(16.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Můj pozměňovací návrh navrhuje umožnit bankám využívat vymezené údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, a to pouze za předpokladu, že k takovémuto postupu dá klient dotčené banky písemný souhlas. Banky jsou na to připravené i z hlediska zabezpečení. Pro občany to může být výhodné v tom směru, že pokud přijdou například žádat o úvěr, musí doložit některé dokumenty, které si musí nechat na Czech POINTech vytisknout, zaplatit. V tomto případě by banky mohly samy nahlížet a občan by nemusel tyto dokumenty nosit.

Děkuji za pozornost. Přihlásím se v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy požádám... Přihlášen je pan poslanec Jan Klán, další se připraví pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Minule, když se tu projednával tento zákon v prvním čtení, tak tady pan ministr nebyl. Odnesl to ministr Herman, tak mi nebyl schopen odpovědět na některé otázky. A já jsem odpovědi nedostal ani na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, proto se budu ptát zde přímo pana ministra vnitra.

Kromě toho, co tady už bylo zmíněno, se chci zeptat na § 5, konkrétně na § 5a, kde je napsáno: Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem... a tak dále. Zde by bylo možná dobré ten orgán veřejné moci lépe specifikovat, protože já si neumím představit, co to ve své podstatě ten orgán veřejné moci je, aby to bylo přesně, jasně, taxativně vyjmenováno, kdo tam má přístup.

Ještě potom § 5 odst. 4 ukotvení možnosti využívat údaje, pokud to vysloveně umožňuje jiný právní předpis, jak jsme tady teď zmiňovali ty soukromoprávní uživatele. Řešily se tady banky nebo například i mobilní operátoři. Jestli se tam plánuje nějaká možnost třeba s těmi mobilními operátory, ale tam bych si to uměl představit třeba na žádost občana, aby se provedly ty změny, že by se do těch základních registrů podíval operátor a provedl změny. Ale jenom na žádost občana.

Pokud by to bylo možné, jestli byste mi na toto mohl odpovědět. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout jeden pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že kontrolu způsobu využití agendového informačního systému přímým přístupem podle odstavce 1 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu. A řeknu krátké zdůvodnění.

Ochrana soukromí může být prolomena pouze na základě zákona a za podmínek, které stanoví zákon. Zásahy do tohoto práva je možné provést pouze buď v průběhu trestního řízení podle trestního řádu - jde tedy o zjevně nejčastější případ -, anebo mimo trestní řízení, a to podle zákona o Bezpečnostní informační službě, zákon č. 154/1994 Sb., a VOZ, zákon č. 289/2005 Sb. V jiných případech provést zásah do práva na soukromí nelze. Kontrolu v plném rozsahu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu už má zřízené zvláštní kontrolní orgány. Je to především stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky, které je ministr vnitra povinen předkládat nejméně dvakrát ročně a dále případně na jeho (její?) žádost veškeré požadované informace o použití těchto prostředků. V případě nově zaváděného ustanovení § 5a, který navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu já, získávají vybrané orgány oprávnění k přímému přístupu do agendových informačních systémů bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů a jeho referenčních rozhraní. Toto nové oprávnění s sebou potom přináší nutnost zavedení mechanismu určité kontroly. S ohledem na výše uvedené se potom jako logický způsob kontroly jeví zavedení mechanismu, který funguje již v rámci jiných řízení. Výše uvedená komise má již vytvořený kontrolní mechanismus, který lze aplikovat i na kontrolu využití informací podle nově zaváděného ustanovení § 5a, který je předmětem mého pozměňovacího návrhu.

Navrhovaná změna je technickým doplněním stávající novely, která nijak ekonomicky ani administrativně nezatíží žádného ze zainteresovaných účastníků a může mít pozitivní dopad na kontrolu řádného dodržování povinností při nakládání s osobním údaji.

V podrobné rozpravě se potom přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo paní zpravodajky nebo pana ministra. Chcete si vzít závěrečné slovo? Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych rád odpověděl na otázky pana kolegy Klána, vaším prostřednictvím, pane předsedající. U těch bank do budoucna, pokud banky splní bezpečnostní kritéria a splní základní kritéria, která zákon ukládá, tak je asi možné tento soukromoprávní subjekt do tohoto systému zapojit.

Co se týká dotazů občanů na takzvané základní registry, tam se přistupuje přes takzvané registry jiného typu, kterých je zhruba 5 tisíc. Jsou provozovány na území České republiky, ať je to dejme tomu databáze řidičů, přestupků a dalších věcí. To znamená žádat přímo ty základní registry, které provozuje Ministerstvo vnitra, to by bylo žádostí v milionech přístupů a to není realizovatelné. To znamená, přistupuje se tam přes jiné typy registrů, které registrují ty dejme tomu ucelené celky, o nichž jsem hovořil.

Já doufám, že to bylo vše, na co se pan kolega Klán ptal. To znamená, tyto dvě věci jsme schopni tímto způsobem zodpovědět.

Pak tam byl ještě dotaz na tu specifikaci, kdo tedy přistupuje, to znamená orgány veřejné moci. V tomto zákoně jsou vyjmenovány tímto způsobem, to znamená obecnou konstatací, ale v českém právním pořádku jsou definovány jednoznačně, o které se jedná. To znamená, v jednotlivých typech zákona je dohledatelné, co je orgánem veřejné moci, a o těch se v těchto registrech hovoří a o ně v těchto registrech jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji dvě přihlášky do podrobné rozpravy. První je paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já jsem dva své pozměňovací návrhy odůvodnila v obecné rozpravě a chci se k nim přihlásit. Jsou v systému vedeny pod čísly 3794 a 3816. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také pozměňovací návrh již odůvodnil v obecné rozpravě. Nyní bych se tedy chtěl formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 3831, ale protože tam mám dvě maličké chyby, tak ho přečtu znovu v tom správném znění. V § 5a se vkládá nový odstavec 3, který zní: Kontrolu způsobu využití agendového informačního systému přímým přístupem podle odstavce 1 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádný další návrh nepadl, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP