(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji. Ptám se, jestli má někdo nějaké námitky k proceduře. Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 424, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 169, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Takže já dám rovnou, prostřednictvím vás, hlasovat o variantách. Čili první by se měla hlasovat varianta - návrh A varianta 2, což je v přenosu sedm let.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, prvně tu mám návrh legislativně technických úprav.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Nejsou žádné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejsou, dobře. Takže přejdeme k návrhu A varianta 2. Prosím o vaše stanovisko. (Zpravodaj: Souhlas.) Stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A varianta 2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 425, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 2. Návrh byl přijat. (Slabý potlesk.)

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Tím se stává nehlasovatelná varianta 1. A budeme pokračovat dál - návrh B, což je návrh mé kolegyně ze sociálního výboru, poslankyně Maxové, kde ve své podstatě B1 až B3 se musí hlasovat společně. A je to vyjmutí zvýhodněného přepočtu procentní výměry a zachování pět let. To je jenom pro vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Stanovisko výboru je nedoporučujeme.) Stanovisko paní ministryně? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem B1 až B3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 426, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající, a prosím vás, abyste dal hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 654, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Stanovisko, pane zpravodaji, prosím. (Souhlas.) Stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 427, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců - a to jsme tu dlouho neměli - pro 166, proti žádný. Návrh byl přijat. (Slabý potlesk napříč sálem.)

 

Děkuji panu zpravodaji, paní ministryni.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já chci jenom poděkovat Sněmovně za toto hlasování. A poděkovat těm, kteří přijeli z takové dálky se podívat na to, jak se o tomto problému hlasuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

155.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 508/8, který byl doručen dne 22. března 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 508/9. Nyní se táži... Usnesení 508/9 garančního výboru obdrželi dnes všichni poslanci na lavice - ve středu 4. 5. 2016.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát. Proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení ochrany před škodami způsobenými návykovými látkami. Prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při hlasování o pozměňovacích návrzích podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět.

K jednotlivým věcným okruhům pozměňovacích návrhů bych rád zmínil následující. Úplný zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech je jedním z nosných opatření předloženého návrhu. Hlavním motivem pro předložení návrhu tohoto opatření, jak již bylo několikrát zmíněno, je ochrana zdraví nejen hostů, ale i zaměstnanců těchto zařízení, neboť všichni zaměstnanci mají právo dýchat v práci čistý vzduch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP