(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji a budeme pokračovat. Otvírám další bod dnešního jednání a tím je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona k právě projednaným hazardním zákonům. Předmětný návrh zákona navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Účinnost zákona se navrhuje stejná jako u zákona o hazardních hrách, tj. k 1. lednu 2017.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 580/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Volný a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor tento tisk projednal na své schůzi dne 17. února 2016. Posuzoval tři pozměňovací návrhy, byl rozpočtovým výborem přijat jeden pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh legislativního odboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já také děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Případně požádám nějakého člena výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby přečetl usnesení. Paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 36. schůze ze dne 3. února 2016.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 36. schůzi po odůvodnění JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., náměstkyní ministra financí, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Bendla a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 580 projednat a schválit v předloženém znění;

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, neeviduji. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan předkladatel si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak, děkuji.

Já tady zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První se s přednostním právem hlásí pan předseda Hamáček. Prosím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému evidován pod číslem 3814. Součástí je i podrobné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Další v pořadí je pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 3807, který upravuje speciální řízení, které by probíhalo před soudem o seznamu nepovolených internetových her. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan předkladatel chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě, vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

Budeme pokračovat dalším bodem dnešního jednání. Než ho otevřu, přečtu omluvenky, které dorazily. Z pracovních důvodů se dnes do 17.30 omlouvá z jednání pan poslanec Jaroslav Klaška a dále ve dnech 1. 3. až 4. 3. se z osobních důvodů omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Michal Kučera.

 

Otvírám další bod dnešního jednání a tím je

4.
Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky
a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
/sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona o ochraně státní hranice jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Návrh navazuje na přímo použitelný předpis EU, tzv. Schengenský hraniční kodex. Cílem návrhu je chránit státní hranice před jejich nedovoleným překračováním. Návrh dále stanoví postup pro dočasné znovuzařazení ochrany vnitřní hranice pro případ závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo pro vnitřní bezpečnost dané členské země. Ochrana vnitřních hranic, tedy i letišť v souvislosti s vnitřními lety a pozemní hranice ČR, se totiž standardně neprovádí, a to z důvodu, že jsme uvnitř tzv. schengenského prostoru.

Na závěr velmi krátkého úvodního slova mi dovolte podotknout, že impulzem přípravy tohoto zákona nebyla současná migrační krize, ale lze tuto normu, pokud bude schválena, velice efektivně využít právě i v souvislosti s fenoménem, který v současné době zažíváme a bohužel pravděpodobně ještě zažívat budeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 627/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Miloslav Janulík a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl sté usnesení výboru pro bezpečnost z 24. schůze, uskutečněné dne 13. ledna 2016 k vládnímu návrhu zákona o ochraně státních hranic ČR a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 627.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení prvního náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováčka a po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajem výboru dr. Janulíkem a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem zákona o ochraně státních hranic ČR a o změně souvisejících zákonů, zákon o ochraně státních hranic, sněmovní tisk 627, vyjádřila souhlas ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V § 7 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slovo "hraniční" nahrazuje slovem "hraničního".

2. V § 27 se doplňuje bod 7, který zní: část šestá zákona č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č, 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Všechno, děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP