(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Alenu Nohavovou. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Má interpelace je na pana ministra Stropnického.

Vážený pane ministře, v září loňského roku v rámci projednávání zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy se bez vaší pozornosti, této Sněmovny i veřejnosti dostal do konečné verze zákona i pozměňovací návrh kolegy Zahradníka na úpravu hranice vojenského újezdu Boletice, a to konkrétně vyjmutí katastru bývalé obce Maňávka z tohoto vojenského újezdu. Návrh byl logicky odůvodněn předchozí, dosud nenaplněnou dohodou Ministerstva obrany a Jihočeského kraje. Toto rozhodnutí budí v regionu Horní Planá i mezi vojenskými odborníky značné emoce. Vynětí katastrálního území Maňávka komplikuje, ne-li znemožňuje využití pěchotní střelnice v prostoru Boletic, neboť minimálně ochranná pásma střelnice na toto území zasahují. Značné emoce budí i fakt, že do střelnice bylo v posledních letech nainvestováno značné množství finančních prostředků.

Musím konstatovat, že vzhledem k vládnímu odporu vás jako předkladatele návrhu zákona a zejména k absenci jakéhokoliv zdůvodnění, proč by pozměňovací návrh neměl být schválen, jsem asi nejen já i s tímto návrhem souhlasila. Nemohu očekávat, že předkladatel pozměňovacího návrhu bude upozorňovat ve svém návrhu na důvody k jeho odmítnutí. To je úkol váš, upozornit, jaké problémy způsobí provozování střelnice přijetím pozměňovacího návrhu, když se prostor z vojenského újezdu vyřadí.

Ptám se tedy: Byl jste svými odbornými orgány o možném problému informován? Pokud ano, proč jste na to neupozornil? Stačilo říci nedoporučuji. Pokud ne, jaká vyvodíte opatření, aby se podobná situace neopakovala? Za druhé. Skutečně hrozí výrazné omezení využívání střelnice, či dokonce nemožnost ji využívat? Za třetí. Budete navrhovat novelu zákona, která by zpětně vymezila hranice vojenského újezdu, aby mohla být střelnice využívána bez omezení? Za čtvrté. Jaké prostředky byly do střelnice skutečně investovány? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní požádám pana poslance Jana Zahradníka. Připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych nejradši paní Nohavové odpověděl, ale nemůžu to udělat. V rámci urychlení průběhu interpelačního odpoledne svoji interpelaci na pana ministra Mládka stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Rais. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, mě v denním tisku z 28. ledna zaujala citace, kdy se na vysokých školách podle ministryně posílí financování humanitních oborů, některé fakulty se potýkají s finančními problémy - řekla ministryně. Mě by zajímalo, co vlastně vede paní ministryni k určení nové finanční strategie. Kdybych byl jízlivý, tak bych řekl, že víme, že máme málo kulturních antropologů, málo archeologů a tak dál, málo absolventů sociálních fakult. Ale nemá cenu tady být jízlivý.

Mě na té strategii překvapuje jak forma, tak obsah oznámení, protože většinou, pokud se pamatuji za posledních patnáct dvacet let, byla změna v koeficientech financování podle studijní náročnosti vždycky diskutována ministerstvem s reprezentacemi ve školství. A to jsem si nevšiml, že by bylo. Já osobně jsem vlastně na minulém projednání vysokoškolského zákona hovořil o tom, že jestliže chceme zvýšit kvalitu absolventů, a to všech stupňů jak základních, středních, vysokých škol, tak peníze musíme směřovat zejména do pedagogických fakult. Jde o zvýšení kvality učitelského sboru a je úplně jedno, jestli učí humanitní, technické nebo přírodovědecké obory.

Takhle bych mohl pokračovat, ale jsem limitován dvěma minutami.

Mám konkrétní dotazy. Kdyby byla paní ministryně laskavá a řekla, na základě čeho se rozhodla k uskutečnění uvedené strategie finanční podpory humanitních oborů. Jestli existuje nějaká písemná analýza, která podporuje tvrzení o nutnosti preferovat pouze financování humanitních oborů. Pokud ano, pak si myslím, že by bylo namístě, aby ji poslanci dostali. Pokud ne, jde o to, jestli je to vládní politické rozhodnutí, anebo pouze rozhodnutí na úrovni ministerstva. (Předsedající upozorňuje na čas.) Poslední větu. Vrátil bych se k svému tradičnímu dotazu, proč nejsou podporováni zejména absolventi a učitelé na pedagogických fakultách. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se. Děkuji za to, že to respektujete. Požádám paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já budu stručná. Co se týká pedagogických fakult nebo filozofických fakult, pokládám je za humanitní studia, takže překvapivě se nakonec s panem profesorem shodujeme na tom, že humanitní studia mají být například z hlediska pedagogických nebo filozofických fakult podporována. To jsem také měla přesně na mysli, pokud jsem toto zmínila při své návštěvě humanitního gymnázia.

Co se týká koncepčních dokumentů, v tuto chvíli je na Ministerstvu školství zpracována analytická část změn financování vysokého školství. Zpracovává se strategická v souladu s úkolem z tripartity. Tento materiál bude předložen v březnu na velkou tripartitu. Tam jsou samozřejmě zohledněny také technické obory například na vysokých školách.

Co se týká konkrétních kroků z hlediska pedagogických fakult a jejich podpory, tak v programu F, protože nemáme jiný způsob financování humanitního studia v tomto oboru, byly zvýšeny finanční prostředky z předchozích 40 milionů na 78 milionů. To bylo samozřejmě s reprezentacemi vysokých škol projednáno v souvislosti s reprezentativní komisí.

Co se týká filozofických fakult, paradoxně s tím souvisela interpelace paní poslankyně Semelové, která tady nezazněla kvůli mé nepřítomnosti, na maloobory. To jsou právě filozofické fakulty, to je také samozřejmě reprezentaci vysokých škol známo. Naopak Ministerstvo školství je dlouhodobě atakováno, aby tuto situaci řešilo. Také v tomto případě jsme šli prostřednictvím dotačního programu F. Probíhají standardní postupy. Jako ministryně školství, pokud navštívím humanitní gymnázium, pokládám za vhodné se vyjádřit i k humanitním oborům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budete mít doplňující otázku, pane poslanče? Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Spíše než otázku ujištění, že bude k dispozici finanční analýza po x letech stávajícího stavu financování všech univerzit, a že pokud dojde ke změně koeficientu studijní náročnosti jednotlivých oborů, ať je to cokoliv, že to bude podloženo finanční analýzou, která bude předložena v březnu. Takhle jsem tomu rozuměl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, paní ministryně, máte možnost reagovat.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, samozřejmě je to standardní způsob vypracování jakéhokoliv materiálu, aby měl určitou kvalitu, a bude to projednáno na březnové tripartitě v souladu s úkolem, který jsem dostala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy se svou interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, já sem přicházím s tématem, které je nesmírně vážné. Vláda prosadila v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o vlivu staveb na životní prostředí. Vládní většinou byl odmítnut návrh opozice, který, tuším, překládala paní poslankyně Pěnčíková, aby se u staveb, které měly platnou EIA podle tehdy platného zákona, nemusela dělat EIA nová. Kdyby se tak stalo, zdrželo by to stavby o několik let. Česká republika by přišla o poměrně značné množství, v řádech možná dokonce stovek miliard korun, jaké jsou odhady, finančních prostředků z Evropské unie, a přišla by o obrovské investice v oblasti dopravy. Vládní většina tento návrh odmítla a teď se Česká republika dostává do situace, kdy Brusel tlačí na to, aby v souladu s tím, co jste tady prosadili, se na veškeré stavby, byť už prošly, projednání vlivu staveb na životní prostředí a měly platnou EIU, musela vztahovat EIA nová a muselo to být projednáno podle nového zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP