(16.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Proto tento proces, který si myslíme, že dává šanci, aby byly nároky uspokojeny. A zároveň říkám, že v minulosti i teď za poslední roky byli občané, kteří dostali vypořádání ve finančním vyrovnání na úrovni cen 90. let. Nemůžeme říkat, že by se tady stát choval nekorektně, nepředvídatelně, protože obě možnosti vypořádání těchto nároků Státní pozemkový úřad a předtím Pozemkový fond realizovaly v praxi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zazněla závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný další návrh, já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního programu a tím je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 687/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede i v tomto případě ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já si to dovolím zkrátit.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. Pokud jde o tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky, bude tohoto cíle dosaženo transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, dále jen tabáková směrnice.

Transpozice tabákové směrnice je největší změnou v oblasti prodeje tabákových výrobků a elektronických cigaret od vstupu České republiky do Evropské unie. Její hlavní principy jsou následující: Rozšíření předmětu úpravy zákona kromě tabákových výrobků také na elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření. Povinnost označit cigarety určené ke kouření, tabák určený k ručnímu balení cigaret a tabák určený pro vodní dýmky kombinovaným zdravotním varováním, to jest zdravotním varováním, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření. Zákaz uvádět na trh cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s příchutí. Tabákový výrobek dále nesmí obsahovat například vitamíny, kofein, přísady usnadňující vdechování nikotinu nebo zakázané prvky a rysy. Stanovení podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku včetně povinnosti registrace. Dále povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků za účelem sledovatelnosti těchto výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Stanovení podmínek pro uvádění na trh elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, bylinných výrobků určených ke kouření a takzvaných nových tabákových výrobků, to jest výrobků, které nespadají pod žádnou ze stávajících kategorií tabákových výrobků a byly uvedeny na trh po 19. květnu 2014. Dále požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh tabákových výrobků, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem.

Kromě transpozice tabákové směrnice se upravují také některá ustanovení týkající se potravin. Konkrétně se jedná například o upřesnění požadavku na uvádění informací u nebalených potravin. Například označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny. Povinnost uvést jméno, název nebo obchodní firmu a adresu výrobce alkoholického nápoje s obsahem alkoholu nad 20 %. Zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivost k další výrobě. Stanovení regulatorního rámce pro označování potravin slovy "česká potravina" a "vyrobeno v České republice" a grafického znázornění formou loga uvedeného v prováděcím právním předpise, a to i při jakémkoliv jiném poskytování informací se stejným významem jmen slovních, obrazových nebo grafických, to je prostřednictvím vlajky, mapy, grafického symbolu a podobně naznačujících, že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika. Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné. Příslušnost Ministerstva zemědělství k zajištění systému správní pomoci a spolupráce při oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potravin a koordinace činnosti zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a zúčastněných ostatních organizací.

Součástí navrhované právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V návaznosti na transpozici tabákové směrnice se mění také zákony o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

Nabytí účinnosti zákona bylo ve vládním návrhu zákona navrhováno na 20. květen 2016 v souladu s transpoziční lhůtou stanovenou tabákovou směrnicí. Podle pozměňovacího návrhu přijatého zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zákon nabude účinnosti devadesátým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Nabytí účinnosti některých ustanovení, například pravidel pro označení české potraviny, je odloženo na 1. leden 2017. Je navrhováno přechodné období pro doprodej cigaret a tabáku určeného k balení cigaret v délce tří měsíců od nabytí účinnosti zákona a přechodné období pro doprodej ostatních tabákových výrobků a elektronických cigaret v délce jeden rok od nabytí účinnosti zákona.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 28. schůzi dne 18. února 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Co se týče navrhovaných změn kompetencí, o kterých také bude hlasováno a jednáno v rámci pozměňovacích návrhů, zaujímám neutrální stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 687/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Pavel Kováčik a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, pan ministr mi značně usnadnil moji roli. Já tedy nebudu toto ctihodné shromáždění příliš dlouho zdržovat a seznámím vás hned s návrhem usnesení.

Usnesení zemědělského výboru ze dne 18. února 2016, to je usnesení č. 104 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově ministra zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 687, schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů. - Nebudu zde tyto návrhy číst, protože máte sněmovní tisk 687/2, kde je máte přesně, jasně, zřetelně a doslovně uvedeny, jak byly schváleny zemědělským výborem. Bude-li zájem, samozřejmě přečtu, nebude-li zájem, nebudu je číst, protože jsme tady stoprocentně všichni gramotní.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy.

III. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

IV. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zpravodaj to právě tímto učinil a svoje vystoupení tedy v této chvíli končí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP