(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za upřesnění. Takže dnes po skončení ústních interpelací bod školský zákon.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 215, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Nyní s přednostním právem pan předseda František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych poprosil poslance koaličních klubů, vládních koaličních klubů, aby si konečně udělali pořádek a požádali své ministry, aby se Sněmovnou hráli fér. Mně nepřijde normální, když několikrát se kvůli tomu, že pan Pelikán jednou někde, nevím, relaxuje nebo co v Indii, pak je někde pánbůh ví kde, mezitím se vyjadřuje ke kde čemu, a několikrát se jeho zákony, které včera přišly na pořad, odkládaly a my prostě potom jsme nařčeni v médiích, že bojkotujeme Sněmovnu, že se nedá nic projednat. Byl dokonce zmíněn v jednom pořadu i pan Pelikán, ale ten důvod je úplně jiný - on tady většinou není a kvůli němu se přizpůsobuje program. Promiňte, ale já jsem se včera snažil domluvit, aby školský zákon začal dříve, paní Valachové se to hodilo až od 18 hodin a dneska jsme vystaveni úplně stejné situaci. Já bych vás moc poprosil, aby skutečně toto chování vůči Sněmovně - já to považuji za hodně neférové, 200 lidí versus jeden člověk, nebo 199, podobné počty, aby se to neopakovalo. To už je skutečně za hranou slušného chování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi a prvním bodem dnešního jednání je

205.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016
/sněmovní dokument 3624/
 

Podle § 78 odst. 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok. K tomuto bodu jste obdrželi sněmovní dokument 3624, jeho součástí je usnesení organizačního výboru č. 246 ze dne 27. ledna tohoto roku, které obsahuje i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Návrh odůvodní člen organizačního výboru pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne přeji. Jak již zmínil pan předsedající, dovoluji si vám předložit sněmovní dokument 3624, což je návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016. V podstatě tak činím každoročně v tento čas. Chtěl bych tedy odkázat přímo na přílohu usnesení, usnesení potom přednesu dále. V té příloze jsou podmínky nebo pravidla pro hospodaření poslaneckých klubů, ať se to týká výše měsíčního příspěvku, který se nemění, zůstává stejný, tak jako byl pro loňský rok, jsou tam podmínky poskytování příspěvků klubům, jsou tam zásady pro čerpání toho příspěvku a jsou tam i zásady pro provádění účetnictví. Já bych si tedy dovolil vám teď přečíst usnesení organizačního výboru, o kterém bychom měli hlasovat. Je to usnesení organizačního výboru ze 49. schůze konané 27. ledna 2016 k Návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016 s výší příspěvků měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5314 korun a variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6908 korun (koeficient 1,3). Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016 tvoří přílohu tohoto usnesení, o kterém jsem v předchozím hovořil. Za druhé pověřuje odůvodněním tohoto návrhu na schůzi Poslanecké sněmovny poslance Václava Votavu, což jsem také učinil.

Takže, pane místopředsedo, měli bychom o tomto usnesení hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo. To by mělo být asi hlasování o přednesených návrzích nebo o tom návrhu.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, odkazuji na usnesení, které jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, ještě ne, ještě tady mám podrobnou rozpravu, takže pokud není zájem o závěrečné slovo, přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady se pan zpravodaj odkazuje na usnesení, které řekl. Je to tak? (Ano.) Ano. Končím podrobnou rozpravu,

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je pan zpravodaj organizačního výboru přednesl. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení tak, jak bylo předneseno, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 216, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1. Návrh byl schválen. Děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání, pevně zařazeným, je bod číslo

103.
Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
/sněmovní tisk 487/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom postupovali podle § 90 odst. 2 a vyslovili se zákonem souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 487/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl pan navrhovatel místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předstupuji před vás s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dle platného právního stavu, to znamená ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Příjemcem příspěvku je tedy osoba, které je zvláštní pomůcka určena, a ta se následně stává jejím vlastníkem. Ustanovení § 898 odst. 1 občanského zákoníku dále stanoví, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy se jedná o běžné záležitosti nebo výjimečné záležitosti, avšak nepatrné majetkové hodnoty. Pořizovací hodnota většiny zvláštních pomůcek se ale povětšinou pohybuje v řádech desetitisíců až statisíců, a nelze je tedy považovat za záležitosti běžné ani zanedbatelné hodnoty. Je to tedy případ i příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Změnou zmiňované právní úpravy došlo mimo jiné také ke zrušení prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., která v § 35 odst. 2 stanovila, že příspěvek na zakoupení motorového vozidla se poskytne rodiči nezaopatřeného dítěte. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nejen definuje osoby, kterým přísluší nárok na příspěvek, jak jsem zmínil v úvodu, ale v následujícím odstavci totožného paragrafu navíc jasně definuje osoby, kterým lze přiznat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému. Je zde tedy oproti původní právní úpravě změna a vlastníkem motorového vozidla jakožto zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, ale dítě samotné, a proto rodič musí v souladu s platnými právními předpisy předem získat souhlas soudu.

Na tuto situaci úřad práce jako orgán příslušný k rozhodování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku nereagoval a nadále vydává toto rozhodnutí, aniž by vyžadoval příslušná rozhodnutí soudů. Toto však striktně začaly vyžadovat registry motorových vozidel a v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat, čímž nemohou vozidlo pro potřeby svého postiženého dítěte používat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP