(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Pan poslanec Farský má zájem o faktickou poznámku? Nemá, to bude asi omyl. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje? Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 21. schůze 4. února 2016 shodl a doporučuje následující hlasovací proceduru. Já bych si dovolil ji změnit, protože jsem načetl legislativně technickou úpravu. Takže první bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, poté bychom hlasovali o návrzích pod body A1 až A24, které jsou v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Potom bychom hlasovali o bodu B1, pozměňovací návrh poslance Krákory, a potom bychom hlasovali o návrhu C1, což je návrh poslance Černocha.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedura. Než přikročíme k hlasování o proceduře, budeme se muset nejprve vypořádat s hlasováním o legislativně technických úpravách. V rámci procedury, ano. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o proceduře, v rámci které jsou i legislativně technické úpravy.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, jak ji přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 41. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Proceduru jsme přijali.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Jako první bychom hlasovali o mnou právě načtených legislativně technických změnách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlas.) Je tady ale žádost o odhlášení, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technickou úpravu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 42. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh legislativně technické úpravy byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom hlasovali o návrzích A1 až A24, jak předeslala paní ministryně. Jedná se pouze o legislativně technické úpravy, které bylo nutné načíst. V mezidobí mezi tím, co byl podán návrh tohoto zákona, a tímto hlasováním došlo ke změnám některých jiných zákonů, takže se musely upravit některé body. Jedná se opravdu pouze o legislativně technické změny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Zpravodaj doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 43. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1 poslance Krákory. Jedná se o praxi farmaceutů. Jde o to, že pan poslanec Krákora navrhuje, aby se uznávala praxe pouze farmaceutům v lékárnách, nikoliv farmaceutům na klinických pracovištích v nemocnicích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučuje.) Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Krákory. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 44. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1. Je to návrh poslance Černocha. Jedná se o návrh ke změně zákona o obecní policii. Myslím si, že se jedná o klasický přílepek, proto si dovolím ještě předtím, než mě vyzvete, nedoporučit schválení tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Černocha. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 45. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mých zápisků vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano, je to tak.)

 

Já tedy přednesu návrh usnesení k hlasování o návrhu zákona jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 581, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 46. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. Pro 164, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 473/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujme pan ministr kultury Daniel Herman a zpravodajka garančního výboru, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Martina Berdychová. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou přiblížil smysl vládního návrhu novely zákona o státní památkové péči.

Cílem této čistě technické novely je v reakci na vývoj právního řádu upravit výslovné zmocnění pro formu prohlašování památkových zón opatřením obecné povahy. Tato jednotná forma se rovněž zavádí prostřednictvím přechodného ustanovení i pro případné změny všech dosavadních předpisů, jimiž byly památkové zóny dosud prohlášeny. Navrhovaná úprava nepředstavuje zavedení nového zmocnění. Pravomoc založená v § 6 památkového zákona zůstává zachována, doplňuje se čistě forma prohlášení a současně se umožňuje v důsledku významných změn stavu poznání kulturních hodnot reagovat i v rámci stávajících prohlášení.

K návrhu zákona nebyly uplatněny žádné pozměňovací návrhy, a proto navrhuji, aby jej Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se skutečně nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova ani pana navrhovatele, ani paní zpravodajky.

Nyní prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, která bude velmi jednoduchá. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP