(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji pět přihlášek. První je přihlášen pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Jiří Skalický. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k věcem, které zazněly na zemědělském výboru a které tam přednesl pan hlavní hygienik.

Za prvé, dozvěděli jsme se tam, že pozměňovacím návrhem paní kolegyně Balaštíkové dochází k odnímání preventivní úlohy krajské hygienické stanice. Podle mých informací se od počátku roku 2015, kdy krajská hygienická stanice provádí preventivní dozor pouze u 30 tisíc provozoven společného stravování a ve zbývajících 30 tisících provozovnách stravovacích služeb provádí tento dozor SZPI a stejně tak u dalších provozovatelů potravinářských podniků, jako je maloobchod a výroba. SZPI běžně provádí kontrolu osobní hygieny a za vyloučení pracovníka odpovídá provozovatel, kterému může Státní zemědělská a potravinářská inspekce vyloučení uložit s cílem, aby chránila zdraví spotřebitelů. Pracovníci SZPI jsou v souladu s požadavky potravinového práva proškoleni a ke kontrole osobní hygieny jsou oprávněni. Tento pozměňovací návrh se nikterak nedotýká státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb. Vyřazování osob zdravotně nezpůsobilých u všech provozovatelů potravinářských podniků, nejen ve stravovacích službách, na základě oznamovací povinnosti podle § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., tj. poté, co osoba poskytující péči oznámí orgánu ochrany veřejného zdraví zjištění infekčního onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění, nebude tento pozměňovací návrh nikterak dotčen.

Za druhé. Pan hlavní hygienik hovořil o tom, že krajské hygienické stanice budou i nadále docházet ke kontrole požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího stavu bude nezbytné předat podnět SZPI. Bude se jednat o stejný režim jako v případě 50 tisíc provozoven v maloobchodu a výrob, které jsou dlouhodobě v kompetenci SZPI, kde krajská hygienická stanice kontroluje požadavky, které nesouvisejí s potravinovým právem, například na pracovní hygienu, bezpečnost použitých materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami nebo požadavky na pitnou vodu. Tento stav nepředstavuje žádný problém. Naopak zásadním problémem je nerovnost podmínek provozovatelů potravinářských podniků způsobená odlišným přístupem k dozoru potravinového práva.

A poslední věc, kterou bych chtěl okomentovat, jak řekl pan hlavní hygienik, nerovné prostředí pro provozovatele stravovacích služeb. Já si naopak myslím a jsem přesvědčen, že dojde k nastavení rovného prostředí pro naprostou většinu provozoven stravovacích služeb, které spolu primárně soutěží tím, že budou mít pouze jeden hlavní orgán dozoru pro oblast potravin. Dojde ke zrovnoprávnění segmentu stravovacích služeb s dalšími provozovateli potravinářských podniků, kteří nejsou stravovacími službami, jako je maloobchod a výroba. Pokrm je potravina a není důvod, aby jeho výrobce byl dozorován jiným orgánem dozoru než jiní provozovatelé potravinářských podniků. Tento směr podporuje i stanovisko prezidenta Potravinářské komory pana Ing. Miroslava Tomana. Skutečnost, že provozovatelé stravovacích služeb, kteří zůstanou pod dozorem krajské hygienické stanice, budou mít zachovány zvláštní požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, je namístě s ohledem na zvláštní režim stravovacích potřeb cílových spotřebitelů, jako jsou pacienti, klienti domovů důchodců a žáci, a nepředstavuje žádnou nerovnost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní požádám tedy pana poslance Jiřího Skalického a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, teď zase trošku jiný pohled, pohled zdravotnický. Já bych se rád vyjádřil právě k pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Balaštíkové, který se týká přesunu části kompetencí z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Vidím, že paní kolegyně se přehlásila v pořadí tak, aby si mohla vyslechnout náš příspěvek, potažmo příspěvek kolegy Kaňkovského, a mohla na něj reagovat. Bylo to dobře vymyšleno.

Nyní moje krátká argumentace. To, že se přesouvá, nebo je snaha přesunout část kompetencí na Ministerstvo zemědělství, je v pořadí určitě třetí, možná čtvrtý pokus. Naposledy tato záležitost byla probírána v dubnu 2014, kdy po zejména bouřlivém jednání na výboru pro zdravotnictví, který odmítl tento přesun, bylo dosaženo určitého kompromisu, a tento kompromis trvá dodneška.

Novela tohoto zákona o potravinách a tabákových výrobcích měla poměrně dlouhou dobu na přípravu, minimálně dva, možná tři roky, přesto pozměňovací návrh jako takový nešel přes vládu, čili se vyhýbá vládní agendě a v podstatě se podsouvá pozměňovacím návrhem, což je klasika. Je to samozřejmě možné, ale otázka zní, jak se tedy na to vlastně dívá vláda. Chce to, nebo to nechce?

Tento pozměňovací návrh, pokud by došlo k přesunu kompetencí na Ministerstvo zemědělství, tlačí hygienickou službu do v podstatě jakési represe, přičemž je daleko důležitější, aby se hygiena ze své podstaty jako takové věnovala prevenci. Hygienická služba by neměla mít a nemá mít jiné kompetence pro hromadná stravovací zařízení a jiné pro malá zařízení. Je nutné si uvědomit, že v systému zdravotnictví je hygienická služba svázána s pracovně lékařskou službou, která je pro prevenci u personálu a zejména v oblasti potravinářství klíčová. Pokud by se kompletní hygiena potravin a výživy přesunula pod Ministerstvo zemědělství, asi by se to dalo přežít, nicméně je nutné si uvědomit, že kompaktnost hygienické služby jako takové a jako zdravotnického oboru - prosím, to podtrhuji, jako zdravotnického oboru - by se výrazně narušila a hygienu jako zdravotnickou službu by pak neměl kdo kompletně praktikovat. Navíc Ministerstvo zdravotnictví musí podporovat, nebo by mělo podporovat a podporuje zemědělství jako výrobní a podnikatelskou činnost, což je určitě správně, a pak tedy současně provádět kontrolní činnost je tak možná trochu ve střetu zájmů.

V oblasti biologického výzkumu jistě posunuje zemědělství díky svému biologickému výzkumu i zdravotnictví kupředu. Zemědělský výzkum v oblasti genetiky, kmenových buněk, umělého oplodňování apod. je bezesporu na velmi dobré úrovni. Je tedy otázka, jestli ale chceme, aby i zemědělci a zemědělský výzkum v některých činnostech zasahoval i do role zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že nelze smíchávat dohromady zdravotní a zemědělský dohled. Jen zdravotnictví patří oblast zdravé výživy, pracovně lékařské služby a koordinace zdravotní prevence, represe a postihů a klinických činností, které souvisí s nemocnými a s pacienty. Z těchto důvodů nelze tedy z našeho pohledu příslušný pozměňovací návrh podpořit, tak jako jsme to nepodpořili v letech minulých. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP