(14.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Alternativně paní poslankyně chtěla hlasovat o zařazení na pátek 6. 5. taktéž jako první bod z bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 406, přihlášeno je 170, pro 47, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Mihola, tisk 724, bod 75, na středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 407, přihlášeno je 170, pro 128, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že to byly... Omlouvám se. Ještě je zde jeden návrh, který jsem přehlédl, a to je návrh pana poslance Laudáta, aby tisk č. 543/9, což je ochrana zemědělského půdního fondu, byl zařazen na zítra jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 408, přihlášeno je 170, pro 43, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Teď mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak. V tom případě můžeme pokročit k projednávání jednotlivých bodů.

 

Budeme projednávat bod

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 723/ - prvé čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby se ujal slova a z pověření vlády tento tisk uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Úvodem bych chtěl zdůraznit, že předkládaný návrh zákona si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, neboť stávající nastavení systému vzdělávání bylo vyhodnoceno jako jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů do jiných států, kde jsou podmínky pro účastníky vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání.

Nyní tedy stručně k obsahu. Pokud jde o požadavek stabilizace vzdělávání, zákon přímo zakotví základní obory specializačního vzdělávání a vzdělávání v těchto oborech. V rámci požadavku jednoznačně definovat postavení účastníka specializačního vzdělávání a zajistit mu tak právní jistotu v souvislosti s jeho právy a povinnostmi v průběhu vzdělávání bylo přistoupeno k upřesnění výkonu odborného dozoru a odborného dohledu nad účastníkem vzdělávání. Rovněž se upřesňují požadavky na garanta oboru a školitele účastníka vzdělávání. Řešeny jsou také podmínky pro přerušení výkonu zdravotnického povolání a jeho prodloužení a s tím související povinnost následného doškolení. Též se mění podmínky pro započtení praxe absolvované v rámci doktorského studijního programu. Účelem navrhované změny je zamezit situacím kritizovaným i ze strany inspektorátů práce, kdy lékař v doktorském studijním programu je souběžně zaměstnán pouze na nízký částečný pracovní úvazek a tomu odpovídajícím způsobem odměňován, přestože v rámci studia tráví na pracovišti celou nebo podstatnou část stanovené týdenní pracovní doby.

Vedle dílčích upřesnění dochází k dalším změnám jednak v rámci procesu akreditačního řízení pro zajištění specializačního vzdělávání, jednak v procesu samotného uskutečňování specializačního vzdělávání tak, aby byla snížena administrativní zátěž s těmito procesy spojená.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že vzhledem k výše uvedenému tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec David Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych jakožto zpravodaj pro prvé čtení tisku č. 723, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v krátkosti shrnul hlavní motivy předkládané novely.

V současné době trpí prakticky všechny evropské země nedostatkem lékařů a lze očekávat, že se situace bude jen zhoršovat. K tomuto zhoršování bude přispívat i vývoj demografické křivky jak v Evropě, tak samozřejmě i v naší republice, kdy stárnoucí populace bude potřebovat více zdravotní péče. Česká republika začíná rovněž pociťovat nedostatek lékařů. Situace je zatím nevyvážená. Nedostatek lékařů je asymetrický jak stran oborů, tak i krajů. Jsou oblasti, kde je lékařů relativně dostatek, to jsou například velká města. Pak jsou oblasti, kde je lékařů, zvláště v určitých oborech, již nyní nedostatek, to jsou menší města a hlavně pohraniční obce. Možnosti řešení tkví kromě jiných také předně ve zlepšení systému specializačního vzdělávání lékařů. Lékaři, kteří stávajícím systémem specializační přípravy prošli a procházejí, upozorňují na jeho přílišnou složitost, nekonzistentnost způsobenou častými a náhlými změnami. Právě z tohoto důvodu Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona, jehož cílem je tento systém zjednodušit a předně také do budoucna zastabilizovat.

Návrh prošel poměrně složitým meziresortním připomínkovým řízením a lze očekávat, že i zde na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude podroben intenzivní diskusi. Při jeho schvalování bychom však měli mít na paměti uvedený hlavní motiv předkládané novely, to je zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů v budoucích letech.

Vzhledem k tomu, že očekávám intenzivní diskusi, tak předesílám, že v podrobné rozpravě bych potom načetl a navrhl prodloužení rozpravy k projednávání doby o 30 dnů na celkových 90 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a prosím pana poslance Hegera. Po něm vystoupí paní poslankyně Soňa Marková. (Ve sněmovně je setrvalý hluk.)

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře Němečku, dovolte mi takový určitý nadhledový komentář k novele zákona o vzdělávání lékařů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, prosím o klid! Pokud má kdokoliv cokoliv k vyřizování, prosím mimo jednací sál.

 

Poslanec Leoš Heger: Novela má obrovskou šanci zlepšit podmínky pro růst našich mladých lékařů. To je zcela nepochybné a lze to vítat a v tomto směru bude TOP 09 návrh podporovat. Přináší řadu skvělých prvků, jako je definice, co může mladý lékař dělat v různých fázích přípravy samostatně, jaké jsou podmínky dohledu nad rezidentem. Zavádí například vzdělávací radu jakožto institut pro řešení mezioborových sporů, které dokážou být v medicíně velmi, velmi úporné, a dodneška nemáme vytvořeného jakéhosi arbitra těchto sporů. Zákon dále umožní zjednodušenou akreditaci menších pracovišť pro vzdělávání v kmenu a jsou v něm další pozitivní věci. To, co je velmi pozitivní, zmínil již pan ministr. Novela vrací zpátky do zákona strukturu základních oborů, tak jak tam kdysi, když byl ten zákon zakládán, byla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP