(17.40 hodin)
(pokračuje Golasowská)

A další otázka. V případě, že bude zlikvidován ocelářský průmysl v České republice, jak je ministerstvo připraveno na obrovskou nezaměstnanost, která konkrétně v Moravskoslezském kraji, který průmysl živí, vznikne?

Děkuji za zodpovězené dotazy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Bendlovi, který přednese svou interpelaci na ministra zemědělství.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, já bych nejprve pozdravil nepřítomného pana ministra zemědělství, který se příliš nezúčastňuje jednání Poslanecké sněmovny, do Zambie a do Tanzanie, kam vyrazil místo práce v Poslanecké sněmovně. Alespoň takto tedy budu interpelovat pana ministra. Doufám, že mi do 30 dnů odpoví.

Ministerstvo zemědělství aktivně připomínkovalo vyhlášku, kterou zpracovávalo Ministerstvo životního prostředí a která se týká možnosti využívání kalů z čistíren odpadních vod. Jak jistě víte, pane ministře, kvalita naší půdy trpí tím, že se bioodpad obecně nevrací do půdy, a že by bylo dobře, abychom v maximálně možné míře využili vracení biosložek zpátky do půdy. Vyhláška se připravovala od března loňského roku do dubna letošního roku a zemědělci očekávali zejména od ministerstva zemědělství, že její výsledná pozice bude taková, aby vůbec umožnila využití kalů a jejich vracení zpátky, návrat organické hmoty zpátky do půdy. Evropská unie nám v tomto směru příliš nenařizuje, je poměrně benevolentní a neřeší ve svých směrnicích mikrobiologii kalů. My přesto už od roku 2001 máme limity mikrobiologické, které omezují využívání kalů v půdě, ale tato vyhláška, která nakonec vyšla (upozornění na čas), nebo má vyjít, říká, že jsme přísnější než v Evropské unii.

Chci se vás zeptat, proč Ministerstvo zemědělství nevyužilo této příležitosti a zdali jste protestovali proti přísnějším pravidlům, než Evropská unie nám ukládá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Hovorkovi, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, já jsem dostal odpověď na svoji interpelaci, která je datována 30. března. Tady je napsáno. Konečně jsem dostal některé odpovědi na své otázky ve věci zdravotnických registrů. Vy píšete: Nikam nebudou posílána data o všech záznamech pacientů. Toto je s dovolením absolutní nepravda. Nově zřizovaný registr bude sbírat pouze data o vykázaných zdravotních službách. Žádné spojování pracovní, sociální a jiné anamnézy s daty klinickými neprobíhá a probíhat nebude. Tato data nejsou jednoduše v NZIS sbírána.

Když si pořádně přečtete, pane ministře, a ten člověk, který vám připravoval odpověď, paragraf 70 odst. 2, jeho druhou část, tak vidíte, že jsou vedeny pro zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému bez souhlasu subjektu údajů, pokud není dále stanoveno jinak, údaje související s jeho zdravotním stavem ve vztahu k onemocnění a jeho léčbě, a to zejména údaje sociodemografické, diagnostické, osobní, rodinná a pracovní anamnéza pacienta související s onemocněním včetně posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o poskytování zdravotních služeb pacientovi, dále údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, případně o výkonu služebního poměru. Takže to je přesně, jak je to v zákoně popsáno, a zřejmě tedy nemáte jasno, co se v zákoně nachází.

Dále se zde píše, že postavení správce je velmi dobře definované. K tomu říkám, že posudek Parlamentního institutu říká, že není dobře definované, pouze je napsáno, že ministerstvo zřizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, dále jen statistický ústav, jako organizační složku státu k plnění svých úkolů v oblasti zajištění národního zdravotnického informačního systému (upozornění na čas) podle tohoto zákona a zákona o statistické službě. Statistický ústav je správcem národního zdravotnického informačního systému. Toto není ale definice, není zakotvení přesného správce a jeho kompetencí, to tady prostě není.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale je potřeba dodržovat čas, protože jsou další v pořadí po vás.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Chtěl bych tedy požádat o přesné informace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní dávám slovo paní poslankyni Golasowské, aby přednesla svou interpelaci na paní ministryni Marksovou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Předkládám interpelaci ve věci zaměstnávání osob vedených v evidenci úřadu práce. K 31. březnu 2016 je v evidenci úřadu práce 443 109 nezaměstnaných a na trhu práce je více než 117 000 pracovních míst. Z více než 400 000 nezaměstnaných osob je mnoho těch, kdo do práce jít nechtějí. Život na sociálních dávkách jim vyhovuje a bez práce jsou mnozí celá léta. Výjimkou nejsou ti, kdo kombinují příjem ze sociálních dávek s přivýdělkem z černé nebo šedé ekonomiky. Další skupinu tvoří ti, kdo nevezmou práci kvůli zdravotnímu omezení, ale pokud najdou práci podle svých představ, najednou žádná zdravotní omezení nemají.

Vážená paní ministryně, předkládám vám tyto otázky. Za prvé: Připravuje MPSV nějaká opatření proti zneužívání sociálních dávek u osob dlouhodobě nezaměstnaných, které se v případě nabídky práce této možnosti pracovat vyhýbají? Za druhé: Proč nezaměstnaní nezaplní volná pracovní místa? Nemuseli bychom tak volná pracovní místa zaplňovat pracovníky ze zahraničí, například z Bulharska nebo z Ukrajiny. A za třetí: Uvědomuje si MPSV, že prodlužujeme věk odchodu do důchodu, a na úřadu práce máme nevyužité pracovní síly? Pokud ano, jak se MPSV chystá tuto situaci řešit? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Tak ještě jednou s pozdravem do Zambie a Tanzanie panu ministrovi zemědělství. A prosím o odpověď na otázku, která se týká vyhlášeného programu v rámci Programu rozvoje venkova, programu 831, pravidla preventivních opatření v lesích. Tento program je vyhlášen pro ty, kteří hospodaří na více než 500 hektarech lesa, s preferencí těch, kteří hospodaří v lesích zvláštního určení a spravují třeba obory či bažantnice a podobně. Program má sloužit k rekonstrukcím a výstavbám retenčních nádrží. To navenek vypadá moc pěkně. Nicméně podle všeho se to týká možná dvou tří žadatelů a celá záležitost vypadá, že to je spíše šité na míru několika jednotlivým žadatelům Jde o investice jednotlivého projektu zhruba 5 mil. korun. A jednotlivý žadatel může žádat maximálně o 70 mil. korun, přičemž jde o 100% dotaci, což není příliš běžné.

Tak se vás chci zeptat, zda jste si, pane ministře, vědom toho, že žadatelé mohou být v počtu maximálně pěti, že jich asi více nebude. To za prvé. A za druhé, chci se vás zeptat, zdali také vypíšete programy, které by umožňovaly obcím a městům dosáhnout také na 100% dotace v případě rekonstrukce či výstavby nových retenčních nádrží, a kdy se tak stane. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP