(17.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Přímý nákup omezí možnosti prostředníků, zejména distributorů, kteří by levně získané léky mohli vyvézt do dražších zemí, zejména bude-li vlastnictví hrazeného léku přecházet z výrobce rovnou na lékárnu či nemocnici, které reexportovat nesmějí. Protože například v Nizozemí tyto tendry na léky přinesly úspory v podobě až 90 % snížení cen pro tamní zdravotní pojišťovny, bylo by možné vzniklé úspory využít na výrazné zlepšení dostupnosti léčby pro vážně nemocné pacienty.

To je mé doporučení k tomuto zákonu. Předpokládám, že ve zdravotním výboru proběhne diskuse a snaha o to, upravit tento zákon do podoby, aby byl přínosem pro naše pacienty a pro náš zdravotní systém. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ne. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Přece jen pár věcí závěrem. Jednak jako zpravodaj - nepadl zde návrh na zamítnutí, to je dobře.

Myslím, že celá řada otázek, které zde byly řečeny, je právě pro zdravotní výbor, takže věřím, že garančním výborem bude zvolen zdravotní výbor. Jenom pár věcí k některým připomínkám.

Pan doktor Skalický se zmínil o klinických hodnoceních a jejich odlivu. Opravdu zaznamenáváme odliv klinických studií nabízených našim nemocnicím a našim výzkumníkům. To jsou všechno zahraniční firmy, což je škoda. Pokud se nepřizpůsobíme moderní době, to znamená personalizaci, genomickému profilování, genomickým bankám atd., tak rovněž budeme někde na kraji.

Dále - velmi dobře pan doktor Skalický řekl, že stoprocentní řešení neexistuje. To je opravdu těžké, reexport se nedá zakázat, protože je to volný pohyb zboží po Evropě. Zdůrazňuji stále to - mně v podstatě nevadí, jestli si dělají takový nebo onaký reexport, ale hlavně, a to je nejdůležitější, musí zajistit, aby léky byly k dispozici pro naše pacienty. Jinak je to celkem jedno. ,

Pak se mi velice líbila myšlenka týkající se risk-sharingu a cost-sharingu. To je opravdu zavedená metoda v zahraničí a je to takový sharing financování velmi drahých léků, například u nás v onkologii. Běžně to je v Itálii, kdy pojišťovna platí ten lék do určité spotřeby, do nějakého limitu, a to, co je nad ten limit, platí ta farmaceutická firma. Zajímavé je, že v zahraničí to jde, v Itálii to jde, ve Španělsku, ve Francii to jde. Proč to nejde u nás?

Pak ještě k tomu, co řekl pan poslanec Hovorka. Ano, s tím plně souhlasím. Příliš komplikovaný systém tvorby ceny. Představte si, že cena léku v Německu klesne, nebo naopak naroste, a u nás je pořád stejná. Nikdo to neřeší. Správní řízení je velmi zdlouhavé, problematické.

Dále pan poslanec Hovorka říká - reexporty poškozují farmaceutické firmy. Nebojme se, že by to farmaceutické firmy poškozovalo, prosím vás. Ony si velmi dobře hlídají, jaké mají možnosti prodeje a jaký prodej realizují u nás v naší zemi. Mají lepší data, než máme my.

Potom se mi líbilo to, že opravdu ten příklad s Homolkou a panem ředitelem Dbalým, že dělají nákupy léků bez výběrového řízení, to je prostě kompletně špatně. A s tím by se mělo něco udělat.

Závěrem - zbytek určitě vyřešíme ve zdravotním výboru. Podporuji to, aby novela byla předána zdravotnímu výboru k dalšímu řešení, a myslím, že v běžné době.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Jak konstatoval, návrh na zamítnutí nepadl. Nepadl ani návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Můžeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Vzhledem k tomu, že jsem žádal o to, aby diskuse byly v předsálí, tak vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já ještě spustím gong, a až se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 411, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 411, z přítomných 132 poslanců pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Pastuchová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Navrhuji výbor pro evropské záležitosti vzhledem k problematice, kterou tento zákon řeší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, výbor pro evropské záležitosti. Pan kolegyně Pastuchová měla tentýž návrh, čili nehlásí se o slovo. Dobře.

 

Nyní tedy rozhodneme o přikázání dalším výborům. Organizační výbor navrhuje přikázat výboru zemědělskému jako dalšímu výboru.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 412, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. (Z pravé strany sálu se ozývá velký hluk, předsedající žádá o klid.)

Hlasování pořadové číslo 412, z přítomných 135 pro 46, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy návrh na výbor pro evropské záležitosti.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 413, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 413, z přítomných 135 pro 84, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro evropské záležitosti jako dalšímu výboru. Lhůta k projednání nebyla navržena k prodloužení, takže nemáme o čem hlasovat. Mohu tedy ukončit prvé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod číslo 68.

Ještě než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 17. a 19. hodinou se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny Augustin Karel Andrle Sylor, pan ministr Herman se omlouvá od 17.30 hodin z resortních důvodu a od 17.30 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Karel Pražák.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

40.
Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka,
Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Požádám paní poslankyni Soňu Markovou a paní poslankyni Pavlínu Nytrovou, to je za navrhovatele a zpravodajku. Žádám paní kolegyni Markovou, aby se ujala svého úvodního slova ve druhém čtení. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP