(11.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Pak bych rád v několika větách pohovořil o svých dvou pozměňovacích návrzích č. 3386. Já sám jsem v pozici místopředsedy členem dozorčí rady SFDI. My jsme s kolegy navrhli drobné posílení pravomocí dozorčí rady. A je to i podle selského rozumu v souladu s běžným standardem, jaký je koloběh projednávání těchto materiálů. Navrhujeme to, aby výroční zprávu a účetní uzávěrku projednala právě dozorčí rada jako finální schvalovací orgán ještě před předložením vládě a také zpřesňujeme ustanovení o tzv. střetu zájmů. Pan ministr mi teď avizoval, že na ministerstvu je k tomu zatím neutrální stanovisko, věřím, že to bude pochopeno správně.

Pro vaši představu, dneska to ustanovení hovoří, že členem dozorčí rady nemůže být nikdo, kdo, i historicky, byl v nějakých orgánech příjemců, tzn. abych to volně přeložil, kdo historicky působil např. na ŘSD nebo SŽDC nebo v jiné organizaci, tak do budoucna už nikdy by se nemohl stát členem dozorčí rady. My si myslíme, že je to až možná moc tvrdé, zbytečné omezení. Navrhujeme, aby to platilo jenom v přítomném čase, tzn. logicky ve chvíli, kdy někdo působí v dozorčí radě, aby nebyl i v té dotčené organizaci, která vlastně přijímá ty finance. Ale jak jsem řekl panu ministrovi, není to nic zásadního, to je spíš drobnost.

Ale mnohem důležitější je pozměňovací návrh 3517, který je předjednán s Ministerstvem dopravy i se státním fondem, a tam nově navrhují možnost otevírání, resp. poskytování úvěrů. A tady vás chci, kolegyně a kolegové, poprosit o pozornost. Je to myšleno tak, a bude to nejenom SŽDC, ale mohou to být právě i kraje, takže obracím se i na ty z vás, kteří jste komunálními politiky kraje a obce, tak nově, pokud bychom tento pozměňovací návrh schválili, tak SŽDC se bude moci chovat, v uvozovkách, berte to prosím s rezervou, jako jakási banka a samozřejmě za pevně stanovených podmínek, které schválí výbor, SFDI by mohl poskytovat půjčky krajům, obcím a dalším příjemcům na budování infrastruktury s tím, že potom samozřejmě ty půjčky budou postupně spláceny.

Poslední je tady kolega Jaroslav Foldyna, který teď před malou chvílí dal návrh 3696, asi si ho odůvodní, vysvětlí sám. Já jsem si ho teď rychle načetl, chápu ho jako drobnou opravu u multimodálních překladišť, kde dnes je můžeme pouze modernizovat, pouze tedy investovat. Přítel Foldyna navrhuje, aby se mohla nejenom modernizovat, ale i opravovat, čemuž já za sebe rozumím, ale samozřejmě půjdeme ještě do garančního výboru a tam si to vydiskutujeme.

Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Omlouvám se panu poslanci Kučerovi a Junkovi, jejichž dvě faktické poznámky jsem přehlédl. Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Junek a pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na slova pana ministra dopravy a jeho slova o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Já samozřejmě oceňuji to, že peníze z fondu dopravní infrastruktury byly převedeny na opravu silnic II. a III. třídy. Bylo to řešení nějaké situace, v tu chvíli samozřejmě správné. Nicméně peníze na opravu silnic II. a III. třídy mají jít prioritně z jiných položek. A já bych skutečně byl rád, kdybychom se do budoucna zamysleli, nakolik ty dotace, které vypisuje SFDI, nejsou zbytečně limitující a jsou dosažitelné těmi jednotlivými žadateli. My bychom možná dosáhli lepšího čerpání ze SFDI, kdybychom neměli tak limitující a tak přísné dotační tituly. Takže to je možná cesta, kdy bychom dosáhli obojího, tzn. na jedné straně bychom čerpali peníze na to, na co skutečně máme, a pro jednotlivé žadatele by ty peníze byly dosažitelné a fond by byl lépe vyčerpán, na druhé strany ty peníze na ty dvojky a trojky šly odtamtud, odkud jít mají, tzn. přes kraje jako takové.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Junek, po něm pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Tak ještě jednou k těm semaforům. Když už jste byl, pane ministře, konkrétní s Vysokým Mýtem, ano, tam se to podařilo nějak vyřešit, ale krkolomně, tzn. tam se posílají peníze přes kraje, dotace atd. Já jsem jenom chtěl, aby to bylo tak, že tak jak dneska může ŘSD ze svého financovat kruhovou křižovatku, tak stejně tak aby mohlo financovat semafory. Jestli to tak je, jsem spokojen, je to černé na bílém, nebo alespoň na záznamu, že kýváte hlavou, a to je v pořádku.

Druhá věc. Jenom jsem chtěl okomentovat a podpořit pozměňovací návrh kolegy Sedi, který se týká letišť. Tady je potřeba si uvědomit, že jsme tady, jestli se nepletu, někdy na začátku roku 2014 schválili novelu zákona o civilním letectví a těm letištím jsme, i těm menším, dali celou řadu povinností ohledně zvýšení bezpečnosti. Myslím si, že by bylo tím pádem fér, kdybychom jim umožnili čerpat finanční prostředky právě ze SFDI. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Junkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Pane místopředsedo, vážený pane ministře, já chci vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagovat na slova zpravodaje, pana kolegy Kolovratníka. Není moc běžné komentovat ještě předtím, než jsem se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, jakýkoli pozměňovací návrh. Ale víte, Státní fond dopravní infrastruktury, tak jako je název dopravní, tak si myslím, že i letecká doprava, letecká infrastruktura do toho spadá, tak jako železniční, která tam je, silniční a vodní. Takže z mého pohledu je to jasné. A opravdu bych žádal, aby garanční výbor zvážil, i ministerstvo - právě to, co říkal pan ministr, že jsme dokonce nedočerpali prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury - tu možnost. My dáváme jenom možnost, nikoli to rozhodování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Neeviduji žádnou... aha, pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Jen velmi krátce, děkuji za slovo. Já z civilního letectví pocházím a chtěl bych se připojit k tomu, co zde zaznělo, protože si myslím, že civilní letectví v České republice patří ke špičce v Evropě. Proto si myslím, že jakýmkoli způsobem je možné pomoct civilnímu letectví, letištím, tak je krok správným směrem, takže také bych rád podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Kolovratník. Aha, tak už ne. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. (Bez reakce.)

Jste přihlášen do podrobné rozpravy. Je nutno se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji, a zároveň se omlouvám, s panem ministrem jsme se ponořili do debaty o těch jednotlivých návrzích. Děkuji.

Teď tedy v podrobné rozpravě se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům pod č. 3386 a 3517.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Antonín Seďa, po něm pan poslanec Klaška, po něm poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům uvedeným ve sněmovním dokumentu č. 3399. Zdůvodnění je uvedeno v tomto sněmovním dokumentu. Chci jenom říct jednu věc nad rámec tady toho zdůvodnění, že financování infrastruktury spadající do oblasti civilního letectví je v současnosti znevýhodněno proti jiným druhům dopravy a financování jak údržby, tak rozvoje infrastruktury spočívá veskrze na provozovatelích. Takže bych poprosil o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, dobrý den. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil také k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl jako sněmovní dokument 3380. Jenom krátké odůvodnění. V souvislosti s výstavbou komunikací dochází k nutnosti vybudovat přeložky koryt vodních toků, které jsou zpravidla komplikovanější, a tím nákladnější než předchozí stav. Je proto nezbytné, aby i jejich opravy byly financovatelné z prostředků SDFI. To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu č. 3696. Cílem pozměňovacího návrhu je možnost realizovat v rámci multimodálních překladišť nejen investiční akce, ale i opravy. Tento návrh je ve shodě s navrhovatelem zákona. Děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP