebytek - 22,4 miliardy korun. Máme vybráno za pět měsíců o 23,8 miliardy navíc z daní do veřejných rozpočtů v porovnání s minulým rokem. A pokud pan Laudát mluví o tom, prostřednictvím pana předsedajícího, co jsem tady udělal, tak já vám dám tuto brožuru. Tady je 57 stran mé práce za dva roky. Klidně si to přečtěte. To jsou konkrétní věci.

Takže vláda má výsledky a vybíráme víc daně a zavádíme věci, které tady nikdo nezaváděl. I zákon o spotřebitelských úvěrech. Zásadně odmítám různé pomluvy. My máme také snahu maximálně čerpat evropské fondy. My máme dneska na účtě, Ministerstvo financí, v ČNB 15,7 miliardy korun zálohu na příští programové období. Dnes je na to porada. Myslím si, že všichni ministři dělají maximum pro to, abychom čerpali. Takže ty různé pomluvy, co zase odzněly. Pan poslanec Kalousek, že Agrofert - daně. Agrofert nekonsoliduje daně. Proto v soutěži se neumístil, protože konsolidace je později. To jen pro vysvětlení. Ale kdyby konsolidoval, tak by byl určitě na nejvyšších příčkách. I biopaliva - dneska už se neprodávají, protože máme nějakou situaci s ropou. Ano, příspěvek státu, že minimální. To jsou všechno pomluvy, které jsou tady opakované.

Myslel jsem si, že pan Laudát už na mě zapomněl, že převzal soutěž v kopání do Babiše v rámci TOP 09, jestli vyhrává Laudát, nebo pan Kučera. Takže už na mě zapomněl. No tak zase jsem na talíři, ale to je normální. Já to odmítám. A byl jsem řádně omluven. Výsledky jsou jasné a já rád panu Laudátovi tuto brožuru předám, aby věděl, co jsem tam udělal na Ministerstvu financí. A možná že jsem toho udělal podstatně více než váš šéf vašeho klubu za celého působení. Nevím, kolik tam byl. Sedm nebo devět let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Nyní ale spustil faktické poznámky. Chápu, že pan ministr má přednostní právo a může hovořit o čemkoliv. Netroufl jsem si ho umravnit, protože jsem to neudělal u jiných s přednostním právem. Ale opravdu vás prosím, vraťme se k věci.

Přečtu pořadí faktických poznámek. František Laudát, Kristýna Zelienková, pan kolega Černoch, kolega Benešík. To jsou zatím přihlášení k faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jednak si myslím, že nemusíte jaksi hledat ještě větší doklad toho, kdo tady působí chaos. Celkem bych řekl plus minus standardní projednávání zákona ve třetím čtení. A tady jste viděli, o čem tady nejchytřejší muž ve státě, aspoň si to o sobě myslí, co to tady blábolí. Úplně vůbec mimo mísu a věci - za normálních okolností toto by byla přesná ukázka obstrukce. On vždycky vyčítal, že tady někdo mluvil o Vrběticích, a teď jste sami na vlastní oči viděli.

Já jsem nebyl ten, kdo způsobil přerušení, ukončení Sněmovny v pátek. Jestli tomuto neříkáte chaos nebo nedorozumění nebo neschopnost starat se o chod Sněmovny, projednávání bodů, tak já nevím, co už potom bude. A to potom je to stejně jako s prosperitou, kterou tady budujete. Já jsem nezpůsobil tady rozkol a byl to váš klub, kdo způsobil, že neprošel protikuřácký zákon. Oni se pohádali bez vás a pak jste jenom vzkazoval ze Zlínska to, že jsou to koaliční čachry. A koalice plus zbylí dva partneři v koalici mlčeli.

Tak nevím, co ještě chcete více. Nikdy v minulosti Sněmovna tak dlouho před sebou nevalila v podstatě snad nějakých 150 bodů, které jsou na pořadu a pořád se předávají z jedné schůze na druhou. Říkám, dneska jsme mohli začít hlasovat. Vy jste to poslal do toho, a doufám, že v pátek nejedete nikam rozdávat koblihy nebo řešit zase nějaké problémy zeměkoule, budete tady a konečně tento zákon nějakým způsobem odhlasujeme a pošleme do Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vy zkoušíte moji trpělivost velmi. Nyní paní poslankyně Kristýna Zelienková s faktickou poznámkou. Chápu, že reagujete na průběh rozpravy, ale prosím k věci. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem také opravdu překvapená z průběhu této diskuse, této debaty. Řešila se tady spousta věcí. Řešila se tady RPSN, řešil se jednací řád. Řešily se výlety pana Babiše do regionů. Omlouvám se, ale z vystoupení některých předřečníků mně opravdu přijde, že se jedná o obstrukci a že nám nejde o to, abychom schválili spotřebitelský úvěr nebo zákon o spotřebitelském úvěru.

V této oblasti se točí částky v řádech stovek miliard korun. A je mně jasné, že jsou tady obrovské tlaky ze strany lichvářů, ze strany exekutorů. Takže já jenom pevně doufám, že se to v pátek podaří schválit, protože dneska už to v žádném případě nestihneme. A že do pátku naši poslanci nezmění svoje stanoviska. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Zelienkové. I za to, že odhadla, že to opravdu dnes nebudeme hlasovat. Nyní pan kolega Černoch a potom kolega Benešík s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Faktická poznámka na paní kolegyni Kristýnu Zelienkovou, vaším prostřednictvím. Před malou chvílí jste tamhle u mě stála a vášnivě křičela, že kvůli mně se návrh neprojedná. Kvůli mně. Že mě dáte do médií, že já jsem zavinil, že se návrh neschválí. Vy si ze mě děláte, paní kolegyně, srandu?

To, že reaguji na náš pozměňovací návrh, se vám zdá jako zdržování? Nebo chcete říct, že já nebo mí kolegové z Úsvitu jsme pod tlakem lobby exekutorů? Prostřednictvím, pane předsedající, děkuji. Nejsme. Váš pan předseda - pan ministr Babiš tady před chvílí říkal o tom, kde byl. Jsem zvědavý, jestli teď půjdete a budete křičet stejným způsobem na něj, jako jste křičela před malou chvílí na mě.

Chtěl jsem se vrátit k tomu bodu, protože prostě fakta, která jsou kolem našeho návrhu a kolem tohoto návrhu zákona, tak prostě tady chceme projednat. Stejně tak jako má otázka. A tím se vracím zpět k panu kolegu Klaškovi, vaším prostřednictvím. Otázka - kolik bylo odsouzeno lichvářů. Říkám, my tento návrh vítáme, protože chceme bojovat proti lichvě. Chceme bojovat proti exekucím a exekutorům nepoctivým. Ale proto se ptám, kolik bylo tedy odsouzeno lichvářů. Pokud RPSN, zastropování RPSN není forma, jakým způsobem to řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Benešík byl shovívavý a odhlásil se z faktické poznámky. Pokračujeme v diskusi. Řádně přihlášena je paní kolegyně Zelienková. Ano, ruší svoji přihlášku. V tom případě pan kolega Karel Fiedler ještě v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak ono bohužel podle času, který je vidět na tabuli, už je evidentní, že 22 minut v tuto chvíli nám nebude asi stačit, abychom projednali 108 - odhlasovali pozměňovacích návrhů. (Připomínka mimo mikrofon.) Pardon, sedm minut. Ano, já jsem zapomněl, volební bod ve 12.45. Takže ať se, prostřednictvím pana předsedajícího kolegyně Zelienková, nezlobí. Bylo to asi zbytečné vystoupení.

Ale já půjdu k věci. Pominu to, že jsme tady odbočili a slyšeli jsme o pátečních výletech. Zvyšování finanční gramotnosti občanů, to tady bylo. Domnívám se, že ono by také nebylo od věci zvyšovat finanční soběstačnost těch občanů, aby si nemuseli půjčovat sedm tisíc na pračku. Dokážu pochopit, že si půjčí na bydlení, že si půjčí na byt, že si půjčí eventuálně na automobil, ale mnoho z nich je v takové finanční situaci, že si musí půjčit tři, čtyři tisíce korun. Dovolím si tady zmínit to, s čím jsem se setkal. Také za vámi běhali. Za mnou také běhali takoví pánové a přišli mě přesvědčovat o tom, jak je některé pozměňovací návrhy nutno prohlasovat. Konkrétně to byl pozměňovací návrh G1, ke kterému já dávám zásadní ne. Pozměňovací návrh, který mluvil o tzv. tipařích. A když jsem s nimi debatoval, tak jsem jim dal takovou zákeřnou otázku: Jaká je vaše roční procentní sazba nákladů? Sedmdesát procent. Mluvili bohorovně o tom, jak těm občanům pomáhají, jak jim dělají dobře. Já jsem je v tu chvíli vyhodil. Bohužel to neudělá řada občanů. Já jsem to v tu chvíli udělal a přestal jsem se s nimi na to téma jakkoli bavit.

Je to můj zásadní návod pro to, proč nepodpořím pozměňovací návrh G1. Souvisí to s tím, o čem se tady mluví. Bylo řečeno, že ti občané si půjčují dobrovolně. Říkal to, myslím, pan zpravodaj Klaška, teď si nejsem jistý, ale myslím ano. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, já jsem v rámci šetření, co se tady odehrává, zjistil, že existují takzvaní tipaři, kteří tipují, komu by ty půjčky, ty nehorázné sprostě drahé půjčky vnutili. Tady nejde o to, že ti lidé si chtějí půjčit. Oni se snažili zabezpečit provizi pro toho, kdo dá tip na toho, komu by tu půjčku mohli vnutit, i když on o ni sám nežádá. Bavíme se o takovém stavu na finančním trhu. To si prosím vás uvědomme.

Paní kolegyně Langšádlová říkala, ať necháme RPSN, prostřednictvím pana předsedajícího v návaznosti na to, co jsem právě řekl, paní kolegyně, to je jako když popálenému dáváme horkou tyč. To je přesně tohle. Ten popálený už neví kudy kam s penězi a my mu vnutíme ještě další finanční průser. Proto si myslím, že by to mělo být zastropováno, jak tady říkali kolegové - 900 % nebo dokonce nějaké tisíce. Měli bychom se o to snažit.

To, co říkal pan kolega Gabal, s tím naprosto souhlasím. Řada těch firem půjčky poskytuje, a jak já jsem před chvílí řekl, vnucuje a vůbec nepřemýšlí o tom, jestli jsou, nebo nejsou vratitelné. Tam nejde o to, jestli ta půjčka se zaplatí. Tam jde o to ji někomu vnutit, aby se nastartoval ten kolotoč financí, ten finanční kolotoč, který řadě lidí láme vaz.

Proto se domnívám, vážení kolegové a kolegyně, že bychom měli velmi vážně uvažovat o tom, jestli to problematické zastropování - už jsme o tom tady debatovali jednou, když tady ten návrh, ta novela byla před nějakou dobou - má, nebo nemá smysl. Na základě toho, co já jsem tady absolvoval a co jsem slyšel, jak to je, si myslím, že to smysl má.

Uvědomme si jednu zásadní věc. Jestliže klient, který si vyřizuje půjčku, potřebuje ji nebo ji chce, nevyhoví u bankovního sektoru, který má nastavena nějaká pravidla, jestli ten klient je, nebo není schopen splácet, tak jeho bonita, jeho schopnost splácet se nemění tím, že přejde k jinému institutu, nebankovnímu nebo do šedé zóny. Jeho schopnost splácet, resp. nesplácet, je pořád stejná. A jestliže ho dáváme těmto tygrům, kteří jenom čekají, komu vnutí svůj produkt, a nepřemýšlejí tolik o tom, jestli je, nebo není schopen splácet, jestli je to půjčka, která bude splácena nebo která spadne potom do nějakého dalšího režimu, tak těm lidem moc neprospíváme. Proto si myslím, že bychom měli opravdu uvážit, jestli ten pozměňovací návrh ano, nebo ne. Ať se na mě autor pozměňovacího návrhu G1 nezlobí, já jsem radikálně proti.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura. Požádal bych ho, že bych rád ukončil rozpravu po jeho vystoupení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já jsem skutečně na rozpacích, protože to evidentně nestihnu. Budu mluvit pouze k věci a k jednotlivým pozměňujícím návrhům. Možná ty dvě minuty využiji na začátek svého vystoupení.

S mnohým z toho, co tady zaznělo, souhlasím. Pan poslanec Gabal i pan zpravodaj říkali, abychom se zamysleli nad tím, že vzniká milion exekucí ročně. Já s tím souhlasím. Nicméně v okamžiku, kdy přinesu jako opoziční poslanec pozměňující návrh, který by mohl bránit vzniku zbytečných exekucí, tak stanovisko Ministerstva financí je pro mne z nepochopitelných důvodů proti.

Jedná se o to, co dělají inkasní agentury. To znamená v okamžiku, kdy si sjednáváte - každému se může stát, ztratí zaměstnání, onemocní, skutečně člověku, který doposud pravidelně plnil své závazky, že najednou nemůže. A předstupněm exekuce je také dohoda o splátkovém kalendáři. Je to mnohem účinnější, týká se to těch zodpovědnějších. Když jsem navrhl, aby sjednávání splátkových kalendářů nepodléhalo tak přísné regulaci jako spotřebitelský úvěr, tak stanovisko Ministerstva financí je, když to zjednoduším, že uzavření splátkového kalendáře je nový spotřebitelský úvěr. Ale to není pravda. Naopak by to mnoha lidem pomohlo odvrátit hrozící exekuci.

Já mám k dispozici několik čísel. Inkasní agentury řeší ročně zhruba 1,66 mil. pohledávek, jednotlivých případů, za celkem více než 21 mld. korun. A z toho 85 % tvoří pohledávky za jednotlivci.

A já si myslím, že není třeba znesnadňovat vytváření splátkových kalendářů, a umožnit těm lidem, aby se vyhnuli exekucím. Takže všechny žádám, až o tom pozměňujícím návrhu budou hlasovat, aby zkusili zapomenout, kdo je pod ním podepsaný, že jsem to zrovna já z opoziční strany, a zkusili zvážit podporu toho návrhu. Nebo si skutečně myslíte -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, mně nic jiného nezbývá než vás přerušit. Teď to nedělám ze svého oprávnění, ale z povinnosti plynoucí z usnesení Poslanecké sněmovny. Přerušuji v obecné rozpravě ve třetím čtení. Nemohu jinak, protože jsem přerušil vystoupení kolegy Stanjury, takže svou ambici uzavřít rozpravu jsem nenaplnil. A přerušuji tím i bod 160.

 

Podle usnesení Poslanecké sněmovny ve 12.45, což právě uplynulo, se budeme zabývat volebními body. Naším prvním krokem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP