(12.00 hodin)
(pokračuje Marksová)

Co se týče vnitrostátního právního řádu, tak je možné konstatovat, že převážná většina závazků je již dnes už tak upravena v naší platné legislativě, to znamená, že nebude potřeba přijímat nová legislativní opatření. Jediná věc, kde chceme učinit výjimku z rozsahu aplikace úmluvy, je otázka žen vykonávajících práci na dohody o pracích mimo pracovní poměr. My v české legislativě neposkytujeme těmto ženám ochranu před výpovědí či okamžitým zrušením tohoto pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a ani tato kategorie žen nedosáhne na nárok na přestávky na kojení. Je to z toho důvodu, že dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nejsou určeny jako primární zdroj obživy obyvatelstva. To znamená, že zároveň stávající systém nemocenského pojištění není v současnosti nastaven na plné pokrytí těchto krátkodobých a svou povahou nahodilých pracovních vztahů, když požaduje jednom určitou minimální částku započitatelného příjmu pro účast na nemocenském pojištění.

V rámci ratifikačního procesu je také nutné učinit prohlášení, kde bude stanovena délka mateřské dovolené závazná pro členský stát. Takže my navrhujeme, aby se uvedlo 28 týdnů, což odpovídá české legislativní úpravě a což mimochodem vůči minimu v té úmluvě je vlastně víc, než ta úmluva požaduje.

Tento materiál byl předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a v obou případech bylo jednohlasně rozhodnuto o schválení této ratifikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a vzhledem k tomu, že paní poslankyně Markéta Adamová není přítomna, je řádně omluvena, žádám, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení z výboru, a to paní poslankyně Gabriela Pecková, která nahradí původně avizovanou zpravodajku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo ke zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený paní předsedající, dámy a pánové, dobré poledne. K tomuto bodu bych řekla jenom, že paní ministryně nás s tím velmi obšírně seznámila. Samozřejmě vzhledem k demografickému vývoji je třeba udělat maximum pro to, abychom mateřství jakkoliv podpořili. Takže bych si dovolila jenom navrhnout přikázat tisk zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku písemnou, ale vidím přihlášku pana poslance Leo Luzara z místa a pana předsedy. Tak vyšší bere, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, potom pan poslanec Luzar. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké poledne. Vystupuji v tomhle bloku dneska podruhé. Chtěl bych se zeptat paní ministryně, k čemu nám to bude. Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak většinu těch minimálních věcí Česká republika v pohodě splňuje, dokonce překračuje. Chtěl bych se zeptat, kdo jsou ty státy, které to ratifikovaly, že je jich pouhých třicet. Je jich pouhých třicet a pouze menší část členských zemí Evropské unie tu smlouvu ratifikovala. Já bych to pochopil, kdyby to bylo v nějakých zemích, kde není demokratické zřízení, v okamžiku, kdy je problém s rovnoprávností žen a s podporou mateřství.

A abych opět ukázal, co občas projednáváme a jak ty texty vypadají, tak mi dovolte, abych vám ocitoval z části Zhodnocení souladu Úmluvy s vnitrostátním právním řádem. Nebojte se, nebudu číst všechny články, jenom článek 1. Myslím, že je to fakt důležité, a uvidíte, co vlastně všechno projednáváme v Parlamentu.

Článek 1 určuje pro účely úmluvy pojmy žena, kterou se rozumí podle této úmluvy osoba ženského pohlaví bez rozdílu. A současně určuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoli dítě bez rozdílu.

Teď se na to vrhli naši právníci, posoudili soulad tohoto článku s naším ústavním pořádkem a závěr: Česká republika splňuje požadavek článku 1. Musím říct, že určitě nejenom mně se oddechlo, že splníme to, že žena je žena, že je osobou ženského pohlaví bez rozdílu. A současně náš právní řád už plně aplikuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoliv dítě bez rozdílu. A takové věci řeší naši úředníci. Určitě to není jeden úředník, který na tom pracuje. Pokud to schválíme, tak určitě budou nějaké konference, kam budeme vysílat své zaměstnance, jsou ve státní službě, a kteří, já doufám, budou velmi silně prosazovat náš pevný a společný názor napříč politickým spektrem, kdo je žena a kdo je dítě.

Děkuji za odpovědi, paní ministryně, na ty první dvě otázky, které jsem položil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě kolegu Luzara požádám o posečkání. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Mě to vystoupení kolegy Stanjury inspirovalo k tomu, abych zde ocitoval známou větu ze Zelené knihy Muammara Kaddáfího, který v ní praví: "Dnes již není pochyb, že nejenom muž, ale i žena je lidskou bytostí." Připomíná mi text toho parlamentního dokumentu velmi tento mimořádně duchaplný text Muammara Kaddáfího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, po tomto mírně zábavném vystoupení si dovolím říci, že bych rád viděl smlouvy, které budou původně psány v češtině, přeloženy do angličtiny, a jak se ti rodilí angličtí mluvčí budou bavit nad těmi patvary a slovy a formulacemi, které tam budou uvedeny. To je bohužel i případ těchto mezinárodních smluv. A jak jsem mnohé měl možnost číst, tak jsem se divil, jak je možná takováto formulace takové jasné a logické věci. Ale ony tam v té smlouvě prostě v originále byly, úředníci to otrocky přeložili. Ale vůbec nezpochybňuji to, že je to úsměvné. A pan kolega Stanjura má v mnohém pravdu, že někdy bychom se měli zamyslet nad tím, jaká slova a jaké věty používáme.

Já bych si vás spíše dovolil upozornit na věc, ač nežena a nedítě dle klasifikace této smlouvy, na článek 2, který v této smlouvě je, a to je, že "v souladu s článkem 2 Úmluvy je z rozsahu aplikace z Úmluvy vyloučena kategorie žen vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr". Dovolil bych si upozornit na to, že je stále víc módní i v České republice zaměstnávat hlavně ženy na jiný než základní nebo hlavní pracovní poměr. Je to stále módní volná pracovní doba, využívání různých možností. Z tohoto pohledu si nejsem úplně jist, jestli tady vyloučením tohoto článku 2 se nestane určitá skupina žen, těhotných žen, znevýhodněnou na pracovním trhu v rámci této ochrany. Proto si dovolím v rámci projednávání, a necítím se odborníkem na tuto oblast, rozšířit výbory k projednávání o sociální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Jinou přihlášku do rozpravy nemám, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální...

Paní ministryně chce závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. V tuto chvíli nejsem schopna odpovědět panu poslanci Stanjurovi přesně informaci, která se týká těch zemí, ale to si zajisté můžeme říci později.

Co se týká těch definic, tak je to mezinárodní smlouva, která pokrývá situaci globálně a na celém světě. V řadě těch mezinárodních smluv jsou články a formulace, které se týkají rozvojových zemí, netýkají se České republiky. Takže třeba to s tím dítětem já opravdu chápu tak, že se to týká dětí manželských, ale i dětí nemanželských, protože to v některých zemích může mít velký význam. A domnívám se, že je dobře, že i když to pro nás nebude žádné změny znamenat, tak určitě neškodí mít tu mezinárodní smlouvu podepsánu, protože nám to definuje určité standardy. A kdyby tady náhodou někoho napadlo, nějakou vládu, tyto standardy snížit, tak tady prostě máme mezinárodní smlouvu, která nás k nim zavazuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP