(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je registrován jako sněmovní dokument 3680. O co kráčí. Po diskusi se Svazem měst a obcí jsem dospěl k názoru, že je třeba... nebo navrhuji pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který bude předkládat... nebo který schválil zemědělský výbor. Týká se využití ekonomického nástroje ochrany zemědělského půdního fondu tak, aby byl na jedné straně zachován, a na druhé straně tak, aby zmírnil vysoké finanční náklady spojené s realizací stavby zejména individuálních rodinných domů, a to v zastavěném území, protože tento pozměňovací návrh říká, že v zastavěném území se pro tyto stavby souhlas nevyžaduje, a tudíž nejsou stanovovány odvody. A v zastavitelném území by měl být u těchto staveb vyžadován souhlas, to znamená, že by odvody, zpoplatnění stanoveno být mělo, avšak bez použití ekologické váhy vlivu. Došlo by tak zejména u rodinných domů k výraznému snížení toho, co jsme po nich požadovali, po individuálních stavitelích, protože ty částky jsou opravdu velmi vysoké a jednorázově velmi narostly.

Jde o to, aby v § 9 odst. 2 písm. a) bodu B nově zněl: "stavba rodinného domu včetně souvisejících staveb umisťovaného na jednom stavebním pozemku, pokud je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka, nebo veřejně prospěšnou stavbu".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi, nyní pan poslanec Petr Gazdík. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden po číslem 3684.

V § 11 odst. 5 věta první zní: "Část odvodů ve výši 40 % je příjmem státního rozpočtu, 20 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a 40 % je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází."

Odůvodnění: Dosavadní způsob rozvržení výnosů odvodů je třeba považovat za přežitý a postrádající smysluplné odůvodnění. Je otázkou, zda dobré důvody pro stávající způsob by vůbec existovaly. Předložený pozměňovací návrh tento stav napravuje, když 15 procentních bodů, které v současnosti směřují do státního rozpočtu, rozděluje mezi Státní fond životního prostředí, který si polepšuje o 5 procentních bodů, a rozpočet příslušné obce, kde nárůst činí 10 %. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi a ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Ještě malé, krátké doplnění, které jsem zapomněl přečíst, kdy v příloze části D bodu 2 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní: V bodě C se doplňují slova "v zastavitelném území pro výstavbu" a pokračuje se dále "rodinných domů včetně souvisejících staveb umisťovaných na jednom stavebním pozemku, pokud je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka". A D - doplňuje se "v zastavitelném území pro výstavbu veřejně prospěšných staveb." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. A pokud se nikdo nehlásí z místa, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Protože není žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 31.

Vzhledem k tomu, že je 12.44, nebudu zahajovat bod číslo 7, který byl pevně zařazen, to je vládní návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který byl přerušen při vystoupení pana poslance Bendla podle stenoprotokolu v podrobné rozpravě, a budeme tedy i napříště pokračovat v tom bodě, ve kterém jsme skončili dne 19. 1.

 

Na 12.45 je pevně zařazen bod číslo 184. Jde o

184.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Tímto bodem jsme se zabývali dne 27. ledna tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby, jednalo se o volbu tajnou. Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, já za to slovo děkuji. Přeji vám teď již dobré odpoledne. Nyní se tedy ve svém vystoupení budu věnovat volebnímu bodu, je to již otevřený bod číslo 184. Připomenu, že je před námi provedení druhého kola první tajné volby tohoto zmíněného jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také připomenu, jak je mým zvykem, krátkou historii.

Prvního prosince loňského roku skončilo funkční období členu rady panu Ing. Janu Kostrhunovi, takže v té celkově patnáctičlenné radě je tedy jedno místo neobsazené. První kolo první volby tady ve Sněmovně proběhlo na 39. schůzi 27. ledna, tehdy jsme nezvolili žádného z kandidátů a v souladu s volebním řádem do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu členů, kteří mají být zvoleni, v tomto případě tedy dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Připomenu také to, jak to první kolo dopadlo. Se 45 získanými hlasy postoupil Jan Mrzena, kterého nominoval klub KDU-ČSL, a s 35 hlasy z prvního kola postoupil pan Milan Bouška, který byl společným nominantem, nebo byl společně navržen kluby ODS a Úsvit. Pro stenozáznam také připomenu - pokud bychom dnes zvolili, tedy jeden z kandidátů získá nadpoloviční počet hlasů těch, kteří přijdou k volbám, tak připomenu, že se jedná o tzv. návrh, tedy výběr Poslaneckou sněmovnou, a tohoto navrženého člena následně jmenuje předseda vlády České republiky. I proto, že volba proběhne až dnes, tak zvolenému kandidátu začne případně jeho funkční období dnem jmenování předsedou vlády. Takže tolik stručně shrnutí faktů.

Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb. Já si dovolím navrhnout čas pro to vydávání. Myslím si, že to bude krátké, do 13 hodin. Takže dejme 13 minut na vydávání lístků a ve 13 hodin se uzavře volební místnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozprava se již nevede, protože byla ukončena při prvním kole volby. Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby. Volební lístky se budou vydávat do 13 hodin, pak bude vydávání lístků ukončeno. Zprávu o výsledku voleb přednese předseda volební komise ve 14.25, abychom mohli ve 14.30 zahájit ústní interpelace. Myslím, že 14.28 stačí, pane předsedo? (Ano.) Dobře, 14.28. Děkuji.

A ještě před přerušením konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny - od 13 do 17 hodin pan poslanec Plzák a pan poslanec Vácha od 13 do 21 hodin, z pracovních důvodů oba dva. Přerušuji pro provedení tajných voleb.

 

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP