(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale chtěl bych učinit obecnou poznámku, protože si myslím, a já jsem to, když jsem byl krátce ve funkci, prosazoval tento nápad, že přišel čas zrušit Státní fond dopravní infrastruktury. To se nedá udělat žádným pozměňujícím návrhem tady v rámci kteréhokoliv čtení. Je to na debatu. Protože důvod, proč ten fond byl založen, dávno pominul. Já jsem u toho samozřejmě nebyl, ale ten důvod byl tehdy takový, že pokud zůstaly ministerstvu prostředky nevyčerpané, tak automaticky propadly zpět do státního rozpočtu. Neexistovalo nic jako nároky, převod z roku na rok. Tehdy zákonodárci vymysleli, já bych řekl ve chvályhodné snaze uchránit prostředky na dopravní infrastrukturu, Státní fond dopravní infrastruktury. Už to nepotřebujeme. Už to opravdu nepotřebujeme. Takže bylo by mnohem lepší i pro orientaci ve státním rozpočtu a pro veřejný rozpočet jako celek bylo lepší, kdyby se fondy jako Státní fond dopravní infrastruktury nebo Státní fond životního prostředí vrátily zpátky na ministerstva. Považuji to za lepší řešení. Ale chtěl bych jenom vyzvat k debatě o tom. To skutečně není věc, která se dá udělat v rámci týdnů nebo měsíců.

Na tu první výhradu, kterou zejména ti, kteří ten fond zakládali, že administrují evropské peníze - ano, něco jiného je platební a řídicí jednotka, to je jedna věc, a druhá věc je SFDI. Z logiky věci veřejnost se domnívá, že všechno má v rukou Ministerstvo dopravy. Ale ani u toho SFDI to není úplně pravda. Přestože má možnost nominovat členy do řídicího výboru apod. Takže myslím, že o tom musíme vést debatu, protože, a zmínil jsem to v jiné debatě o dopravě, zhruba za šest let skončí peníze z evropských fondů do dopravy a v tom okamžiku SFDI už vůbec nebude mít žádné opodstatnění. Takže jenom vyzývám k té debatě, abychom ji vedli, abychom ji třeba vedli na půdě hospodářského výboru. V případě, že se tam najde většinová shoda, abychom zkusili narýsovat nějaký časový plán, kdy to je logické, aby to nic neohrozilo. Jestli rozdělit řídicí a účetní jednotku z evropských fondů a zbytek přenést na ministerstvo - myslím, že by ta situace byla čitelnější.

Nicméně za náš klub říkám, že podpoříme v závěrečném čtení tento návrh zákona, ale bereme to jenom jako drobné vylepšení, a že to žádná systémová změna není, a ani nebyla slibována, je třeba spravedlivě říct. Ale myslím, že bychom debatu o tom, jaká je budoucnost Státního fondu dopravní infrastruktury, zahájit měli, protože já si myslím, že by to mělo přejít ne na Ministerstvo dopravy, ale už jsem to tady říkal minule, myslím, že by byl mnohem lepší model mít Ministerstvo hospodářství, druhý silný ekonomický resort, jehož přirozeným základem a lídrem by byla doprava. Když si vezmete resorty a činnosti, které by tam přecházely, tak tím lídrem by určitě nebylo MPO ani Ministerstvo vnitra se svou Českou poštou, ale tím lídrem a základem budoucího Ministerstva hospodářství by bylo Ministerstvo... mimo jiné proto, že bývalá budova ÚV KSČ je fakt veliká a dala by se tam sestěhovat všechna ostatní ministerstva a ostatní činnosti, které se zabývají nějakou oblastí hospodářství a ekonomiky České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče, vaše celé dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Junek: Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Já jenom takový stručný dotaz. Já jsem se tady v prvním čtení ptal a uváděl jsem tam příklad, že když se nám kříží silnice I. třídy se silnicemi II. a III. třídy, tak dnes je běžné, že SFDI nebo ŘSD zaplatí vybudování kruhové křižovatky, ale už nezaplatí případně semafory a obce si je musí platit samy. Já jsem na to upozorňoval a nějakým způsobem jsem požadoval, jestli je možné to do té novely zahrnout. Mám pocit, že jste kývali oba. A když se tedy podívám, jak zní jednotlivé paragrafy, akorát tam vidím, že finanční prostředky, s nimiž fond hospodaří, lze použít při financování e) opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Čili jestli takhle si to můžeme vysvětlovat, že do toho patří i ty semafory, jestli mi na to můžete odpovědět. Pokud možno ještě před podrobnou rozpravou, abych případně mohl reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Junkovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil zareagovat na připomínky, které tady zazněly. Vezmu to od konce. Ano, lze to tak udělat a ve Vysokém Mýtě a v jiných místech už jsme to takto vyřešili. Takže máte pravdu, jde to udělat.

Co se týče pana poslance Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem tu svoji poznámku o ušetřených prostředcích ze SFDI myslel trošku jinak. My jsme ušetřili národní zdroje. Protože Státní fond dopravní infrastruktury za rok 2015 měl rekordní plnění, to znamená, není to otázka nedočerpání, protože naše plnění bylo myslím 94 %. Ale co se nám povedlo, povedly se nám projekty, které jsme financovali z národních zdrojů, přealokovat na evropské peníze. To znamená, nám zbyly národní peníze na to, abychom ty peníze mohli převést na opravy dvojek a trojek.

A jenom jednu krátkou poznámku. Necítím se úplně oprávněn o tom nějak hluboce debatovat, nicméně s myšlenkou zrušit Státní fond dopravní infrastruktury v tomto roce i v minulém několikrát přišel i pan Babiš, takže budete mít určitě spojence pro tento krok. Já si myslím, že minimálně po dobu evropských dotací by ten fond měl své opodstatnění. Ale určitě je velmi legitimní o tomto debatu vést. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval teď v obecné rozpravě, v několika větách bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům jak svým, tak svých kolegů. Ale také budu reagovat na pana poslance Zbyňka Stanjuru.

Já si pamatuji, už to bude hodně let, možná tři roky, když jsem ještě v roli novináře s ním dělal rozhovor na téma zrušení Ministerstva dopravy, resp. sloučení Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu. Takže to téma si velmi dobře pamatuji, byť tehdy ještě z druhého břehu řeky. A oceňuji, že Zbyněk Stanjura je v tomto konzistentní. Přiznám se, dneska už to vidím trochu jinak a nebyl bych si já za sebe až tak jistý. Ale jak jsme si řekli, to skutečně není teď k tomuto zákonu. A určitě bude dobré třeba právě na půdě hospodářského výboru tu debatu otevřít. Každopádně i tak, jak já jsem poznal za ty dva roky princip a fungování SFDI, tak my jsme si vlastně na to odpověděli. Právě to klíčové, že jsme schopni trochu jiných způsobem než v rámci fungování státního rozpočtu finance přesouvat a použít v dalším období, to si myslím, že je velký benefit a měli bychom být velmi opatrní. Minimálně do doby, co budeme mít k dispozici evropské finance, abychom tímto způsobem mohli i nadále pracovat.

Tak ale pojďme se věnovat tomu zákonu. Máme tu nakonec pět pozměňovacích návrhů. První z nich pod číslem 3380 - kolega Klaška navrhl rozšíření možnosti financovat přeložky koryt vodních toků, když je to vyvolaná investice, když nějaká rekonstrukce nebo stavba nové komunikace vyvolá něco na blízkém vodním toku. Jsou to většinou malé potoky nebo malá vodní díla a správce toku tu investici logicky nechce. Takže tam za mě určitě bude vysloven souhlas a budu tento návrh podporovat.

Pak tam máme návrh 3399 pana kolegy Sedi ze sociální demokracie. Tam ve vší úctě ke koaličnímu partnerovi, tam bych prosil o opatrnost. A já zatím stanovisko mám spíše negativní. Protože ono to souvisí právě s těmi letišti. A my už na hospodářském výboru jsme si vydiskutovali: Ano, pojďme rozšířit na letištích to tzv. security, tzn. laicky řečeno zabezpečení typu bezpečnostní rámy, rentgenové kontroly, ochrana letišť před teroristickými útoky. Ale tady ten návrh, to tzv. safety, už skutečně se rozkračuje hodně, hodně do šíře. A pamatujme na to, ono to bude na hospodářském výboru diskutováno, že ten balík, ten zdroj peněz, který rozdělujeme, je stále stejný. Ten se prostě nezvětší. Takže my když to v uvozovkách přeženeme a těch možných příjemců bude velké množství, když ho rozšíříme, tak zkrátka mezi ně, mezi jednotlivce, pak budeme moci rozdělovat málo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP