(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, do systému jsem načetl dva pozměňovací návrhy, jeden pod číslem 3826 týkající se povinností velko-maloobchodů předávat potraviny neziskovým organizacím, které je budou moci předávat potřebným lidem zdarma. Druhý pozměňovací návrh pod číslem 3841. Je to pozměňovací návrh, kterým navrhuji zákaz propagace doplňků stravy slibujících zvýšení sexuálního úspěchu v době hájení dětí a mládeže před vlivy ohrožujícími jejich mravní vývoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Posledním zatím přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Velebný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který se týká novelizačních bodů 37 a 64 vládního návrhu zákona. Odůvodnění je uvedeno ve sněmovním dokumentu, který je v systému uložen pod číslem 3800. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Velebnému. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, zdali se hlásí někdo další. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já v této fázi před rozhodováním podle nového způsobu tedy garančního výboru o dalším postupu při schvalování tohoto návrhu zákona, resp. při hlasování o pozměňovacích návrzích jenom řeknu jednu věc. Měl jsem určité ozvy z veřejnosti, zejména odborné zemědělské, že jsem tady nikoho nenabádal k tomu, aby některý návrh podpořil, nebo nepodpořil. Já osobně jsem návrh kolegyně Balaštíkové na zemědělském výboru podpořil. Takže nevidím důvodu, abych byl obviňován z nějakého nabádání. Jako zpravodaj mám mít a dodržím neutrální roli. Procedura bude připravena garančním výborem tak, aby vyhověla požadavkům, a podle jednacího řádu je třeba vyhovět požadavkům na oddělená hlasování, to prostě jinak nejde.

Jinak bych rád jenom shrnul krátce v drobné statistice, že v rozpravě obecné vystoupilo osm poslanců v řádném vystoupení, faktické poznámky zazněly tři, zpravodaj vystoupil, komentoval průběh k obecné rozpravě jedenkrát a pět poslanců a poslankyň vystoupilo v rozpravě obecné (správně: podrobné), kde krátce odůvodnili svoje návrhy a přihlásili se k návrhům, které jsou vloženy do systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Ptám se pana ministra. Nemá zájem o závěrečné slovo. Protože neeviduji návrh na vrácení či na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Posledním bodem dnešního jednání je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb.,
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 685/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný. Jenom připomenu, že cílem novely je právní úprava ukládání CO2 do přírodních horninových struktur a že tuto právní úpravu je třeba přizpůsobit evropské legislativě tak, aby byly naplněny cíle, k jejichž splnění se Česká republika zavázala v rámci řízení tzv. EU Pilot, tak aby nedošlo k zahájení infringementu. Za tímto účelem se navrhuje odstranit nedostatky implementace, které spočívají v nesprávném provedení či neprovedení některých ustanovení příslušné směrnice Evropské unie, a to především zavedením příslušných definic, vložení nového odstavce do ustanovení § 5 tak, aby byla správně implementována úvodní věta přílohy 1 směrnice CCS a upravit podmínku pod čarou ustanovení § 7.

Chtěl bych tedy zdůraznit, že se jedná o čistě technickou novelu, která reaguje na příslušné řízení EU Pilot, ve kterém bylo rozhodnuto o provedení ustavení článku 3 bodů 2, 4, 15, 16, 20 a 21, článku 11 odst. 2 a přílohy 1 směrnice CCS, tak aby jejich provedení do českého právního řádu bylo v souladu s evropským právem i dle názoru Komise.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 685/1. Nyní prosím pana zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Josefa Hájka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, navážu na slova pana ministra, že se skutečně jedná o technickou novelu. Na výboru pro životní prostředí jsme se zabývali touto novelou 10. února a v rámci diskuse jsme přijali jeden pozměňovací návrh, který je uveden v usnesení, které potom v podrobné rozpravě přečtu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, souhlasím s tím, co říkal kolega Hájek, že na výboru jsme vlastně odstranili ty formální chyby, které v textu byly. Já jsem při prvním čtení na tyhle problémy upozorňoval a tehdy jsme znemožnili projednání podle § 90. Myslím, že to bylo dobře, že se ty chyby skutečně napravily.

Jenom bych si ještě přece jenom dovolil upozornit na to a požádat, aby byl důkladně zvážen odkaz na zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, aby byl skutečně v platném znění, aby se nám nestalo to, co se nám teď děje s výsledky posuzování pro jednotlivé již starší projekty, kdy jsme prostě posuzovali podle zákona, který už Unie neuznává, a tedy musíme ta posouzení dělat znova. Aby se nám tahle věc nestala, tak by měl být odkaz správně. Pokud pan ministr garantuje, že tomu tak opravdu je, tak nezbývá než mu věřit. Ale považoval jsem za nutné tohle upozornění tady sdělit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s 91. usnesením výboru pro životní prostředí z 30. schůze konané dne 10. února 2016. Po odůvodnění ministra životního prostředí Richarda Brabce a zpravodajské zprávě poslance Josefa Hájka a po rozpravě výbor pro životní prostředí za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který se týká článku I bodu 2 § 5 odst. 3, kde se slovo "podpisu" nahrazuje slovem "popisu" a slovo "okolí" se nahrazuje slovem "okolní". Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. A za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za přednesení tohoto zásadního usnesení. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud není zájem o závěrečná slova a neeviduji návrhy na vrácení či zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Vzhledem k dohodě předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání 42. schůze Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat zákony v bloku třetích čtení. První bude bod číslo 149 - zákon o rozpočtových pravidlech. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP