(15.20 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Jsem přesvědčen, že tím, kdo je schopen posoudit vhodnost či nevhodnost umístění provozovny hazardních her v těchto konkrétních prostorách, je obec jakožto znalec místních poměrů a garant dodržování pořádku na území obce. Proto je lépe podle mého názoru, aby v těchto případech rozhodovaly obce v rámci obecně závazných vyhlášek ve smyslu § 12 vládního návrhu zákona. Samozřejmě již platná omezení daná ustanovením § 13 odst. 1 a 2 by zůstala v platnosti, jako tomu je i u stávajícího loterijního zákona. Odstavec 4 navazuje na odstavec 3. Rovněž termín sousedící prostory je termínem hodně vágním a není jednoznačně definován zákonem.

Pokud se týká druhého pozměňovacího návrhu, ten je spíše technické povahy. Týká se § 68 odst. 5 a je odůvodněn narovnáním podmínek pro kasina a herny tak, aby kasina nebyla oproti hernám nepřiměřeně znevýhodněna.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Holečka, který vzhledem k tomu, že kolega Bartošek už přednesl svůj návrh, je posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Pardon, podrobné rozpravy. Omlouvám se. Prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, dovolil bych si se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem zadal do systému a je veden pod číslem 3809 včetně důvodové zprávy. Jedná se o úpravu tzv. garantovaných karetních turnajů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a vzhledem k tomu, že nemám žádné další přihlášky do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli teď hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, což je

2.
Vládní návrh zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her, který navazuje na právě projednaný zákon o hazardních hrách. Tento návrh zákona jsem podrobně představil už v září při prvním čtení zákona. Nebudu se proto opakovat a zaměřím se pouze na hlavní témata diskutovaná při projednávání návrhu ve výborech.

Ohledně výnosu daně očekáváme, že po zavedení nové regulace hazardních her se sice zmenší trh s tvrdým hazardem, ale zvýší se sazby a dojde ke zdanění internetových provozovatelů. Celkový výnos rozdělovaný mezi stát a obce tak bude zachován na úrovni odhadu výnosu v roce 2016. Jeho součástí však budou nově i peněžní prostředky, které dosud plynou Českému olympijskému výboru formou slevy na odvodu. Zdanění hracích automatů bude podobné jako u novely loterijního zákona přijaté koncem minulého roku, zdanění ostatních hazardních her bude blízké existujícím sazbám.

Sazby daně jsou navrženy tak, aby odrážely škodlivost jednotlivých hazardních her a také jejich ziskovost. To nás přiblíží vyspělým evropským ekonomikám. Při určování sazeb daně jsme tedy vycházeli jak z odborných adiktologických studií, tak z ekonomické analýzy trhu. Provozovatelé hazardních her nás nechali nahlédnout do svého účetnictví a my jsme sestavili model, na základě kterého se dá odhadnout, jak se na jejich podnikání různé daňové sazby projeví. Souběžně s vlivem opatření obsažených v zákoně o hazardních hrách na trh hazardních her jsme schopni odhadnout vývoj trhu a očekávaný výnos daně.

Pokud jde o rozpočtové určení daní, snažili jsme se dosáhnout toho, aby obcím zůstal zachován daňový výnos ve stávající výši. Na skutečný výnos pro konkrétní obec má samozřejmě vliv také to, jestli si obec na svém území hrací automaty zakáže, nebo ne. Odhady výnosů se proto týkají všech obcí dohromady. Na rozdíl od loterijního odvodu nechceme zachovat slevu na dani odvozenou od daru Českému olympijskému výboru. Důvodem ale není to, že by stát nechtěl podporovat sport. Právě naopak. Důvodem je, že stát bude podporovat sport ze svého rozpočtu. A to samé platí pro samosprávy, ať už kraje, nebo obce, které mají k občanům blíže. Ani stát ani samosprávy by neměly nechat jiný subjekt, aby peníze z vybraných daní rozděloval za ně.

Podobným tématem je účelová vázanost výnosu daně. Zatímco u slevy na dani peníze do veřejného rozpočtu neplynou vůbec, v případě účelovosti peníze do rozpočtu sice plynou, ale dají se použít pouze jedním předem určeným způsobem. I toto řešení je špatné. O použití daňových příjmů má každoročně rozhodovat Poslanecká sněmovna, resp. zastupitelstva obcí a krajů. Ty mají určit, kolik peněz půjde v daném roce na prevenci, kolik na léčení závislých hráčů a kolik na podporu sportu. Mimochodem, tato vláda podporuje uvedené skupiny výdajů již dnes. Na rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče má jít v příštích třech letech dohromady více než 170 mil. Kč a výdaje na sport ze státního rozpočtu porostou v letošním roce o 0,5 mld. a v dalším roce předpokládáme dramatický nárůst o 1,7 mld.

Věřím, že v kombinaci s vyšším zdaněním hazardu je toto cesta správným směrem pro občany ČR. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a vzhledem k tomu, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, vystoupí jeho zpravodaj. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení obou výborů byla doručena jako tisky 579/1-3. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Rozpočtový výbor tento tisk projednával dne 17. února 2016. Ze sedmi posuzovaných pozměňovacích návrhů byl doporučen rozpočtovým výborem pouze jeden a byl to pozměňovací návrh poslankyně Miloslavy Vostré a poslance Karla Fiedlera. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane místopředsedo vlády, kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal i tento tisk, a protože jsem předtím pomotal tisky 578 a 579 ve své zpravodajské zprávě, neboť jsme na výboru projednávali tisky oba, nešli jsme do technikálií, pak jenom chci upozornit, že výbor pro veřejnou správu přijal můj pozměňovací návrh, který malinko koriguje příjem státního rozpočtu ve prospěch obcí a mění poměr 60:40, kde 60 % je příjem státu z loterií, ten navýšený, a 40 % ve prospěch obcí. Takto to navrhuje nakonec výbor pro veřejnou správu a mění poměr 70:30 na 60:40, což pro státní rozpočet znamená i tak podle odhadů, které jsme dělali na jednání výboru, příjem zhruba 1,6 nebo 1,7 mld. Kč, a 400 mil. Kč je ve prospěch obcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám jednu přihlášku, to je přihláška pan pana poslance Karla Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu opět velmi stručný a nebudu zbytečně prodlužovat projednání tohoto bodu. Jenom bych chtěl zmínit jednu věc. Když jsem si pročítal materiály Ministerstva financí, které vydalo k tomuto tisku a k pozměňovacím návrhům, které projednával rozpočtový výbor, jak tady bylo sděleno, tak jsem v nich našel tyto texty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP