(11.50 hodin)
(pokračuje Mihola)

Jsem si jist, že česká věda, čeští vědci a české firmy si zaslouží moderní a efektivní systém podpory vědy, výzkumu a inovací. Takový systém, který povede k růstu inovačního potenciálu České republiky a nastartuje ji k cestě budoucnosti. Každý, kdo chce, má nyní šanci se na takové pozitivní změně podílet. Připravme se na tuto změnu společně a postupujme racionálně, logicky a systémově. Ostatně to je vědecká metoda.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Miholovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se tady zastavil u několika bodů, které byly zmíněny mými předřečníky.

První, bylo tady zmíněno, že s prostředky veřejnými, ať už jsou státní, nebo evropské, by se mělo nakládat hospodárně. Já mám před sebou výroční zprávu NKÚ za rok 2015 a přečtu jenom dvě věty z hodnocení, které se týká prostředků vynakládaných na vědu, výzkum a inovace: "Skutečný přínos projektů pro výzkum, vývoj a inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán nesledovalo. V kontextu zjištěných skutečností je zapotřebí, aby poskytovatelé dotací vytvořili náležité podmínky pro zásadní změnu hodnocení a financování projektů směřovaných do oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, a to s důrazem na jejich reálný přínos k rozvoji České republiky." To je zpráva NKÚ, a musíme se tedy bavit o tom, do jaké míry předkládaný zákon v tom znění, ve kterém byl předložen, k tomu přispívá.

Bylo už tady řečeno, že je to jenom harmonizace s předpisy Evropské unie, poněkud zpožděná. Ale rozhodně v tom znění, v jakém byl zákon předložen, nemění toto základní konstatování, které nakonec konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Třetí věc, která tady byla zmíněna, je otázka shody s odbornou veřejností. Pozměňovací návrhy, které předložilo několik poslanců a mezi nimi já, právě toho kontextu, po několikaměsíční práci s institucemi, jako je Akademie věd, Rada vysokých škol, Svaz průmyslu a dopravy, došlo k jednoznačné shodě nad těmito pozměňovacími návrhy. I nad těmi částmi toho pozměňovacího návrhu, ke kterému úřad pana místopředsedy Bělobrádka vyjádřil nesouhlas.

Ten pozměňovací návrh se opírá o tři důležité věci. První: mění způsob financování. Byla tady zmíněna studie proveditelnosti a my se jako předkladatelé domníváme, že je lépe zaplatit studii proveditelnosti, která dokáže, že ten projekt není k ničemu, než spustit ten projekt, a pak ho nedokážeme, tak jak to je tady zvykem, zastavit. Jsou tam vytvořeny nové nástroje pro spolupráci mezi komercí a penězi, tedy státními, veřejnými penězi a nebo penězi Evropské unie.

Podotýkám, že tento návrh je zákon o vědě, výzkumu a inovacích. To znamená, že postupy, které nebyly ověřeny, tam prostě jsou. O tom ty inovace jsou. Dokud to nezkusíme, dokud tuhle šanci nedáme, a komerce a Svaz průmyslu a dopravy po tom volá, tak se prostě nic nedozvíme. Takže bych si dovolil protestovat proti tomu, že to nebylo projednáno s širokou veřejností.

To, co však nebylo projednáno s širokou veřejností, resp. nedospělo k žádnému závěru, je nový záměr zákona o zřízení nového ministerstva. Ten je v současném znění opřen jenom o dvě agentury, Grantovou a Technologickou, které vlastně podřizuje služebnímu zákonu, a tím do jisté míry paralyzuje jejich činnost. Víme, jak služební zákon vypadá. Žádné shody mezi odbornou veřejností, mezi komercí, tedy Svazem průmyslu například, mezi Akademií a vysokými školami dosaženo nebylo. A ta cesta bude velmi dlouhá. Neříkám, že vytvoření nového ministerstva, které by sjednotilo pravidla a zejména i změnilo pravidla na hodnocení těch projektů, není dobrá věc. Je potřeba o tom diskutovat. Ta diskuse bude dlouhá. Jenom nad tím pozměňovacím návrhem, který nepřináší úplně zásadní změnu v tom hodnocení, ta diskuse trvala několik měsíců.

Je naprosto nereálné, aby Poslanecká sněmovna v tomto období přijala zákon, který by centralizoval prostředky, které jsou věnovány na vědu, výzkum a inovace. Myslím, že všichni jsme si toho vědomi. Na druhou stranu, už jenom když se vrátím zpátky k hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu, je potřeba něco udělat. Ten zákon nebo ty pozměňovací návrhy, které jsou tam navrženy skupinou poslanců, jednoznačně směřují k tomuto cíli. Pokud by nebyly přijaty, tak potom ten zákon, a to souhlasím s hodnocením pana poslance Miholy, je v podstatě zbytečný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s přednostním právem je pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám za úkol v rozpravě načíst legislativně technické změny, které bych si dovolil teď ocitovat.

Legislativně technické změny k tisku 489, ke schválení ve třetím čtení zákona.

V pozměňovacím návrhu A13 bod 43, který navrhuje nové znění § 18 odst. 5, se za slovo "ověření" vkládá slovo "předmětu". Text odstavce 5 nyní zní: "za účelem ověření činnosti uchazeče". Správně má být "za účelem ověření předmětu činnosti uchazeče". Pan navrhovatel pozměňovacího návrhu s touto změnou souhlasí.

Potom v pozměňovacím návrhu A15 bod 55, který navrhuje v § 36a odst. 3 nově vložit písmeno l). Správně má být nově vkládané písmeno k), nikoli l). Takže tady jde pouze o změnu v písmenu.

Potom máme pozměňovací návrh C1 v druhé variantě. V C1 ve druhé variantě se slovo "nevýlučném" nahrazuje slovy "nevýlučném a", takže text C1 druhá varianta bude znít: V článku 1 dosavadním bodu 40, § 16 odst. 4 písm. a) se slovo "pouze" zrušuje a dále se zrušují slova "nevýlučném a". I tato legislativně technická změna byla konzultována a odsouhlasena panem poslancem Zlatuškou.

Zároveň bych chtěl upozornit, že v souvislosti s nově přijatými pozměňovacími návrhy, kterými jsou vkládány do textu zákona nová ustanovení paragrafů, odstavců a písmen, musí být následně provedeny příslušné legislativní úpravy v celém textu zákona týkající se vnitřních odkazů formou nových novelizačních bodů.

Takže to jsou načtené legislativně technické změny.

Já bych měl k tomu zákonu ještě několik komentářů. Chtěl bych zdůraznit stanovisko Ministerstva školství k bodu A16 a A17, to je hlasování číslo čtrnáct, až vám budu předčítat hlasovací proceduru. Jedná se o zřízení seznamu výzkumných organizací. Tady nicméně Ministerstvo školství, přestože s tím souhlasí, upozorňuje na to, že zřízení tohoto seznamu bude pravděpodobně stát nějaké peníze, takže se asi přihlásí u ministra financí do rozpočtu na rok 2017.

A potom bych chtěl upozornit na bod, na pozměňovací návrh D4 pana kolegy poslance Miholy. Bod D4 je alternativou k hlasování A15 bodu 46. Došlo ke shodě mezi panem poslancem Pilným a panem poslancem Miholou, kdy pan poslanec Mihola zpřesňuje textové vyjádření původního pozměňujícího návrhu pana poslance Pilného, kde se jedná o časové určení vyhlášení seznamu členů odborného poradního orgánu, kdy se slovo "nejpozději" nahrazuje "současně s vyhlášením". Já vás na tuto změnu upozorním během hlasování, abychom ve shodě mezi oběma pány došli ke správnému hlasování.

To je do obecné rozpravy ode mě všechno. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP