(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji vám. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se být co nejstručnější s tím, že samozřejmě předám paní poslankyni ještě detailnější odůvodnění. Zjednodušeně řečeno není třeba se obávat toho, že by odlišné pojmy studijní obor nebo studijní program způsobily následně příjemcům problémy v praxi.

To znamená, jak budou řešitelé projektů vykazovat v indikátorech programy a obory vzhledem k novému vysokoškolskému zákonu? Odpověď zní tak, že je nutné postupovat ve vztahu k aktuálně platné legislativě a nastavení indikátorové soustavy OP VVV. V případě potřeby, která vyvstane na základě změny současné legislativy - zde se tedy myslí novela vysokoškolského zákona a následná nařízení - dojde i ze strany řídicího orgánu, tedy Ministerstva školství, k případným změnám ve způsobu vykazování indikátorů zaměřených na programy a obory. Termín studijní obor v uvozovkách zanikne a nadále budeme hovořit pouze o studijních programech.

OP VVV, mohu vás ujistit, zahájí v dubnu 2016 jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ohledně úpravy indikátorů a jejich definici v národním číselníku indikátorů. Po provedení úpravy v národním číselníku indikátorů bude aktualizován text výzvy včetně příslušné dokumentace tak, aby byla pro příjemce srozumitelná. Proto se domníváme, že tato změna nebude mít na řešitele projektu OP VVV vliv. Studijní programy a jejich vykazování zůstane beze změny. Studijní obory se budou dále nazývat programy se všemi podmínkami ve vztahu k vykazování indikátorů dříve vztažených na studijní obory.

Doufám, že to bylo dostatečně srozumitelné, a samozřejmě dám i podrobnější písemné zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, táži se, zda chcete položit... Nechcete. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Grospič. Pardon. Omlouvám se. Pan poslanec Novotný, aby přednesl svoji... Není tady. Tudíž jeho interpelace propadá. Prosím pana poslance Grospiče, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra kultury.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl interpelaci, která se týká církevních restitucí, a sice situace, v které se začíná ocitat stále větší množství obcí, kdy církve, zejména církev římskokatolická, vznášejí své požadavky na to, aby obce byly osobami povinnými a restituovaly a navracely jim majetek, na který si činí tato církev svůj majetek. Obracím se na pana ministra s tím, že sám, samotné Ministerstvo kultury, na svých stránkách má v odpovědích a otázkách při řešení tohoto problému napsáno: Obce se vracení majetku církvím bát nemusejí. Opak a řada soudních sporů je však skutečností. Chtěl bych proto znát názor na tuto problematiku i jeho osobní a k tomu, jak tímto způsobem chce postupovat.

Druhá část mého dotazu spočívá k tomu, jak on sám pohlíží na vyjádření kardinála Duky, které učinil v Otázkách Václava Moravce, kdy sám zpochybnil zákon 412/2012, v kterém se říká, že by se církvím měl restituovat majetek movitý a nemovitý v hodnotě 75 miliard a dále finanční náhrada ve smyslu 59 miliard, protože zákonem 218/1949 vlastně církve byly vypláceny ze státního rozpočtu, a tudíž jim konkrétně majetková újma nevznikla, čímž tedy otevřel onu polemickou skříňku, kterou jsme my jako komunistická strana argumentovali, že se vlastně ani nejedná o únor roku 1948, ale že se jedná o dlouhodobý spor katolické církve o navrácení majetku, který pochází už z doby rakousko-uherské monarchie a táhl se po celé období prvé Československé republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za tento dotaz. Tady je třeba říci, že parametrické nastavení majetkového vyrovnání, tedy zmírnění některých škod, je vymezeno zákonem č. 428/2012 Sb. a souvisejícími smlouvami mezi Českou republikou a jednotlivými církvemi, resp. náboženskými společnostmi. To znamená, že tento zákon zcela jasně vymezuje, kdo jsou osoby oprávněné, kdo jsou osoby povinné, a mimo dikci tohoto zákona není možné postupovat. Pokud jsou nějaké sporné případy, pak je samozřejmě na rozhodnutí nezávislých soudů, aby tuto věc posoudily, pokud se k nim dostane. Ale ten zákon zcela jednoznačně dává limity, hranice, v kterých se zmírnění majetkových křivd způsobených komunistickým režimem děje.

A co se týká druhé otázky, musím říci, že jsem informovaný pouze ze sdělovacích prostředků, zprostředkovaně, protože jsem neviděl přímo tu reportáž, resp. Otázky Václava Moravce, kde pan kardinál Duka vystupoval. Ale v podstatě mohu říci, že se opět musíme pohybovat v mantinelech vymezených tímto zmíněným zákonem 428/2012. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Samozřejmě děkuji panu ministrovi, že zareagoval na můj dotaz. Chtěl bych jenom podotknout, že prvá vlna restitucí proběhla již počátkem 90. let ve znění takzvaných výčtových náhrad a tehdy již bylo restituováno téměř 2 500 budov, čili z tohoto pohledu majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi už probíhalo počátkem 90. let. A ta skutečnost reality žalob na jednotlivé obce a vznášení neustále těchto požadavků narůstá v současné době. Myslím si, že Ministerstvo kultury jako gesční ministerstvo v této otázce a potažmo celá vláda by se měly touto problematikou vážně zabývat a nikoliv ji podceňovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, paní místopředsedkyně. Samozřejmě že Ministerstvo kultury se v rámci svých kompetencí touto problematikou zaobírá, a to velmi odpovědně. Znovu musím zopakovat to, co už jsem tady řekl dvakrát. Zákon 428/2012 jasně vymezuje rozsah aplikování restitučního zákona, tedy zákona o zmírnění některých majetkových křivd.

A já tedy musím vyslovit určité podivení, že se komunistická strana takovýmto způsobem zajímá o to, jak se církve samy staví ke svému majetku, protože to byla právě komunistická strana, která způsobila svou politikou totálního rozvrácení majetkových poměrů v Československu po roce 1948 problém, který dnes řešíme. Takže na jednu stranu komunistická strana před těmi - teď neumím tak rychle počítat - 65 lety zhruba, nebo kolik to bylo, ten majetek církvím odňala stejně jako ostatním složkám společnosti a dnes má zájem opět toto zmírňování křivd problematizovat. Takže je vidět, že mentalita komunistů se skutečně nezměnila.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní dávám slovo paní poslankyni Golasowské, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám interpelaci na ministra průmyslu a obchodu ve věci dovozu čínské oceli a s tím souvisejícího rizika nezaměstnanosti v hutních provozech.

Dne 3. března jsem vás interpelovala ve věci dovozu čínské oceli. Na mé tři otázky jste mi bohužel odpověděl pouze na jednu z nich, zbývající dvě zůstaly bez konkrétní odpovědi. Proto se vás, pane ministře, znovu ptám: Jakým způsobem Česká republika využívá dostupných investičních a podpůrných prostředků EU pro udržení zaměstnanosti, inovací a rozvoj průmyslové výroby v sektorech a regionech postižených nebo potenciálně ohrožených ocelářskou krizí? Existuje řada nástrojů pomáhajících adaptaci na vývoj průmyslového prostředí. Otázkou je, nakolik jsou u nás využívány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP