(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám i prvního člena vlády, pana místopředsedu (Bělobrádka), dobrý den. Zahajuji druhý jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Radim Fiala z rodinných důvodů, Vlastimil Gabrhel na dopolední jednání z pracovních důvodů, z osobních důvodů Václav Horáček, Jitka Chalánková, ze zdravotních důvodů paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová, Petr Kořenek, z osobních důvodů Michal Kučera, ze zdravotních důvodů Igor Nykl, z pracovních důvodů Marie Pěnčíková, Lukáš Pleticha, z osobních důvodů Martin Plíšek, Ladislav Šincl, ze zdravotních důvodů Milan Urban, Helena Válková, z rodinných důvodů Pavel Volčík, z důvodu zahraniční cesty Kristýna Zelienková, z pracovních důvodů Jiří Zlatuška.

Z členů vlády se na dnešní jednání nebo na jeho část omlouvají: pan předseda vlády Bohuslav Sobotka, pan místopředseda Pavel Bělobrádek od 11.30 do 14.30, Richard Brabec na dopolední jednání, Jiří Dienstbier, Michaela Marksová, Jan Mládek, Svatopluk Němeček, Robert Pelikán, Martin Stropnický, na dopolední jednání Dan Ťok, od 14.30 z pracovních důvodů Kateřina Valachová, z pracovních důvodů se omlouvá i Lubomír Zaorálek. To jsou omluvy na dnešní jednání.

Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body, a to nejprve body z bloku třetích čtení. (V sále je silný hluk.)

Náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Vácha.

Jako první bod bychom měli jednat o bodu 149, jedná se o sněmovní tisk 546, dále body 150, 151, 159, 161, 162, případně bychom se zabývali dalšími body z bloku třetích čtení, a to body 152, 157, 165 a 166. Poté máme již pevně zařazeny body č. 31, 61, 62 a 124. Pokud bychom měli ještě čas, pokračovali bychom blokem prvních čtení.

Ptám se, zda se někdo hlásí o změnu programu... Nikoho nevidím, naplánovaným programem bychom se tedy řídili.

 

Začneme bodem číslo

149.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 546/ - třetí čtení

Tiskem jsme se naposledy zabývali 10. února letošního roku na 39. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu ve třetím čtení. (Silný hluk v sále trvá.)

U stolku zpravodajů je již pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš i zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček. Před pokračováním v rozpravě žádají o vystoupení jak navrhovatel, tak zpravodaj. Prosím tedy nejdříve místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše.

Sněmovnu žádám o klid! Prosím, diskuse, které se netýkají rozpočtových pravidel, přeneste do předsálí... Pane ministře, ještě chviličku... Prosím kolegy, kteří diskutují jiné téma, aby tak činili mimo jednací sál.

Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k příspěvkům předneseným při minulém projednávání novely rozpočtových pravidel.

K otázce zkrácení lhůty pro příspěvkové organizace. Povinnost vést své finanční prostředky v rámci souhrnného účtu státní pokladny byla některým subjektům zavedena již novelou rozpočtových pravidel č. 501/2012 Sb. Pozemkový fond České republiky, státní fondy, národní fond, organizační složky státu musely zrušit účty u komerčních bank a převést peníze do České národní banky během tří měsíců a zvládly to. Pro příspěvkové organizace byla ponechána lhůta delší. Příspěvkové organizace jsou plně státní, protože jsou zřizovány organizačními složkami státu, proto by jejich účty měly být podřízeny co nejdříve.

Lze souhlasit s panem poslancem Vilímcem, že schvalovací procedura tohoto zákona si vyžádá více času, než Ministerstvo financí původně očekávalo. Návrh rozpočtových pravidel byl zaslán Poslanecké sněmovně na začátku července 2015. Účinnost byla tehdy předpokládána od 1. ledna 2016.

K otázce velkého množství novel zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtová pravidla jsou novelizována relativně často. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o obecnou právní normu, která má co do obsahu velice široký záběr. Tento zákon upravuje tvorbu, funkce, obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva, finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu, Bezpečnostní informační služby a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, finanční kontrolu, podmínky zřizování státních fondů, způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu a hospodaření s prostředky soustředěnými v národním fondu. V mnoha případech se jednalo o novely vyvolané přijetím jiných zákonů, např. změny vyvolané přijetím nového občanského zákoníku či zákona o státní službě. Novel rozpočtových pravidel, které byly připraveny Ministerstvem financí, není tolik. Většinou reflektují skutečnosti vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, tedy otázky týkající se zejména poskytování dotací.

K návrhu na opakování druhého čtení. Myslím, že ten návrh skutečně není dobrý a ničemu by nepomohl.

K vysvětlení souhrnného účtu státní pokladny. Je třeba nejdříve zareagovat na větu paní poslankyně Markové, která zněla: "Návrh nově upravuje povinnost územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti mít účty podřízené státní pokladně a uvést ji na pravou míru." Uvedené subjekty již dnes mají v České národní bance účty, na které jsou jim poskytovány dotace, návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu. Účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně. Nově se navrhuje pouze to, aby územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti přijímaly na tyto účty všechny prostředky poskytované ze státního rozpočtu, případně státních fondů a národního fondu a aby mohly na tyto účty převádět nebo na ně přijímat jiné prostředky dle svého uvážení. Obdobná úprava se navrhuje též pro veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy.

K problematice začlenění zdravotních pojišťoven. Zcela totožné otázky se řešily již během diskuse v rámci druhého čtení. Těžko lze striktně oddělovat státní a ostatní veřejné prostředky. Soustava veřejných rozpočtů je se státním rozpočtem těsně propojena. Stát navíc ostatní veřejné subjekty kontroluje, nastavuje jim pravidla hospodaření a toto je jedno z nich. Stát dotuje systém více než z jedné čtvrtiny, tato dotace roste absolutně i relativně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP