(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Okleštěk hlasuje s kartou číslo 3.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: paní poslankyně Adamová osobní důvody, pan poslanec Antonín pracovní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Radim Fiala rodinné důvody, pan poslanec Gabrhel zdravotní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová zdravotní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Kořenek zdravotní důvody, pan poslanec Kučera osobní důvody, pan poslanec Kudela od 13 hodin pracovní důvody, pan poslanec Lank rodinné důvody, paní poslankyně Němcová od 12 hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pavera 12.45 až 14 hodin osobní důvody, paní poslankyně Pěnčíková pracovní důvody, paní poslankyně Šánová osobní důvody, pan poslanec Šincl osobní důvody, pan poslanec Urban ruší, protože je evidentně v sále, pan poslanec Vácha pracovní důvody, paní poslankyně Válková zdravotní důvody, pan poslanec Volčík rodinné důvody, pan poslanec Volný osobní důvody, paní poslankyně Zelienková zdravotní důvody, pan poslanec Zlatuška pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá: pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Mládek - rodinné důvody, pan ministr Němeček bez udání důvodu, pan ministr Pelikán - osobní důvody, pan ministr Stropnický bez udání důvodu, pan ministr Ťok - pracovní důvody a paní ministryně Valachová - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Jsou to body 163 a 164. Případně bychom také ještě mohli projednat bod 166. A pokud by se nám toto podařilo, tak bychom mohli pokračovat body z bloku prvních čtení, zákony v prvém čtení. Tak to je k dnešnímu dni.

 

Zeptám se, zda se někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak, takže můžeme rovnou přikročit k bodu 163. Tím je

163.
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 637/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně, která už tam je. Rovněž prosím pana zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím pana poslance Pletichu, aby se usadil vedle paní ministryně.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 637/6. Byl vám doručen 29. ledna. Usnesení garančního výboru byla doručena jako tisky 637/7 a 8. Zeptám se paní ministryně, zda si v této fázi přeje vystoupit. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (Hluk v sále.) Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se usadili, ztišili a poslouchali paní ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, o vládním návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsme již jednali ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářském výboru a také ústavněprávním výboru. V lednu proběhlo jeho druhé čtení v Poslanecké sněmovně, kde byly předneseny další pozměňovací návrhy, a poté byl návrh opakovaně projednán v garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dovolte mi tady z toho místa poděkovat všem poslancům, kteří se podíleli na vypořádání a na komunikaci ohledně pozměňovacích návrhů. Jsem si vědoma toho, že i garanční výbor, jeho druhá část byla svolána nestandardně, a to na úterý od sedmi hodin. Jsem za to velmi ráda i paní předsedkyni a vedení tohoto výboru.

Ráda bych připomněla, že tento zákon je velice důležitá norma pro celou Českou republiku. Cílem zákona je zajistit férová pravidla pro výběr dodavatele. Právě spravedlivou a rovnou soutěží lze dosáhnout hospodárnosti a efektivity ve veřejných investicích.

Ráda bych zmínila, že tento zákon zde předkládáme z jednoho klíčového důvodu, a to transpozice tří evropských směrnic o zadávacím řízení a o přezkumném řízení, kde do 18. dubna by všechny členské státy měly mít svou legislativu v účinnosti.

Návrh zákona velmi výrazně snižuje byrokracii, a to jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Zároveň budou zadávací řízení výrazně flexibilnější. Posílíme pružnost, ovšem samozřejmě také přinášíme posílení odpovědnosti zadavatele. A na druhou stranu zákon je určen hlavně těm, kteří chtějí zadávat hospodárně a efektivně.

Předložený návrh byl podroben při přípravě a při předchozím projednávání ve výborech velice silné diskusi, za kterou všem děkuji. Přestože u veřejných zakázek existuje mnoho protichůdných zájmů, názorů a samozřejmě i zájmových skupin, tak musím říci, že naše snaha směřuje a vždycky od začátku vlastně existence a psaní tohoto zákona směřovala k tomu, aby pravidla byla vyvážená. Na jednu stranu silně naplňuje zásadu transparentnosti a zároveň také umožňuje zmíněný pružný postup.

Musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel zákona si je dobře vědomo rizika, že jde o novou normu a lze očekávat opravdu přirozenou nedůvěru úplně od všech, kterým je zákon určen. Tomu samozřejmě nezabráníme, ale budeme se snažit tomu předejít a vysvětlovat a dělat velkou osvětu tomuto zákonu.

U menších zakázek pravidla zůstávají stejná. Takže zde nevidíme důvod jakýchkoliv obav. Zadavatelé mohou využít zkušenosti, které již mají ze stávajícího zákona a jeho 22 (23?) novel. Neměníme limity pro nejmenší zakázky a zároveň zadavatel v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení, v podstatě tam zůstávají pravidla téměř shodná. A na druhou stranu zadavatelé budou mít mnoho nových možností pro postup.

Projednávání ve výborech vyústilo v doporučení výborů zákon schválit, avšak ve znění doporučovaných pozměňovacích návrhů. Já zde pro představu zmíním počty pozměňovacích návrhů, kterými jsme prošli. 13 za hospodářský výbor, 5 za ústavněprávní výbor, 154 za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je garančním výborem. 190 pozměňovacích návrhů pak bylo předloženo na druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Je nutno podotknout, že třetina těchto pozměňovacích návrhů byla téměř duplicitní, takže počet pozměňovacích... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, opravdu prosím o klid.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Počet pozměňovacích návrhů se opravdu velice snížil. V úterý večer probíhalo druhé jednání garančního výboru, který se zabýval všemi předloženými pozměňovacími návrhy a zaujal k nim své stanovisko. V případě většiny návrhů, a za to jsme opravdu rádi a děkuji i jménem Ministerstva pro místní rozvoj, bylo respektováno naše doporučení. V několika případech však bylo zaujato stanovisko doporučující i k pozměňovacím návrhům, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo zásadní nesouhlas. Rozhodnutí samozřejmě však ponechávám plénu Poslanecké sněmovny.

Ráda bych zde zmínila, o jaké případy jde. Jedná se o výši poplatků za podnět k antimonopolnímu úřadu. Jste seznámeni s tím, že garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení pozměňovací návrh, který navrhuje zavedení poplatku za podání jednoho podnětu k ÚOHS ve výši deset tisíc korun. Ministerstvo pro místní rozvoj je schopno souhlasit s principem. Nicméně ta částka se nám zdá vysoká a poplatek je samozřejmě nevratný. Rozhodnutí je na Poslanecké sněmovně.

Další z velice klíčových bodů, které bych zde chtěla zmínit, říkala jsem to i při druhém čtení, ale vzhledem k tomu, že výbor odhlasoval pozměňovací návrh i přes náš zásadní nesouhlas, se k tomu musím vyjádřit. Jedná se o zvýhodnění v uvozovkách postižených osob. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP