(9.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, vážení kolegové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás, pane kolego, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Jsme ve třetím čtení, jsme před schvalováním návrhu zákona. Prosím tedy, abyste věnovali pozornost tomu projednávání, anebo diskuse, které se toho netýkají, opravdu vedli mimo jednací sál... Já to opravdu myslím vážně! Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Ve svém vystoupení bych chtěl zareagovat i na pozměňovací návrhy pod písmenem E1, E2, které ve druhém čtení přednesl kolega pan poslanec profesor Vyzula. Týká se samozřejmě tématu, které bylo diskutováno na zdravotním výboru velmi intenzivně, a to jsou účty zdravotních pojišťoven u České národní banky. Chtěl bych ještě před závěrečným hlasováním, aby si kolegové vyslechli některé argumenty k principu, nikoli detailům, a to zejména zdravotníci, protože v té filozofii vidím některá rizika, a to bez ohledu na to, který ministr financí momentálně je nebo v budoucnu bude na ministerstvu.

Svůj příspěvek bych rozdělil na dvě části. První část se týká opravdu vedení účtu u České národní banky, a zde bych jenom v krátkosti chtěl říct, že se opravdu jedná historicky o systém veřejného zdravotního pojištění, který byl vždy koncipován jako samostatný, samosprávný a oddělený od státního rozpočtu. Stát svěřil finanční prostředky od klientů zdravotních pojišťoven zdravotním pojišťovnám jako takovým. Vybrané pojistné plnění není příjmem státu, ale jde o samostatný příjem veřejného zdravotního pojištění. Jsem přesvědčen, že z fondu zdravotních pojišťoven nemá a neměla by být dotována obsluha státního dluhu. To je základní systémový rozdíl v pohledu na věc.

To, že změna je tady nastavována, dokládají i slova pana ministra financí, citováno ze stena z 19. ledna. Cituji: "Nechci mluvit o zdravotnictví, nechci mluvit o tom, kolik potřebujeme pojišťoven. Toto je výhodné a nemá to nic společného se zdravotnictvím ani s počtem pojištění ani se zdravotní péčí. Je to čistě pragmatická finanční operace, která nám vylepší, ano, vylepší nám dluh." Čili tam ten postoj Ministerstva financí je naprosto explicitně a jasně deklarován.

Zařazení zdravotních pojišťoven do kapitoly státní pokladny s tím, jak bylo uváděno v důvodové zprávě, že se jedná o nezbytné navýšení míry kontroly nad finančními toky, působí s ohledem na speciální úpravu dohledu nad hospodařením zdravotních pojišťoven trošku účelově. Již několik let zdravotní pojišťovny předkládají ke kontrole pravidelně čtvrtletně všechny významné údaje, parametry o hospodaření. Zejména v poslední době lze konstatovat, že výkaznictví zdravotních pojišťoven je velmi podrobné, přehledné a dostačující, zejména po přijetí transparenční novely, kdy pojišťovny, zejména tedy VZP, zveřejňují všechny smlouvy, které má k dispozici.

Pokud se týče negativních dopadů, které by mohl na zdravotní pojišťovny tento krok mít, tak ty tady byly několikrát diskutovány. Já bych zde zmínil pouze jednu jedinou záležitost, o které jsem přesvědčen, že může opravdu hospodaření zdravotních pojišťoven ovlivnit, a to je to, že při přechodu a převádění účtu do České národní banky reálně hrozí pokles výběru pojistného o několik procentních bodů, což se jedná řádově o stovky milionů, potažmo jednotek miliard, a to po dobu jednoho roku. Čili může se jednat o krátkodobý výpadek, nicméně lze předpokládat, že tento výpadek bude. Ten dopad bude zejména v oblasti vymáhání dlužních pohledávek. A všichni víme, zejména kolegové, kteří sedí ve správních radách zdravotních pojišťoven, že vymáhání dlužních pohledávek je never-ending story a každá pojišťovna s ním bojuje.

Chtěl bych zde jen říct, že efektivita výběru Všeobecné zdravotní pojišťovny byla v loňském roce 98,77 %. Čili velmi vysoká. A i kdybychom připustili tento přístup, tzn. účty u České národní banky, což z pohledu Ministerstva financí je celkem pochopitelný krok - který ministr financí by nechtěl mít dohled nad všemi účty, které se v ČR vyskytují? - tak za podstatně závažnější nebo rizikovější považuji druhou část, a to bych prosil, aby kolegové ze zdravotnictví, zejména ti, zpozorněli, a to je tedy novelizační bod 19 § 34 odst. 6, který zde již byl citován. Nebudu ho citovat celý. Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů podle § 3 písm. h) termíny a rozsah režimu realizace plateb atd.

Jsem přesvědčen, že v této formulaci je opravdu skryto riziko a potenciál selektivního rozhodování správního orgánu a možnost znevýhodnit nebo ovlivnit vybraný subjekt. Je totiž velmi zajímavé, že tento návrh a tato formulace zákona v předložené podobě vůbec neřeší formu tohoto oprávnění ani procesní stránku. Čili nejsou popsány situace, za kterých k tomu může dojít, zda to bude jenom z rozhodnutí ministra, nebo bude potřeba rozhodnutí vlády apod. Z toho tedy lze usuzovat, že opravdu je zde velká volnost, a přeloženo do normálního jazyka, trošku nadneseně, když se pan ministr rozhodne, tak bez jakýchkoli omezení nebo konzultací může nařídit, ovlivnit výši a rozsah plateb jakémukoli zdravotnímu zařízení - ať už státnímu, nebo privátnímu, to nehraje roli. Tady v tomto bodě, v tomto paragrafu, vidíme riziko, které není detailně popsáno, jak s ním bude nakládáno dále.

Čili shrnuto, účty zdravotních pojišťoven u České národní banky - je tedy změněn princip oddělování veřejného zdravotního pojištění od státního rozpočtu. Za druhé § 34 odst. 6, je tam jasné riziko do budoucna možnosti selektivně ovládat nebo ovlivňovat některá zdravotnická zařízení, byť opakovaně zaznělo jak z úst pana ministra, tak z úst jeho náměstka Ing. Gregora na zdravotním výboru, že toto vůbec nepřipadá v úvahu a že se vlastně nic dít nebude.

A poslední věc bych se rád zeptal, zda tento krok a toto riziko si uvědomují zdravotníci, zdravotnické odbory, Česká lékařská komora apod., nebo zda s tím principem souhlasí a je jim to tak v zásadě jedno, protože nikdy k těm krokům, které já tady zmiňuji, nebude moc dojít. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Skalickému. Než budeme pokračovat v rozpravě, ještě přečtu omluvu. Do 10 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka.

Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vystoupit na podporu usnesení zdravotního výboru a také případně i pozměňovacího návrhu pana kolegy Vilímce, který je v podstatě totožný s tím, co navrhuje zdravotní výbor, a to je vyjmutí právě zdravotních pojišťoven ze systému povinného vedení účtu u České národní banky.

Chci říct, že rozumím ministrovi financí v tom, že chce koncentrovat moc a mít vliv i na oblast zdravotnictví. Že nestačí mít vliv na některé jiné oblasti v sektoru v ČR, ale že chce i ovlivňovat to, co se děje v oblasti poskytování zdravotní péče. Ti z nás, kteří se nějak potkávají s financováním zdravotnictví v České republice, a často tady vystoupili, nebo vystoupili i na výboru zdravotním, dobře vědí, že nejde o státní finanční prostředky, ale jde o veřejné finanční prostředky, což není totéž. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP