(17.50 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Pan ministr vnitra už bohužel někam zmizel, takže já to víceméně aspoň přečtu.

Vážený pane ministře, v prosinci 2014 jsem vás upozornil a současně vás požádal o řešení situace na pobočkách České pošty v Ústeckém kraji, zejména na špatnou organizaci práce České pošty, kde jsou na pobočkách zdlouhavé fronty k jednomu okénku, kde ve stejné nekonečné frontě čekají lidé na výplatu sociálních dávek, na nedoručené zásilky nebo třeba na zaslání doporučeného dopisu. Jako příklad jsem zvolil poštu v okresním městě Louny, nicméně situace je obdobná v dalších městech Ústeckého kraje, zejména pošty v našem krajském městě Ústí nad Labem, ale také v Lovosicích, v Teplicích a v dalších městech. Pobočky nestačí zajišťovat úroveň služeb a často nabízejí i poměrně nedůstojné prostředí pro čekající klienty.

Současně jsem vás upozornil na konkrétní a velmi typický problém. Za všechna města jsem zmínil například město Louny, ale jak už jsem říkal, je to problém celého kraje. Úroveň zajištění služeb a hlavně jejich dostupnost je velmi omezená. Pobočka má velmi špatný přístup pro lidi se zdravotním postižením. A tady uvádím jeden příklad, ovšem podobná situace je, jak už jsem říkal, na více pobočkách České pošty.

Vážený pane ministře, v prosinci roku 2014 jste mi přislíbil řešení. Nicméně situace se v žádném případě nezlepšila, ale právě naopak. Váš slib se, pane ministře Chovanče, ukázal být jen planým. Kde je chyba, pane ministře? Ve vedení vašeho ministerstva, nebo ve vedení České pošty? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní dávám slovo paní poslankyni Putnové, aby přednesla svoji interpelaci na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Ještě jednou dobré odpoledne. Můj dotaz na pana vicepremiéra Bělobrádka se vztahuje k financování vědy a výzkumu pro rok 2017 a 2018. Očekávali jsme, že s rostoucím HDP se bude také zvyšovat množství prostředků, které půjdou do vědy a výzkumu. To se bohužel neprokázalo, protože v roce 2016 byl podíl národní podpory na vědu a výzkum 0,63 % HDP, když v roce 2015 to bylo 0,66 %. Uvádím národní zdroje, protože to považuji za korektní. Vždy se uváděly národní zdroje, aby bylo jasné srovnání.

Předkládací zpráva opakuje a rekapituluje řadu zásad, dle kterých byl rozpočet připraven, nijak ale nekomentuje ani nehodnotí požadavky jednotlivých resortů. V návrhu rozpočtu není také žádné adekvátní věcné zdůvodnění pro právě požadované navržení. Vlastně se nám předkládá k věření, že bude dohodnuto s resorty.

Pokud jde o rok 2018, ve výhledu rozpočtu na rok 2018 se počítá zhruba s 270 mil. korun pro instituce a programy v resortech Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy. To znamená, že se počítá s tím, že tyto resorty znovu budou poskytovat podporu výzkumu a počet poskytujících kapitol vzroste z 11 na 15.

To má být snižování roztříštěnosti, o kterém, pane vicepremiére Bělobrádku, tak rád a často mluvíte?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní dávám slovo panu poslanci Holečkovi, aby přednesl svoji interpelaci na ministra kultury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří do seznamu UNESCO. Tento projekt sleduji již od jeho začátku, protože jsem jako tlumočník pomáhal při prvních setkáních a hodně mi na něm záleží. Z médií jsem se dočetl, že tato žádost se stahuje a je určena k přepracování. Chtěl bych se tedy zeptat, jaké komplikace vedly českou stranu ke stažení této žádosti, a tím pádem i posunutí dalšího posouzení až na únor příštího roku. Chtěl bych vás poprosit jako poslanec Ústeckého kraje, aby česká strana všechny připomínky k žádosti napravila a Krušnohoří se do seznamu UNESCO mělo šanci dostat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, na projektu společné nadnárodní česko-německé nominace Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, který iniciovala německá strana, konkrétně Sasko, se pracuje již od roku 2011. Do přípravy nominace jsou zapojeny nejen státní orgány obou zemí, ale i orgány památkové péče obou zemí, dotčené kraje, přední odborníci a samotní občané a komunity této oblasti. Od prvních kroků přípravy projektu bylo stanoveno, že koordinátorem společné nominace bude Německo, z jehož kvóty bude nominace předložena, což je i vzhledem k rozsahu nominovaného německého a českého území logické.

Ministři Saska a České republiky zodpovědní za kulturní dědictví podepsali v roce 2014 memorandum o spolupráci, kterým obě strany stvrdily svou připravenost a vůli dále spolupracovat při ochraně, péči a prezentaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří. Samotná nominace byla předložena Centru světového dědictví UNESCO prostřednictvím německé strany jakožto gestora v řádném termínu v lednu 2014.

Na podzim 2015 proběhla hodnoticí mise ICOMOS, které se zúčastnili zástupci obou předkládajících států. Z oficiální zprávy ICOMOS z ledna tohoto roku vyplynulo, že nominaci ve stávající podobě nelze doporučit k zápisu na seznam světového dědictví. Není zpochybněna výjimečná světová hodnota navrhovaného statku, ale příliš rozdílný přístup v pojetí nominace na české a na německé straně s tím, že česká část lépe odpovídá charakteru kulturní krajiny. Německá strana okamžitě začala v součinnosti s českou stranou připravovat prvotní revizi nominace německé části a souvisejících textů společné části nominace, když v únoru tohoto roku proběhlo další neformální jednání se zástupci panelu ICOMOS, který i nadále trval na svých doporučeních. Německá strana z těchto důvodů a po dohodě s Ministerstvem kultury České republiky stáhla pro letošní rok nominaci z Centra světového dědictví UNESCO. Obě strany neprodleně zahájily celkovou revizi nominace ve smyslu doporučení ICOMOS. Cílem je předložit upravenou nominační dokumentaci Centru světového dědictví k novému posouzení již v nejbližším možném oficiálním termínu, tedy do 1. února 2017.

Německá i česká strana mají z minulých let zkušenosti s dílčími úpravami svých návrhů dle doporučení ICOMOS, když mnohé z těchto přepracovaných nominací se posléze staly světovým dědictvím. I z těchto důvodů je postoj obou států k tomuto projektu neměnný a současné úpravy je nezbytné pokládat za standardní součást nominačního procesu. Ministerstvo kultury České republiky potvrdilo, že i nadále bude podporovat společný německo-český projekt nominace na seznam světového dědictví z důvodu reálných nadějí na úspěch. Obě ministerstva spatřují v projektu nominace vynikající příklad dobré sousedské spolupráce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec nechce položit doplňující otázku, tudíž dnešní interpelace končím, protože poslední interpelace může být dle jednacího řádu přednesena v 17.55.

Dříve než schůzi přeruším, dovolte mi přečíst omluvu pana ministra Chovance, který se omlouvá z dnešního jednání od 17.45 do konce jednacího dne.

V tuto chvíli tedy přerušuji právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny do zítřka do 9 hodin, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu pevně zařazenými body. To je bod 153, senátní návrh, prodejní doba, ve třetím čtení, bod 154, podpora výzkumu, také třetí čtení, bod 161, zákon o NKÚ ve třetím čtení, a potom další body.

Děkuji vám za spolupráci a přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP