(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako prvního poprosím pana poslance Klučku, aby vystoupil, a po něm se připraví pan poslanec Lank. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kolegové a kolegyně, já bych chtěl ve svém krátkém diskusním příspěvku k vládnímu návrhu zákona o ochraně státních hranic upozornit na čtyři menší pozměňující návrhy, které jsem vložil do systému, posléze se k nim přihlásím v podrobné rozpravě.

První návrh směřuje k § 3, podle kterého má Ministerstvo vnitra vydávat závazná stanoviska ve správních řízeních, v kterých Úřad pro civilní letectví stanoví, zda konkrétní letiště může být letištěm mezinárodním. Ministerstvo vnitra se ve svém stanovisku vyjadřuje k posuzovanému letišti z hlediska ochrany hranic, zejména s ohledem na splnění bezpečnostních podmínek uvedených v § 5. Výčet správních řízení uvedený v § 3 návrhu odpovídá současnému znění zákona číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví. Vláda dne 16. února 2016 začala projednávat novelu zákona o civilním letectví, které přerušila, kterou by se mělo do českého právního řádu zavést taky řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště. Domnívám se, že návrh zákona o ochraně státních hranic by měl na tuto připravenou změnu reagovat, a proto navrhuji doplnit toto řízení do výčtu uvedeného v § 3 předloženého návrhu zákona.

Druhý návrh směřuje k § 4 odst. 3. Toto ustanovení odkazuje na podmínky, které musí provozovatel letiště splnit, aby na jeho letišti mohl být zřízen hraniční přechod, s tím, že jednou z podmínek je i splnění povinností uvedených v ustanovení § 5 odst. 4. V tomto případě však došlo v přípravě návrhu zákona patrně k malé chybě, neboť ustanovení § 5 odst. 4 hovoří o povinnostech Ministerstva vnitra a Policie ČR. Provozovatel letiště není schopen zajistit, aby Ministerstvo vnitra a Policie ČR svoji povinnost splnily. Proto navrhuji, aby byl z § 4 odst. 3 vypuštěn odkaz na toto ustanovení.

Svým třetím návrhem chce reagovat na povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. c) vládního návrhu. Jde o povinnost provozovatelů středně velkých mezinárodních letišť zajistit na letišti místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území ČR. Vzhledem k tomu, že některá letiště budou muset k jejímu splnění provést stavební úpravy, navrhuji do § 20 vložit nové přechodné ustanovení, podle kterého by tato letiště plnila zmíněnou povinnost až od září roku 2018.

Můj poslední návrh je v zásadě pouze legislativně technický. Vládní návrh zákona má podle svého § 28 nabýt účinnosti dne 1. ledna 2016. Tento záměr již není možné splnit. Nabytí účinnosti zákona proto raději navrhuji navázat na okamžik jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy požádám pana poslance Lanka o jeho příspěvek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jsme upozorňovali v prvním čtení této novely zákona, podle našeho názoru je tento zákon naprosto nezpůsobilý k tomu, abychom ho přijímali, protože zkrátka nereaguje dostatečně na současnou situaci. Hlavní důvod je ten, že zákon vychází z předpokladu, že jediné vnější hranice má ČR na letištích a všechny ostatní hranice spadají pod schengenský prostor. Jaká je ale dneska situace v schengenském prostoru, to, předpokládám, všichni dobře víme. Znovu připomínám, jak schengenský prostor vnímají ostatní. Na začátku roku řekl předseda Evropské rady Donald Tusk, že máme sotva dva měsíce, abychom dostali imigrační krizi pod kontrolu, jinak že se Schengen zhroutí. Ty dva měsíce, dámy a pánové, právě uplynuly. Minulý týden uvedl evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos, že v příštích deseti dnech potřebujeme konkrétní a jasné výsledky. V opačném případě se celý schengenský systém kompletně zhroutí.

Dny neúprosně plynou. Všechny země na balkánské imigrační trase začaly chránit své hranice. Rakousko, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko i Maďarsko. Bavorsko se připravuje na uzavření hranic a hádá se kvůli tomu s kancléřkou Merkelovou. Jenom Česká republika nedělá vůbec nic, nebo prakticky nic. Každý pochopil, že volný pohyb osob v Schengenu v současné podobě už zkrátka není udržitelný, a zařídil se podle toho. Nasazuje se armáda a policie, staví se hraniční bariéry, přijímají se bezpečnostní opatření. Jenom česká vláda předkládá návrh zákona, který je postavený na něčem, co naprosto kolabuje. Dovedete si někdo představit, že by takovýto zákon předložil třeba premiér Fico nebo premiér Orbán?

Například včera několik stovek nelegálních imigrantů povalilo plot u řecko-makedonských hranic. Z klády si vyrobili beranidlo a prolomili bránu. Tamní policie zasahuje slzným plynem. Co chcete víc? Tohle je otevřená násilná invaze, a my na ni musíme reagovat.

Za náš poslanecký klub jsme připravili několik zásadních pozměňovacích návrhů, které si dovolím představit v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít v této fázi závěrečná slova. Pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vystupovat jsem nechtěl, ale vystoupení posledního hovořícího kolegy nemůžu nechat bez reakce.

Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, víte, na té makedonské hranici slouží naši policisté. Naši policisté slouží na slovinské hranici. Naši policisté byli v Maďarsku. Jsme na těch místech, kde nás potřebují, jako jedni z prvních.

Česká vláda má od samého začátku k celé věci velmi střízlivý postoj a jsme akceschopní a připraveni na jakékoli eventuality. Stávající právní úprava nám umožňuje, abychom po dobu šesti měsíců znovu zavedli hraniční kontrolu na všech národních hranicích se všemi státy, které ČR má. To znamená máme nástroje, jsme připraveni, jsme velice dobře organizováni a jsme v případě jakéhokoli problému, a ten problém může nastat po 7. březnu, po summitu lídrů Evropské unie, jsme připraveni zareagovat v řádu hodin. Moc bych vás poprosil, abyste nemátli veřejnost, abyste v zájmu získání krátkodobých pseudopolitických profitů nezasévali ve veřejnosti mylné informace. Není to pravda, co říkáte. Jsme připraveni, naše bezpečnostní složky jsou připraveny na jakoukoli eventualitu, která by nastala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První se hlásí pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Protože jsem odůvodnění provedl v úrovni obecné rozpravy, pak mi tedy dovolte, abych se pouze přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 3821.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Lank v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou děkuji za slovo. Bohužel asi nebudu tak stručný. Každopádně bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zadán pod číslem sněmovního dokumentu 3815. Ten přebírá některé zásadní prvky ochrany hranic, které byly zavedené v Maďarsku a které se v Maďarsku i největším imigračním tlakem osvědčily.

První komplex pozměňovacích návrhů se týká zpřísnění sankce za nelegální překročení státní hranice. Zatímco vládní předloha je navrhuje stíhat jako přestupek, pozměňovací návrhy je ponechávají jako přestupek pouze pro občany Evropské unie, zatímco pro ostatní cizince, tedy především pro nelegální imigranty, je zpřísňují na trestný čin. Současně se navrhuje, aby cizinec, který spáchá takový trestný čin, nedostal u nás ani azyl ani doplňkovou ochranu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP