(Jednání pokračovalo ve 12.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku, která ke mně dorazila. Dnes od 12 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování jednotlivých bodů v rámci procedury, požádám předsedy klubů, aby si došli ke zpravodaji a převzali si postup hlasovací procedury, abyste si mohli kontrolovat postup, tak jak bude probíhat. (Krátká pauza na předávání materiálu předsedům klubů.)

Předpokládám, že každý z poslaneckých klubů má návrh hlasovací procedury. Ale vzhledem k tomu, že došlo ke změně, požádám zpravodaje, aby tento hlasovací postup, tuto proceduru znovu přečetl, protože o ní pak dám hlasovat. Abychom dobře věděli, jak bude procedura vypadat. (Reakce ze sálu.)

Pouze za předpokladu, že nevznesete někdo námitku s tím, že doručené materiály jsou dostačující k tomu, abychom mohli o proceduře hlasovat, tak v tom případě budeme pokračovat bez toho, že bychom četli celou proceduru. Táži se tedy, zda tím, že vám byly rozdány materiály o tom, jak budeme hlasovat o hlasovací proceduře, o tom postupu, zda je to dostačující, zda někdo vznáší námitku a chce přečíst postup. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat - přivolám kolegyně a kolegy z předsálí - o proceduře postupu.

Ještě pan zpravodaj si chce vzít slovo. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, byl jsem upozorněn, že možná nebylo zcela zřetelné, že zde byly načteny i dvě legislativně technické změny. Body 1 až 13, které jsou součástí sněmovního tisku 637/8, ty byly přijaty garančním výborem. A dále zde na plénu byly ještě načteny dva legislativně technické návrhy, změny. Jedna se týká pozměňovacího návrhu J3, druhá pozměňovacího návrhu R72, ty jsem zde přednesl já. A dále zde též kolega Ludvík Hovorka přednesl pozměňovací návrh k legislativně technickým odkazům zde na plénu. Tak aby bylo jasno, o čem všem hlasujeme v hlasování o legislativně technických návrzích, změnách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A poté následuje postup tak, jak vám byl rozdán.

 

Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl námitku, zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženým postupem hlasování a procedury, tak jak zde byl přednesen a jak vám byl rozdán. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 99. Přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti 2. Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy půjdeme procedurou hlasování tak, jak byla navržena. Prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko stejně tak jako paní ministryně. Ještě kolegyně a kolegové, vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů vás požádám o klid a současně i o trpělivost, abychom úspěšně touto hlasovací procedurou prošli. Děkuji vám.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Poprosím ještě o minutku. Musím si tady uspořádat papíry, je jich skutečně hodně. (Po krátké odmlce.) Ano, takže již jsem připraven.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak pojďme na to. Eviduji žádost o vaše odhlášení, to znamená, všechny vás odhlásím a opět vás požádám o přihlášení vašimi kartami.

Prosím, pane zpravodaji, můžeme začít.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Jako první jsme schválili proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, ta je schválená, můžeme přistoupit nyní k jednotlivým bodům.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže nyní navrhuji hlasovat o legislativně technických změnách. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně. (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 100. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o prvním komplexu pozměňovacích návrhů a to jsou pozměňovací návrhy doporučené výborem pro veřejnou správu pod bodem A s výjimkou bodů A2, A7, A10, A11, A12, A14, A42, A43, A52, A55, A64, A70, A98, A99, A109, A126, A128, A143.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Tyto jsou vyčleněny k samostatnému hlasování a pak se stanou nehlasovatelné duplicitní B12, O19, B13, O17, R2 až R29, R31 až R71, R75 až R79, R81 až R90, R92 až R105, R107 až R110. R106 je nehlasovatelný pro věcný rozpor s A148.

Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 101. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 171, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP