(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážení členové vlády, všechny vás zde srdečně vítám. Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

231.
Ústní interpelace

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Než dám slovo prvnímu interpelujícímu, přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes od 15 do 16 se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Karel Rais, od 14.30 do 18 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová, od 14.30 do 19 z pracovních důvodů pan poslanec Martin Sedlář a dále dnes do konce jednání se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Bohdalová.

A nyní předávám slovo panu poslanci Igoru Jakubčíkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslanec Václav Horáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, Evropská komise znovu předložila návrh na zavedení trvalého mechanismu pro přerozdělování uprchlíků přicházejících do Evropské unie. Je zcela patrné, že přerozdělování nikterak při řešení migrační krize nepomáhá. Současný společný azylový systém je nefunkční a dlouhodobě neudržitelný, což připustil i místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Proto Evropská komise předložila nabídku na jeho reformu.

Vážený pane premiére, chci se vás zeptat na pozici České republiky v otázce povinného přerozdělování migrační zátěže napříč členskými státy Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní bude mít slovo předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji hezké odpoledne. Dovolte mi, abych se tedy vyjádřil k dotazu pana poslance Jakubčíka, který se týká věci, která je dnes v Evropě samozřejmě velmi aktuální. Je to jedna z iniciativ, kterou reaguje Evropská komise na dosavadní zkušenosti s migrační krizí.

Evropská komise v uplynulém týdnu představila návrh reformy společného evropského azylového systému. Já musím říci, že ten návrh samozřejmě obsahuje celou řadu věcí, které může Česká republika podpořit, například pokud jde o předcházení druhotným pohybům v rámci migrace v Evropské unii. Nicméně to, co nám vadí, jsou dva zásadní prvky. První je snaha přenášet kompetence, které se týkají azylové politiky, na úroveň Evropské komise, to znamená jakási snaha o federalizaci azylové politiky v rámci Evropské unie. Pozice české vlády je taková, že se domníváme, že by konečné rozhodnutí, které se týká azylové politiky, mělo zůstat na úrovni jednotlivých zemí. Jsme přesvědčeni o tom, že by to měly být národní vlády, které mají konečné slovo z hlediska přistěhovalecké politiky, tak aby mohly pružně reflektovat všechny aspekty, které se týkají hospodářské situace, sociální situace, bezpečnostní situace, a mohly na ni reagovat i v oblasti emigrační a azylové politiky. Samozřejmě při respektu k mezinárodním úmluvám, které definují otázku práva na azyl. To je, řekněme, první věc, která nám vadí, a Česká republika bude požadovat, aby kompetence v oblasti azylu nebyly přenášeny na evropskou úroveň.

Druhé téma se týká otázky zavedení mechanismu přerozdělování uprchlíků přicházejících do Evropské unie. My jsme dlouhodobě vyjadřovali svůj nesouhlas s návrhy na vytváření jakýchkoli permanentních kvót nebo permanentních systémů kvót přerozdělování uprchlíků. Myslíme si, že tato věc by skutečně měla být ponechána na dobrovolném rozhodnutí jednotlivých členských zemí Evropské unie a pomoc těm zemím, které leží při vnější schengenské hranici, by měla být otázkou dohody a koordinace v rámci Evropské unie, dobrovolných nabídek jednotlivých členských zemí. Ale nesouhlasíme s tím a nebudeme podporovat návrhy, které by v rámci Evropské unie vedly k tomu, že se ustaví nějaký trvalý mechanismus přerozdělování podle kvót. To je něco, co je tím druhým bodem, který nám vadí.

Určitě to, co podporujeme, je lepší koordinace, pokud jde o ochranu vnějších hranic Evropské unie, ale také lepší koordinace, pokud jde o realizaci návratové politiky. A tady samozřejmě vítáme fakt, že by měly zůstat zachovány povinnosti pro členské státy prvního vstupu. To znamená, že členské státy prvního vstupu by nadále měly zajistit plnou registraci, identifikaci všech příchozích a členské státy prvního vstupu by měly také zajistit vracení všech, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu. Tohle je pravidlo, které obsahuje ten návrh Evropské komise a které my podporujeme, protože jsme přesvědčeni o tom, že členské státy jsou odpovědné za ochranu svých vnějších hranic a za registraci příchozích migrantů na své území. Jsme ale skeptičtí s tím, že by bylo možné tyto povinnosti propojit se systémem federalizace azylového řízení a se systémem nějakých trvalých kvót pro přerozdělování uprchlíků.

Domníváme se, že by se Evropská unie měla zaměřit zejména na vytváření dohod se státy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Evropské unie. Myslím si, že určitým příkladem může být mechanismus, který se v této chvíli realizuje na hranici mezi Tureckem a Řeckem a který v uplynulých dnech ukázal, že může mít pozitivní výsledky, pokud jde o snižování migračního tlaku. Současně bychom se měli soustředit na to, abychom zemím na vnější schengenské hranici maximálně pomohli, pokud jde o otázku ochrany vnější hranice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda položíte doplňující otázku panu předsedovi. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane premiére. A měl bych jednu doplňující otázku. Zatím do současné doby vždy státy Visegrádské čtyřky vystupovaly víceméně jednotně. Vy jste byl takovým řekněme neformálním mluvčím v poslední době. Myslíte si, že Visegrádská čtyřka udrží tento trend i v případě současného nového návrhu?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám pana premiéra o doplnění.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že je velká šance na to, abychom postupovali společně v rámci V4. My v tuto chvíli koordinujeme ten postoj. Já bych velice rád připravil společnou pozici zemí V4 k tomu návrhu Evropské komise na reformu azylové politiky. Čili v tuto chvíli kontaktujeme jednotlivé země V4 a snažíme se takovýto postoj zaujmout, stejně tak jako bych byl velice rád, kdyby V4 společně podpořila úsilí Makedonie a dalších zemí západního Balkánu o regulaci toho migračního tlaku, který dneska míří do Evropy. Pokládám za nesmírně důležité, aby vedle sebe v příštích týdnech a měsících fungovaly dva mechanismy. Mechanismus navracení uprchlíků z Řecka do Turecka a vedle toho velmi přísná ostraha hranic v oblasti západního Balkánu tak, aby bylo zřejmé, že tato trasa je pro nelegální migraci definitivně uzavřena, a abychom se mohli soustředit na identifikaci dalších potenciálních rizik, které se týkají možností migračních proudů, které směřují do Evropské unie. Ano, myslím si, že se nám podaří postupovat společně, ale bylo by to málo, kdyby to byly pouze země V4, takže se budeme snažit jednat i s ostatními státy. Budeme hledat spojence v rámci debaty s dalšími zeměmi Evropské unie, abychom ten návrh Evropské komise byli schopni změnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP