(14.50 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Co se týče hlídek na našem území, tak tam už redukce proběhla na území Moravy. Je pravda, že jsme to iniciovali my po dohodě s náčelníkem Generálního štábu a že do budoucna - do brzkého budoucna - já věřím, že to opatření bude ukončeno. Bylo programováno na délku do dvou měsíců a vláda, která o tom rozhodla, zasedala 22. března. Takže jsme v těch dvou měsících, a já jsem to i včera říkal panu premiérovi a věřím, že na příští nebo přespříští vládě bude, pokud nenastanou nějaké nové informace, které ale zatím nevypadá, že bychom měli očekávat, tak že by toto opatření toho prvního bodu bylo ukončeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Pardon obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou jsem otevřel, poprosím pana zpravodaje, aby tedy ještě jednou načetl návrh usnesení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom zrekapituluji, že v obecné rozpravě vystoupili kolegyně Jana Černochová a pan ministr Martin Stropnický.

Nyní k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 44. schůze ze dne 4. května 2016 k návrhu na působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice.

Poslanecká sněmovna

I. vyslovuje souhlas s působením Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob.

A Poslanecká sněmovna

II. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2016, a to nejpozději do 30. června 2017, o působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2017, a to nejpozději do 30. června 2018, a o působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2018, a to nejpozději do 30. června 2019.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Takže končím. Závěrečná slova? Není zájem. V tom případě budeme hlasovat. Upozorňuji, že pro přijetí toho prvního návrhu usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, proto jsem nastavil kvorum na 101.

 

Budeme tedy hlasovat o prvním navrženém usnesení, to znamená o souhlasu s návrhem na působení Leteckého poradního týmu atd.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 432, přihlášeno je 157, pro 149, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém usnesení, kde stačí již prostá většina, a to je žádost, aby vláda informovala v těch termínech, které pan zpravodaj přednesl.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 433, přihlášeno je 159, pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tedy schválili oba návrhy usnesení. Končím bod 226 a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

Přečtu ještě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Kořenek z dnešního jednání do třetí hodiny, omlouvá se pan poslanec Vyzula od půl třetí do půl čtvrté z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Kádner od půl čtvrté do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Schwarzenberg z důvodu pracovní cesty mezi půl třetí a půl čtvrtou a omlouvá se pan poslanec Šarapatka, ale to už jsem četl, ale pro jistotu, je to omluva z dnešního jednání do 15. hodiny z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

 

Na základě našeho usnesení se vrátím do přerušeného bodu číslo 57, který jsem již uvedl před tím přerušením.

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

Takže teď má slovo pan ministr spravedlnosti. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, prvním ze série návrhů zákonů vládních, které vám zde dnes představím, je zákon, kterým se mění trestní zákoník, zákon o výkonu trestu odnětí svobody a některé další zákony.

Jeho cílem je změnit dosavadní systém vnější diferenciace věznic, kdy má dojít k redukci současných čtyř základních typů věznic na typy dva - věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou. Čili v podstatě tu jde o to, že v dnešním systému je zařazení do některého z těch čtyř typů věznic součástí rozhodnutí o uložení trestu, rozhoduje o tom soudce, a je to tedy něco - nechci říct neměnného, to změnit lze, ale velmi obtížně potom změnitelného. To je pozůstatek staré koncepce vůbec výkonu trestu nebo přístupu k trestům jako k trestům, které slouží primárně pro to, aby byly nepříjemné, a tedy jsou to - stále ještě - je v tom cítit různé míry zostřenosti toho žaláře. Ten nový systém oproti tomu souvisí s naší novou koncepcí vězeňství, která se orientuje na snahu začlenit pachatele zpět do společnosti, a proto má být zařazení vězně do konkrétního výchovného režimu nebo bezpečnostního režimu také záležitostí jeho aktuálního chování, jeho aktuálních podmínek.

Z tohoto důvodu se vlastně ty tři dosavadní skupiny stahují v rámci té vnější diferenciace do jediné a mezi nimi - ony nemizí, ale v nějaké podobě zůstávají uvnitř těch věznic - ale mezi nimi už je potom plynule přeřazován vězeň podle toho, jak se chová a jaké jsou s ním při výkonu trestu zkušenosti. Je to něco, co odpovídá zahraničním trendům, dokonce se zvažovala i varianta plného zrušení vnější diferenciace věznic. Tak daleko jsme v této chvíli jít nechtěli. Jdeme tedy cestou postupného vývoje a považuji to za velice potřebné a považují to odborníci na vězeňství, což já nejsem, to považují za velice potřebné, chceme-li skutečně v našem vězeňství něco změnit. Proto vás prosím o podporu tohoto velmi prospěšného návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Marie Benešová.

 

Poslankyně Marie Benešová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan ministr Pelikán tady představil tento nový tedy vládní návrh zákona, kterým je měněn trestní zákoník, zákon o výkonu trestu a zákon o výkonu vazby. Domnívám se, že se jedná skutečně o moderní pojetí. Jenom připomínám, že jsem něco podobného předkládala v Rusnokově vládě a prošlo to tehdy docela hladce Senátem. Vychází to v podstatě ze zkušeností západoevropských, kde tedy toto moderní pojetí bylo již aplikováno, a v podstatě to znamená a očekává se od toho, že dojde ke snížení míry recidivy a kriminality a lepšího začleňování vězňů do normálního prostředí po výkonu trestu.

Já tedy doporučuji tento návrh v podstatě pustit do druhého čtení a doporučuji, aby s ním bylo potom v ústavněprávním výboru dále pracováno. Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP