(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za podporu tohoto návrhu. Je to užitečná věc a lidem to v praxi pomůže. Děkuji vám, že to prošlo podle § 90.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Dalším bodem našeho jednání je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je rozšíření okruhu činností, které může ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, čímž dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možno čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Například možnost financování správy silnic a dálnic, možnost financování oprav, údržby a správy u významných vnitrozemských vodních cest včetně možnosti financovat výstavbu, opravy či správu u přístavní infrastruktury v Hamburku, nebo změna u financování cyklostezek z údržby na opravu. Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří.

Návrh dále reaguje na některé dílčí procedurální a organizační problémy spojené s vnitřní činností SFDI, například úprava terminologie nebo zveřejňování rozhodnutí výboru na webových stránkách fondu namísto ve Věstníku dopravy, a obsahuje i dílčí implementaci směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Návrh zákona projednal hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oba výbory návrh zákona doporučují projednat ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, přičemž pozměňovací návrh přijatý výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj je totožný s pozměňovacím návrhem, který přijal na svém zasedání i hospodářský výbor. Ministerstvo dopravy s přijatými pozměňovacími návrhy souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 583/1-3.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy výboru odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, přeji vám dobré dopoledne. Své vystoupení v roli zpravodaje garančního hospodářského výboru omezím na to nejnutnější, abych rozpravu zbytečně nezdržoval.

Pan ministr za předkladatele před chvílí uvedl zákon jako celek, resp. jeho hlavní teze a myšlenky, takže já mohu jenom rozšířit nebo doplnit to, že skutečně hlavním meritem této novely je, jak bylo řečeno, rozšíření účelu Státního fondu dopravní infrastruktury, resp. rozšíření množství dopravních investic, které bude moci stát na základě tohoto zákona financovat.

Abych držel správně linku svého vystoupení, tedy směřoval ke garančnímu hospodářskému výboru, tak hospodářský výbor projednal tento tisk 16. listopadu loňského roku a přijal usnesení číslo 583/3, které máte k dispozici a je v systému. Připomenu, že toto usnesení, resp. pozměňovací návrhy přijaté garančním výborem jsou téměř totožné s usnesením 583/2 z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, liší se v jednom jediném, ale poměrně důležitém bodě. Je to bod 4 - omlouvám se, jsou to body 4 a 5, kde byly přijaty návrhy, jejichž původním autorem byl František Laudát, které rozšiřují možnosti financování i na letiště, resp. na takzvanou security, tedy prostředky, které ochraňují civilní letiště před protiprávními činy. Ještě jednou, garanční výbor 16. listopadu, usnesení tisk číslo 583/3.

Nyní jako zpravodaj mohu konstatovat, že teď ve druhém čtení máme nakonec pět pozměňovacích návrhů, z nichž dva jsou moje. Já už jsem přihlášen do obecné i podrobné rozpravy, takže až potom v další části rozpravy se budu k těmto návrhům vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Aha, není to zpravodajka, je to zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemné dopoledne. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 11. listopadu na 32. schůzi. To usnesení má číslo 142 a je k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 32. schůzi po odůvodnění návrhu panem Mgr. Jakubem Kopřivou, náměstkem ministra dopravy, po zpravodajské zprávě paní poslankyně Mgr. Martiny Berdychové a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 583 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 583/2. Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje paní předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. - Omlouvám se, ale jenom pan předseda má slovo, nikdo ostatní. (V sále je stále velký hluk.) Milé kolegyně, milí kolegové, prosím o klid v sále!

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci říci, že s tím návrhem zákona náš klub nemá žádný problém. Chtěl bych - mám tady jednu prosbu na pana ministra vlastně jako předsedu výboru SFDI. Ty dotační tituly, které jsou jak pro zvýšení bezpečnosti na silnicích... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, milé kolegyně, milí kolegové, prosím o ztišení hluku v sále! Přeneste své hovory do předsálí a do kuloárů. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná by to mohlo zajímat poslance ze všech regionů, protože bezesporu se samospráva na ně obrací jako na mě s žádostí, aby pokud možno SFDI v těch dotačních programech, které se týkají jak cyklostezek, tak bezpečnosti na silnicích, pokud možno zvýšil alokaci peněz, aby projekty, které splní nezbytné předpoklady toho dotačního titulu, byly realizovány. Já myslím, že se to dá zařídit. Pravomoc měnit rozpočet v případě, že se sejde dostatek dobrých projektů, má výbor - pokud by to překročilo zákonem stanovené procento, tak to jde do hospodářského výboru, nicméně v celkovém rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury to není částka nijak významná, ale současně to může pomoci k řešení mnoha drobných problémů v dopravě v obcích a městech. To je jenom prosba, to bezprostředně s návrhem zákona nesouvisí, i když částečně ano, protože pokud rozšíříme možnosti a typy akcí, oprav, údržby i na další komunikace, nejenom dálnice a silnice první třídy, tak je to určitě dobře směrem k samosprávě.

Pak ještě jedna prosba, pane ministře. Já tomu rozumím, když se fondu nepodaří vyčerpat všechny investiční peníze, děje se to v zásadě každý rok, není to ani primární odpovědnost kteréhokoliv ministra, nicméně říkat, že fond ušetřil peníze a díky tomu můžeme dát na dvojky, trojky tři miliardy, to by byla pravda, kdyby Státní fond dopravní infrastruktury ušetřil provozní výdaje ve výši tří miliard. Já tomu rozumím, že ty peníze nebyly proinvestovány. Letos to bude velmi složité i díky problému s EIA. Nemám nic proti tomu, aby se alokovaly peníze pro dvojky a trojky, jenom si myslím, že to nebylo díky úsporám, ale díky tomu, že se nepodařilo čerpat peníze zejména na investice v oblasti oprav a údržby. Aspoň ta poslední čísla, která jsem viděl, ta situace byla mnohem, mnohem lepší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP