(18.40 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dovolte, prosím ještě, abych vás požádala o trpělivost. Není to dlouhé usnesení.

Navrhujeme toto:

Za prvé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016.

Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie.

Za třetí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá postoj předsedů vlád členských zemí EU, kterým je fakticky přenášena odpovědnost za ochranu vnějších hranic schengenského prostoru na Turecko.

Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie.

To je naše usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zatím posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já bych si dovolil tedy přečíst to usnesení za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o kterém by hlasovala Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby respektovala v otázce migrantů na území České republiky zároveň dva základní principy: Za prvé vytvoří a realizuje plán repatriace všech migrantů zpět mimo území České republiky, a to jak těch přijatých na základě evropských přerozdělovacích mechanismů kvóty, tak těch, které vláda přijala či bude přijímat o své vůli. Za druhé nedovolí vytváření žádných muslimských ghett a imigrantských komunit v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. (Nemá zájem.) Není zájem.

Přikročíme - poprosím pana zpravodaje, aby přednášel návrhy jednotlivých usnesení, a já o nich dám jednotlivě hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já bych navrhl, v rámci procedury, abychom nejdříve hlasovali usnesení předložená kluby KDU-ČSL, ČSSD, hnutím ANO a TOP 09, tedy ta, která jsou v systému pod číslem 3978 a která jsem tady načítal. Následně bychom hlasovali o návrzích ODS a do třetice o návrzích hnutí Úsvit. A ještě tady byly návrhy pana kolegy Okamury - a nemám tady ten papír s tím. Takže ty by byly potom za čtvrté.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím pana kolegu Okamuru, abych nemusel přerušovat jednání, aby poskytl návrh svého usnesení. (Poslanec Okamura nese potřebný dokument.) Prosím, ptám se - má někdo nějaké výhrady proti tomuto postupu? (Hlásí se poslanec Pilný.) Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já jenom - tady zazněl návrh, aby se to první usnesení hlasovalo po bodech. Takže já se k němu přidávám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, určitě. Teď jsme se bavili pouze o pořadí těch usnesení, ale o každém usnesení se bude hlasovat po bodech, tak jak požadoval pan předseda Kováčik. Má někdo problém s pořadím? Je nutno hlasovat o pořadí těch usnesení tak, jak to přednesl pan zpravodaj? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat. Prosím, aby pan zpravodaj vždycky přednesl jednotlivý bod návrhu a pak jsem o něm dali hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Takže jdeme tedy k hlasování o návrhu usnesení KDU-ČSL, ČSSD, hnutí ANO a TOP 09. První bod: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády České republiky na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 345, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 53. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Za druhé: Poslanecká sněmovna nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 346, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se Evropské unii ve spolupráci s dalšímu zeměmi nepodařilo migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit, a proto vítá pokroky při jednání s Tureckem, zejména dohodu o návratové politice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 347, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna podporuje finanční kompenzaci pro Turecko a žádá Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 348, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 48. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna žádá prosazování takových opatření, která budou zohledňovat podmínku zajištění bezpečnosti zemí Evropské unie a současně vytvoření dostatečné humanitární kapacity pro pomoc uprchlíkům mimo území Evropské unie, např. v utečeneckých táborech v Jordánsku, et cetera.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 349, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice Schengenského prostoru a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 350, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států Evropské unie, zejména Německa v otázce řešení migrační krize.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 351, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 90, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Mihola: Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby připravila všechna potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 352, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP