(15.50 hodin)
(pokračuje Pojezný)

Já osobně podporuji rozdělování financí do sportu systematicky z jednoho místa, a to bez jakýchkoliv prostředníků. Podle mě financovat sport není úkolem žádné organizace, ani ČUS, ani tak významné autority, jakou bezesporu Český olympijský výbor je, ale tento úkol musí naprosto jednoznačně zvládnout samotné ministerstvo. K tomu nakonec slouží i ten pověstný diskutovaný rejstřík sportovních organizací a sportovců.

Je zajímavé, že přes odpor některých kolegů tady ve Sněmovně, hlavně kolegů z pravé strany ode mě, naopak rejstřík přivítaly, a to je pro mě nejdůležitější, jednotlivé sportovní oddíly, jednotlivé kluby. Navíc Ministerstvu školství díky tomuto a těmto informacím umožní rejstřík sledovat statistické údaje ve vývoji počtu členů, ale i mnohé další. Díky nim pak bude moci zacílit svoje dotační tituly různým směrem. Hlavně prospěje tím, že přispěje k rozdělování dotací ke konečnému příjemci přímo a efektivně.

Dosavadní přístup v minulých letech, můžu říct v 26 letech, vytvářel naprosto nerovné podmínky, hlavně korupční prostředí. I z toho důvodu nedocházelo k řádnému financování základních článků sportu, především oddílů dětí a mládeže. A o ně v tomto případě hlavně jde. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje na závěrečné slovo. (Zpravodaj: Ne. Ministryně: Ne.) Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji do podrobné rozpravy tři přihlášky, první je pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Ploc a pan poslanec Holeček. První tedy vystoupí pan poslanec Andrle. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážené dámy, vážení pánové, podal jsem pozměňovací návrh a nejprve bych to obecně zdůvodnil. V původním návrhu této novely je psáno, že obce a kraje jsou povinny každý rok udělat plán rozvoje sportu, ale chybí tam k tomu nějaký finanční podklad. Proto jsem se na to zaměřil a tento pozměňovací návrh je doplňkem tohoto. Tak to teď přečtu.

Chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 3893. V článku 1 v dosavadním bodu 19 § 6a odst. 3 nově zní: "Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany, obce nebo kraje." A nově: "Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu."

Vládní návrh zákona navrhuje, aby plán v oblasti sportu vydávaný na státní úrovni obsahoval nejen jasná vymezení cílů státní politiky v oblasti sportu, ale i určoval prostředky, které jsou k dosažení takto vytyčených cílů nezbytné. Tato právní úprava by měla zajistit nejen to, aby podpora sportu byla jasně cílenou, ale i to, aby bylo zřejmé, kolik finančních prostředků je k naplnění cílů třeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je tady pan poslanec Ploc a připraví se pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu uvedenému systému pod číslem 3974. Odůvodnění najdete v písemné formě v tomto systému, kde to je zařazené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než dám slovo panu poslanci Holečkovi, ruším omluvenku z dnešního dne pana poslance Holíka. A nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo pane předsedající. Kolegyně a kolegové, sport, jak jsme si v diskuzi v obecné rozpravě mohli všimnout, je velice zanedbaná oblast. Selhává zde neviditelná ruka trhu, máme zde 20 % dětí, které nemůžou sportovat ve sportovních klubech z finančních důvodů. Netransparentním způsobem zde rozdělujeme finanční prostředky. Když se snažíme transparentně, tak je rozdělujeme naslepo, protože nevíme ani, kolik vlastně sportovců v daném sportu máme v jaké věkové kategorii. Po revolučním období se rozpadl ČSTV. Organizace sportu byla kompetenčním zákonem svěřena Ministerstvu školství. Za posledních deset let, jenom pro připomenutí, bylo vyměněno nebo se vystřídalo na postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy celkem dvanáct ministrů. Čili je to méně než rok funkce ministra na tomto ministerstvu. Zažil jsem - to se netýká současné paní ministryně Valachové - ale zažil jsem ministry školství, kteří se sportu buď nevěnovali vůbec, anebo se mu věnovali po svém a neměli zájem nasměrovat peníze tam, kde ta neviditelná ruka trhu právě selhala. Proto si myslím, že si sport zaslouží nový institucionální orgán státní správy, a dovolil bych si načíst návrh doprovodného usnesení k novele zákona o podpoře sportu.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny České republiky k novele zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vědoma si významu sportu jako činnosti podporující tělesný a duševní rozvoj člověka, s přihlédnutím k tradici sportu v českých zemích a významu sportu při vytváření společenské sounáležitosti, při vědomí významu rekreačního i vrcholového sportu v rámci české společnosti, jakož i dopadu sportovní reprezentace na vytváření obrazu České republiky ve světě, žádá vládu České republiky, aby se zabývala novým institucionálním modelem organizace sportu v rámci státní správy. Doporučuje vládě České republiky, aby zajistila všechny nezbytné předpoklady a podmínky pro vznik ústředního orgánu státní správy pro oblast sportu se samostatnou rozpočtovou kapitolou - Ministerstvo sportu České republiky."

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Adamec. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Mně to nedá, já se tedy musím zeptat. Opravdu tomu nerozumím. Chtěl bych se zeptat pana kolegy, poslance Holečka, jak to myslel s tou neviditelnou rukou trhu ve financování sportu. Fakt jako, z toho jsem úplně tumpachovej. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP