(17.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

Návrh novely omezuje možnost dalšího rozprodeje státních pozemků. To je správné. Otázka je, proč to zcela nezakazuje. To je druhá otázka. To, že umožňuje, je právě v těch zastavěných a zastavitelných územích obcí, směřuje tam, že o to je právě ten největší zájem z pohledu investorů a developerů. Tady to nemyslím nijak pejorativně, je to prostě naprosto správný zájem ze strany investorů, že o tak lukrativní pozemky mají zájem. Myslím, že to je naprosto legitimní záležitost. Na druhou stranu v národním parku by to mělo být řešeno právě zákonem.

Já jsem rád, že kolega Klán tady po té - omluvte mě - hrůze, kterou tady předložil ve svých pozměňovacích návrzích... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, prosím, už to vydržte.

 

Poslanec Michal Kučera: ... který tady předložil kolega Klán, tak ten chtěl umožnit rozprodej úplně všech pozemků na ještě větších plochách národních parků, v celé té zóně kulturní krajiny. Jednalo by se o takovou privatizaci národního parku. To mě skutečně překvapilo, že komunistický poslanec přistupuje právě k těmto návrhům. Já věřím, že ty pozměňovací návrhy, které se v tom systému nějak objevily, nebudou načteny a nebude se o nich vůbec muset hlasovat.

Chtěl bych říci, že z novely není celkem jasné, jak budeme chránit nejcennější území, která jsou dnes částečně v soukromém vlastnictví. Jedná se samozřejmě o Jezerní slať, Mezilesní slať a některá další rašeliniště. Tam si myslím, že je otázkou, jak se bude dále postupovat při scelování právě těch roztříštěných prvních zón a těch zón, které jsou na pozemcích soukromých vlastníků.

Další problémy - já už je jen stručně budu jmenovat - jsou částečně řešeny právě v těch pozměňovacích návrzích, které se tady za chvíli asi objeví. Je to nedostatečná regulace stavební činnosti ve volné krajině. Já se tady skutečně musím pozastavit i nad oním moratoriem, o kterém tady mluví pan ministr Brabec. Já se s ním zdaleka neztotožňuji, i když samozřejmě rozumím tomu, proč chce mít patnáctileté moratorium, ale já se tady skutečně přikláním k tomu, aby to bylo řešeno v zákoně, a ne nějakým ministerským nařízením. Určitě podpoříme, pokud se tady v pozměňovacích návrzích objeví jiné řešení, než je moratorium, protože se jedná o pouhý ministerský slib.

K dalším problémům. Jsou to chemické posypy silnic první třídy v národním parku. Důvod, proč to tam je, nám byl několikrát vysvětlen. Jedná se skutečně o silnici první třídy, která musí být solena, nicméně tuším v CHKO, v chráněných krajinných oblastech, se všechny silnice solí na výjimku a nejsou řešeny výjimkou v zákonech, ale výjimkou jinou. Myslím, že by to mělo být řešeno stejně, jako je to v chráněných krajinných oblastech, to znamená zákaz chemického posypu a pak dotyčné silnice první třídy řešit výjimkami.

Otázkou je samozřejmě umožnění lovu zvěře v přírodních zónách. Jedná se o nedotažené řešení kolize ochrany přírody s lesním zákonem v té zóně soustředěné péče.

Jak už jsem říkal, nedostatky, o kterých se tady bavíme, jsou řešeny pozměňovacími návrhy. Jedny pozměňovací návrhy přicházejí právě z výboru pro životní prostředí, které mají část těch nedostatků odstranit. Já věřím, že tam najdeme podporu pro to, abychom pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí podpořili. Druhý takový balík pozměňovacích návrhů připravily ekologické organizace a tuším kolega Junek se jich ujal a nějakým způsobem je tady bude předkládat. Já věřím, že větší část z nich také najde podporu, protože ty věci, které tam jsou, jsou podle mě rozumné a jsou v duchu toho, o čem jsem se tady bavil.

Jak jsem říkal, já jsem tady podrobil ten zákon částečné kritice zejména z pohledu způsobu projednávání, protože ta téměř šestiměsíční proluka mezi prvním a druhým čtením a některé sliby, které zaznívaly z Ministerstva životního prostředí od pana ministra Brabce, rozmělňují původní moderní normu, takže z toho důvodu kritika. Nicméně pokud tento zákon projde a projde v této nebo v lepší podobě, tak bych chtěl říci, že se skutečně jedná o moderní normu, která posune ochranu přírody a krajiny zase o kus dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Klán, pak s přednostním právem pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Kučeru ohledně toho mého komplexního pozměňovacího návrhu, který byl určitou dobu nahrán v systému. Víte, já bych ho tam ani nenahrával, pokud by se držely dohody, původní dohody. To bylo z toho důvodu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projedná tento návrh, který pocházel od starostů ze Šumavy, na výboru, a měl ho projednávat až teprve v úterý večer, to znamená někdy předtím, a on byl zařazen na úterý odpoledne. A my jsme ho měli v úterý večer. Proto byl nahrán do systému, abychom se o něm tady pobavili. Jelikož jsme to stihli na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, jak to bylo původně zamýšleno, až když jsem teprve apeloval na pana ministra, že bychom to potřebovali projednat, tak jsem ho ze systému stáhl. Pod mým jménem žádný komplexní pozměňovací návrh neexistuje. Prostě to bylo vyřešeno ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tečka. A tam to také skončilo.

Říkám, tady byla opravdu chyba v komunikaci s ministerstvem. My jsme si to vyřešili a také jsme si to všechno vyříkali. A já jsem si to koneckonců vyříkal i s Hnutím DUHA. Vyříkával jsem si to s nimi v rozhlase. Já jsem s tím neměl problém.

Podotýkám, byly to pozměňovací návrhy od starostů ze Šumavy, tak aby se o tom všem diskutovalo. Ale jelikož jsme to všechno vydiskutovali, tak já to považuji za uzavřenou kapitolu. Jestliže vy s tím pořád máte nějaký problém to tady rozšiřovat, tak to rozšiřujte, ale já už to dělat nebudu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom krátce budu reagovat na svého předřečníka pana poslance Klána. Samozřejmě ten způsob projednávání byl poněkud podivný. Nechci říkat, že nebyl legitimní. Byl poněkud podivný, protože výbor pro životní prostředí jako garanční výbor už uzavřel své jednání, ke všem pozměňovacím návrhům se za prvé vyjádřil, za druhé pro to, abyste projednal pozměňovací návrhy ve výboru, k tomu určitě nepotřebujete načítat do systému pozměňovací návrhy. Já jsem se k nimi vyjadřoval na základě toho, že se objevily v systému, ne že se objevily někde ve výboru jako jedna z možných variant.

To, že autorem jsou starostové ze Šumavy, všichni víme. Proč se toho ujala strana komunistická, to netuším, to je mi skutečně záhadou.

A ten obsah, který tam byl, byl naprosto tristní a devastující pro Šumavu.

To je vše z mé strany.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl ohradit proti slovům pana kolegy Kučery, vaším prostřednictvím. On řekl, že předchozí návrhy, které se týkaly Šumavy, a ty byly z dílny Plzeňského kraje a Senátu, že to byla prohra developerů. Mě to uráží, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já jsem pro to v Plzeňském kraji na zastupitelstvu Plzeňského kraje zvedl ruku a žádný developer mě neovlivňoval. O tom vás naprosto ujišťuji. Tak prosím, pokud se budete k tomuto vyjadřovat, vynechte ty developery. Ona je taková utkvělá představa, a to se třeba používalo, i když jsme chtěli otevřít brdský vojenský prostor, že samozřejmě developeři si to přejí a my jsme zmanipulováni developery. V žádném případě, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Další faktická poznámka - pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán, po něm pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP