(Schůze zahájena ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 9. února 2016.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů zápisu této schůze. Kdo je pro paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 120, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 41. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu schůze, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, máme před sebou jediný bod programu schůze, který bychom měli schválit, a můj první dotaz je jednoduchý: protože jde o informaci předsedy vlády, jestli se pan předseda vlády dostaví. To je první otázka. Protože bych nerad informaci předsedy vlády slyšel od někoho jiného než od pana předsedy. To je první moment.

Vzhledem k tomu, o jak závažnou věc jde, navrhuji, aby tato schůze byla neveřejná, a to z toho důvodu, že neznám žádné usnesení, které by přijal výbor pro obranu k této věci, výbor pro bezpečnost nebo jiné orgány Poslanecké sněmovny, které se tím měly zabývat, vzhledem k tomu, že jde o otázku zpravodajských služeb. Je mi líto, když jsme se tady o tom bavili poprvé, než došlo k návrhu jednotlivých poslanců na svolání této schůze, speciální schůze podle jednacího řádu, a zatím nemáme jinou informaci než tu, která probíhá v tisku. Jsem přesvědčen, že jde o tak vážné bezpečnostní riziko pro občany České republiky, že nemůžeme riskovat, že kterákoliv informace, která by byla dál schopná ohrozit občany České republiky, zejména za hranicemi našeho státu, za hranicemi Evropské unie, není taková, která by měla unikat z Poslanecké sněmovny. Jestliže něco vyčítáme Bezpečnostní radě státu, tak bychom také měli rozhodovat my v režimu, který umožňuje, abychom tu informaci dostali, ale zároveň s informací zacházeli způsobem, který nezvýší bezpečnostní riziko pro nikoho z občanů České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Abych odpověděl panu předsedovi - nemám informaci o tom, že by pan premiér byl omluven. Tady v omluvách členů vlády není jeho jméno, tudíž pan premiér by měl být přítomen této schůzi, i když tady momentálně není.

Než dám hlasovat o vašem návrhu, ještě s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, stranou ponechávám skutečnost, že podle našeho názoru by se tomu měly věnovat nejenom výbory pro bezpečnost, komise pro kontrolu zpravodajských služeb, ale také výbor ústavněprávní, protože podle našeho názoru došlo k flagrantnímu porušení mezinárodního práva i českého zákona. A není úplně pravdivé vyjádření pana předsedy vlády, že česká vláda postupovala důsledně podle našeho právního řádu. My si myslíme že nikoliv. Ale to ponechávám na konkrétní debatu.

Návrh pana předsedy Filipa, aby naše jednání bylo utajené, má logiku a my jsme připraveni ho podpořit za předpokladu, že to bude skutečně jednání. Jinými slovy, má smysl vést utajené jednání Poslanecké sněmovny za předpokladu, že bude schválen program této mimořádné schůze. Utajit naše jednání, a pak neschválit program mimořádné schůze by byl asi výsměch nejenom poslancům opozice a celé veřejnosti.

Já proto prosím, pane předsedající, zda by - a teď tlumočím přání našeho předsedy poslaneckého klubu, doufám, že nebude muset jít a zopakovat to - zda by mohlo před hlasováním o utajení dojít ke čtyřminutové přestávce, kde by se v libovolném koutě této místnosti sešli předsedové frakcí a předsedové klubů a férově si řekli, zda jsou, či nejsou připraveni podpořit program této schůze. Pokud by podpořen byl, je utajení namístě. Pokud by podpořen nebyl a tajně bychom jednali o tom, že si neschválíme program mimořádné schůze, tak bychom se neměli zesměšňovat před celým národem. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Pan předseda poslaneckého klubu se s tím návrhem ztotožňuje. Nepředpokládám, že ho musí znovu přednést. Takže já na základě této žádosti přerušuji naše jednání na čtyři minuty. Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby se poradili. Takže přerušuji jednání této schůze Sněmovny do 12.11 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP