(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne přeji. Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu ještě omluvenky. Pan poslanec Stanislav Berkovec se omlouvá dnes od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá dnes od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan ministr Pelikán si dovoluje zrušit omluvu, dále pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá dnes po 12. hodině z pracovních důvodů a paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá ze Sněmovny dne 15. 4. z důvodu nemoci.

 

Dalším bodem je

154.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 489/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 489/4, který vám byl doručen dne 11. března 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 489/6. Hospodářský výbor doporučil usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 489/5.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan navrhovatel má zájem. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jsme již ve třetím čtení, proto mi dovolte jen zcela stručně připomenout, co přináší novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

V předmětném návrhu zákona jsme přistoupili ke sjednocení, tedy adaptaci vnitrostátní a evropské legislativy. Jedná se tedy o novelu harmonizační, jíž chceme zabránit případným kolizím z hlediska principu přímého účinku, tedy použitelnosti práva Evropské unie. V návaznosti na tento návrh již připravujeme zcela nový zákon. Jeho věcný záměr byl aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení postoupen Legislativní radě vlády. Tento zákon se zaměří na komplexnější koncepční změny v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Měl by zavést mj. i další nástroje a kategorie podpory, které Evropská komise považuje za slučitelné s pravidly vnitřního trhu a jež dosud nejsou v naší vnitrostátní legislativě zakotveny.

V rámci dvojího projednávání ve školském a hospodářském výboru byl zejména široce diskutován komplexní pozměňovací návrh poslanců Pilného, Putnové, Raise a Zlatušky.

K současné i budoucí právní úpravě podpory výzkumu, vývoje a inovací proběhlo v prosinci minulého roku jednání za účasti představitelů širokého spektra relevantních subjektů. V návaznosti na tento kulatý stůl se v lednu 2016 uskutečnilo ještě užší pracovní jednání s předkladateli pozměňovacích návrhů, na němž již byla podrobně debatována jednotlivá ustanovení pozměňovacích návrhů. S uspokojením mohu konstatovat, že výsledkem těchto jednání, jakož i některých dalších dílčích konzultací bylo předložení modifikovaného stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, kdy se výrazně zvýšil průnik shody, tedy podíl souhlasných stanovisek - ve většině bodů panuje mezi námi shoda. Jako příklad bych uvedl zavedení některých nových nástrojů podpory, přijetí opatření ke snížení administrativní zátěže a odstranění některých drobných nejednoznačností v zákoně.

Nadále naopak setrvávám na principiálním negativním stanovisku k těm bodům návrhu, které směřují k nekontrolovatelnému rozšíření působení agentur, resp. k zavedení nových kategorií podpory, např. studie proveditelnosti, bez jakékoli seriózní analýzy, což považuji za ohrožení hospodárného nakládání s finančními prostředky státu v dané oblasti.

Ve dvou případech bylo v rámci pracovní skupiny domluveno variantní znění ke znění pozměňovacího návrhu, to bylo také jménem poslance Miholy načteno. Nyní jsou to body D3 až D5.

Hospodářský výbor na své 35. schůzi projednal sněmovní tisk podruhé a přijal k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanoviska shodná se stanoviskem předkladatele, s jedinou výjimkou - nepodpořil pozměňovací návrhy poslance Miholy, včetně - poněkud překvapivě - výše zmíněných variantních znění pod čísly D3 až D5.

Garanční školský výbor projednal sněmovní tisk 489 na své 25. schůzi. K pozměňovacím návrhům přijal dílem stanoviska shodná se stanoviskem předkladatele, dílem nepřijal žádné stanovisko. Také tento výbor vyjádřil nesouhlas k pozměňovacím návrhům poslance Miholy pod čísly D1 a D2. S ohledem na výše uvedené jsem se s panem poslancem Miholou domluvil, že tyto své dva pozměňovací návrhy, tedy D1 a D2, navrhne stáhnout.

Dámy a pánové, prosím vás o podporu vládního návrhu zákona ve znění úprav, u nichž se podařilo nalézt shodu s předkladatelem tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu navrhovateli a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám Poslaneckou sněmovnu o souhlas se stažením svého pozměňujícího návrhu, který je uveden pod písmeny D1 a D2. To prosím na začátek. A jestli mohu využít toho, že jsem zrovna u mikrofonu, tak bych pár podpůrných slov chtěl věnovat tomuto návrhu zákona.

KDU-ČSL jej podporuje, a jak víte, smyslem této novely je zejména harmonizace s právem Evropské unie. To říkám jako odpověď těm, kteří by rádi do této novely prosadili zásadní změny v systému podpory vědy, výzkumu a vývoje. Jakkoli uznávám, že autory těchto rozsáhlých pozměňovacích návrhů mohly vést dobré úmysly, musím říci, že nejde o dobrou cestu. V této chvíli je totiž prakticky připraven věcný záměr zcela nového zákona o podpoře vědy, výzkumu a inovací. Ten řadu věcí, které někteří poslanci navrhovali, řeší systémově a řeší daleko více, neboť jde o nejzásadnější změnu systému od doby přijetí původního zákona. Dokonce ještě více jde o nejdůležitější změnu ve státní podpoře vědy od vzniku České republiky. Nový zákon totiž poprvé sjednocuje roztříštěný systém podpory a po vzoru inovačně vyspělých zemí zavádí centrální řízení z jednoho místa. Vicepremiér Pavel Bělobrádek mě ujistil, že nad tímto věcným záměrem zákona povede debatu jak s odbornou veřejností, tak s poslanci. Během ní bude možné tyto pozměňující návrhy uplatnit, a ovlivnit tak paragrafové znění dříve, než dorazí do Poslanecké sněmovny. Mám za to, že takto se má debata o tak zásadní změně vést, tedy s předstihem a se všemi zainteresovanými.

U harmonizační novely logicky ani nemohl být pro takovou debatu prostor. A i u návrhů, které byly předloženy v dobré vůli a mají svou logiku, hrozí, že pokud nebudou součástí celé promyšlené koncepce, tak pouze destabilizují systém.

Chci tedy požádat, abyste euronovelu zákona 130 podpořili ve znění, v jakém s ní souhlasí navrhovatel, tedy s těmi poslaneckými pozměňovacími návrhy, u nichž se podařilo najít shodu, a abyste naopak nepodpořili ty pozměňující návrhy, které nejsou vydiskutované, u nichž není shoda, které nyní působí nesystémově, dokonce by mohly vést k plýtvání a netransparentnímu vynakládání veřejných prostředků. To je i důvod, proč jsem já sám stáhl dva ze svých pozměňovacích návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP