(12.20 hodin)
(pokračuje Válková)

Čili můj návrh stejně jako v minulosti bude, a v podrobné rozpravě ho načtu, změnit ten název a předsunout před slova "Den boje za svobodu a demokracii" "Mezinárodní den studenstva", tak aby název nakonec zněl "17. listopad - Mezinárodní den studenstva a den boje za svobodu a demokracii".

Předpokládám, že přihlédnete při svém zvažování i k tomu, že už v roce 1941 v prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které bylo vydáno na schůzi delegátů 26 členských zemí, doslova teď cituji, se píše: "Čeští vysokoškolští studenti jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům roku 1939." Určitě nemusím zmiňovat i pozdější události z roku 1989, ty jsou v čerstvé paměti všech zde přítomných. Čili to je další důvod, proč bychom měli určitým způsobem vzdát památku těmto událostem i změnou toho názvu a začleněním mezinárodního dne studenstva do názvu 17. listopadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Požádám pana kolegu Bendla o strpení, protože k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Karel Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, snad bylo manželství Elišky Přemyslovny nešťastné. Nicméně bychom měli spojení s Janem Lucemburským s díkem vzpomínat z jediného důvodu, za jednu větu Jana Lucemburského: "Toho bohdá nebude, aby král český z boje utíkal." Bohužel pozdější vládci této země se tohoto pravidla nedrželi. Proto je to dobré významným dnem připomenout, že tohle by mělo být v budoucnosti naše heslo.

Děkuji mnohokrát. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Schwarzenbergovi. Nyní se slova ujme v obecné rozpravě pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Slibuji, že budu velmi stručný. Já jsem k tomuto návrhu zákona vystupoval i v prvním čtení a v předešlých debatách. Přestože by si zasloužilo daleko více diskuse a času téma Karla IV., chci velmi poděkovat a vážím si toho, že přes nesouhlas vlády dva členové - ministr kultury a místopředseda vlády - se podepsali pod tento návrh zákona. Letošní rok, kdy si připomínáme 700 let výročí narození Karla IV., bychom na to vzpomenout měli. Je dobře, že se našli ministři, kteří na toto vzpomněli. A chci poděkovat i poslancům, kteří se pod tento návrh podepsali.

Úmyslně jsem se chtěl vyvarovat debaty na téma Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna, Eliška Rejčka a všechno to, co tady bylo řečeno mými předřečníky, a proto v podrobné rozpravě navrhnu jednoduchý text, který se bude týkat pouze významného dne narození Karla IV., ve kterém jsou všichni ostatní. A ty debaty, zdali tam má být i Jan Lucemburský do budoucna či Eliška Přemyslovna, můžeme dát na dobu, která bude diskusi příznivější.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Není.) Pokud není, přejdeme k rozpravě podrobné. Protože máme tři přihlášené v podrobné rozpravě, ale přednost má zpravodaj, dám nejdříve slovo v podrobné rozpravě zpravodaji panu poslanci Františku Váchovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuju. Mým úkolem je načíst usnesení, které je pod číslem sněmovního tisku 450/2, usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze ze dne 5. listopadu k návrhu projednávaného zákona.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslance Karla Andrleho Sylora a zpravodajské zprávě poslance Váchy doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem zmíněné novely zákona ve znění pozdějších předpisů toho zákona a ve znění těchto pozměňovacích návrhů: Článek I zní: "V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb. a zákona 162/2013 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova '5. květen - Květnové povstání českého lidu' vkládají slova '14. květen - Den Elišky Přemyslovny a Karla IV'." V článku II Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

A pak je tu pověření poslance Zlatušky, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a mne, abych toto usnesení přednesl vám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Sklenák. Připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 3697. Rozhodl jsem se využít toho, že projednáváme novelu tohoto zákona, a navrhnout, abychom mezi významné dny zařadili také Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. říjen. Myslím si, že to je určitý nedostatek našeho právního řádu, že mezi těmi desítkami významných dnů právě tento Mezinárodní den seniorů dosud není, a že bychom měli projevit alespoň elementární úctu našim seniorům právě tím, že tento Mezinárodní den seniorů jako významný den stanovíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, načtu svůj pozměňovací návrh k zákonu č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se v § 1 zákonu 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., slova "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii" nahrazují slovy "17. listopad - Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Dovolte mi, abych i já se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je zaregistrován jako sněmovní dokument 3077. Pozměňovací návrh zní: "Článek I Změna zákona o státních svátcích. V zákoně č. 245/200 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č.101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb. a zákona 162/2013 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova '5. květen - Květnové povstání českého lidu' vkládají slova '14. květen - Den Karla IV'." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. To byl poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ano. Pan zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP