(16.00 hodin)
(pokračuje Lank)

Pozměňovací návrh číslo dvě je ujištěním, že kraj - říkám jenom ujištěním - že kraj smí vyhlásit stav nebezpečí i v případě masové imigrace, kdyby o tom snad byly nějaké pochybnosti.

V pozměňovacím návrhu číslo tři se navrhuje obligatorní trest vyhoštění cizince v případě spáchání násilného překročení státní hranice. Za velmi podstatné považuji, že k tomuto vyhoštění má dojít i v případě, že se identitu pachatele nepodařilo zjistit. Dnes se totiž nemůžou vyhošťovat nelegální imigranti, u nichž se nepodařilo zjistit totožnost.

Ještě jednou to shrnuji. Návrh Úsvitu říká, že pokud nelegální imigrant překročí nelegálně Českou státní hranici za situace znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, spáchá tím trestný čin. Nejúčinnějším trestem za tento čin pak bude ztráta možnosti získat azyl či doplňkovou ochranu a vyhoštění. Pokud u nás někdo azyl chce, má ho získat legální cestou. A moc dobře víme, že všechny okolní země se nedají považovat za země, které by byly nebezpečné.

Nemůžeme tolerovat to, že imigranti nerespektují naše zákony a pravidla a v tomto smyslu je ten pozměňující návrh, ke kterému se tímto hlásím, a prosím o jeho podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a navrhovatele o závěrečná slova. (Navrhovatel: Ne. Zpravodaj: Ano). Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo pane předsedající. Kolegyně a kolegové, taky bych na to margo předřečníků řekl, že... Nehledejme v tom, co v tom není. Opravdu je to novela, která jenom upravuje schengenskou hranici, která se u nás týká opravdu jenom těch pěti letišť. A už vůbec se nemůžu ztotožnit s tím, že by Česká republika nekonala v celém tom kontextu utečenecké krize. Protože jak jsme slyšeli od pana ministra, naše policie koná, koná dokonce mimo území naší republiky, což si myslím, že snad v historii si nepamatuji na takovýto případ. Možná že byly, ale opravdu je vidět, že řešíme problémy daleko, řekl bych, s přesahem prevence.

Co se týče plánů a případné opravdu vzniklé krize, která nás možná v létě čeká, tak z toho, co jsem viděl - a když si spočítáte délku naší jižní hranice, teď mám na mysli konkrétně hranici s Rakouskem, tak opravdu plán je takový, že teoretický každých 100 metrů by mohl stát jeden policista. Myslím si, že ta hranice by se dala opravdu téměř neprodyšně uzavřít. Takže teď bych se přidal na stranu pana ministra vnitra - je to pouhé matení veřejnosti. Myslím si, že je zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, pan ministr si nežádá závěrečné slovo. (Nežádám). Je tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Otevírám další bod dnešního programu a tím je

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 655/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o základních registrech.

Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona tak, jak je již tříletá praxe nastínila. Dále jsou do zákona o základních registrech doplněna ustanovení, která umožňují státním orgánům vykonávajícím činnost v oblasti bezpečnosti a obrany České republiky, veřejné bezpečnosti a odhalování trestné činnosti využívat přímý přístup do agendového informačního systému bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů. Přímý přístup je rovněž umožněn z důvodu ochrany práv osob řízení před soudem. Podotýkám, že i v případě přímého přístupu jsou vedeny záznamy o přistupujícím a občan má právo se seznámit s tím, kdo k jeho údajům přistupoval.

Stávající znění zákona o základních registrech dosud nepočítá s možností čerpání údajů obsažených v základních registrech jinými subjekty než orgány veřejné moci. Navrhuje se proto pravidlo podmiňující čerpání údajů ze základních registrů, které dosud platí pouze pro orgány veřejné moci vztáhnout i na takzvaně soukromoprávní uživatele údajů. Navrhovaná úprava nerozšiřuje oprávnění jakéhokoliv soukromoprávního uživatele čerpat údaje ze základních registrů. Směřuje však k zabezpečení vyšší úrovně ochrany údajů v případě, že zvláštní zákon umožní subjektům, které nejsou orgánem veřejné moci, tyto údaje čerpat. To znamená, jedná se o předvídání stavu, který by mohl v budoucnu nastat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 655/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 36. schůzi po odůvodnění doktorem Petrem Mlsnou Ph.D., náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 655 projednat a schválit s přijatým pozměňovacím návrhem. V článku I Změna zákona o základních registrech, bodu 10 v § 5a odst. 1 písm. c) zní: veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví;

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a nyní prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost poslance Josefa Zahradníčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro bezpečnost, které bylo přijato na 26. schůzi, která se uskutečnila 18. února roku 2016. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, sněmovní tisk 655.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví doktora Petra Mlsny, po zpravodajské zprávě přednesené místopředsedou výboru Josefem Zahradníčkem a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 655, vyjádřila souhlas.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat - paní poslankyně Kovářová má faktickou poznámku, jste přihlášená s faktickou poznámkou? Není tomu tak. V tom případě jste jako první v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás seznámila s dvěma pozměňovacími návrhy. První se týká tří bodů a ve všech třech případech se jedná o pozměňovací návrhy legislativně technické povahy, jejichž účelem je zpřesnit znění předloženého návrhu zákona. K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Druhý pozměňovací návrh se týká přístupu bank do základních registrů. Jak jsme již slyšeli, novela zákona upravuje přístup soukromoprávních subjektů do základních registrů a myslím si, že by bylo dobré, abychom začali bankami, a to prostřednictvím této novely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP