(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Hezké dobré ráno. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan poslanec Kučera nechce, jak jsem pochopil, navrhnout žádný návrh, o kterém bychom hlasovali. Děkuji tedy a končím tuto interpelaci.

Další interpelací je interpelace na pana ministra Milana Chovance. Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Františka Váchy ve věci překročení pravomocí Policie ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 692. Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po pravdě řečeno, já jsem ani nečekal, že dneska pan ministr přijde. On má pravděpodobně plno jiných starostí s různými aférami, které se teď kolem různých silových ministrů dějí, co se týče překročení různých pravomocí, co se týče bezpečnostní situace, únosy, výkupné, pochybnosti o správnosti postupu Policie ČR. Odjel někam do zahraničí. Nevím, kam odjel. Já doufám, že tam hasí problémy svých kolegů z vlády, pana ministra Pelikána, případně pana ministra Stopnického.

Takže já bych vás možná seznámil s jádrem své interpelace, proč nesouhlasím, a potom bych požádal vás, jestli bychom nepřerušili projednávání. Já jsem se na pana ministra Chovance obrátil ve věci překročení pravomocí Policie ČR, ke kterému podle mého názoru došlo při demonstraci na Albertově 17. listopadu 2015, kdy Policie ČR podle mého názoru byla zneužita k tomu, aby selektivně pouštěla a nebo nepouštěla účastníky na tuto akci. Pan ministr mi odpověděl, že po ukončení bezpečnostní prohlídky - kterou samozřejmě odůvodnil a na kterou má policie ze zákona nárok - chráněného místa byly osoby do prostoru shromáždění již vpuštěny. Ze všech záznamů, které si můžete stáhnout z internetu, případně ze svědeckých výpovědí přímých účastníků, je jasné, že tomu tak nebylo, že policie byla zneužita k selektivnímu nepouštění některých účastníků na tuto akci.

Takže já počkám na pana ministra. Nebudu souhlasit s jeho odpovědí, počkám na jeho reakci, až tady bude, a tímto bych vás chtěl požádat, abychom přerušili projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji váš procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Budeme tedy hlasovat o přerušení tohoto návrhu do přítomnosti pana ministra. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o přerušení... Pardon, je tady žádost o odhlášení všech. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Chovance.

Zahajuji hlasování o přerušení... (Námitky, že v sále není minimálně 67 přihlášených.) Pardon, nebylo dosaženo - bylo. (Již je více jak 67 přihlášených.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení interpelace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 209, přihlášeno je 84 poslankyň a poslanců, pro 74, proti žádný. Návrh byl přijat. Tuto interpelaci jsme přerušili.

 

Přikročíme k další interpelaci, tentokrát to bude interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Paní ministryně odpověděla na interpelaci paní poslankyně Jitky Chalánkové ve věci rozdělování sourozenců při mezinárodních adopcích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 693. Otevírám rozpravu a jako první se hlásí paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych vás v několika větách seznámila s obsahem své interpelace, a pak rovněž požádám o přerušení projednávání tohoto bodu vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně.

Vážená paní ministryně, ve své stručné a věcně formulované interpelaci jsem vás požádala o poskytnutí v anonymizované formě

1. přehledu všech případů osvojení českých dětí do zahraničí s tím, aby byl uveden rok narození, stručný životní příběh dítěte, dvě až tři věty, důvod poskytnutí k mezinárodní adopci, stát, do kterého bylo dítě osvojeno, a typ osvojující rodiny,

2. obdobný přehled mezinárodních osvojení do České republiky a

3. zejména uvedení všech případů, kdy a z jakého důvodu došlo k rozdělení sourozenců, a to vše za léta 2013-15.

Pominu tón vaší odpovědi, zdá se mi nedůstojný ministerstva, v jehož čele stojíte. Nemohu však pominout, že i přesto, že vaše odpověď zabere čtyřikrát tolik místa, kolik ho zabrala má interpelace, neobsahuje odpověď na mé otázky. Trvám na poskytnutí požadovaných dat, zejména pokud se týče počtu sourozenců rozdělených v důsledku mezinárodních adopcí zpravidla i do různých zemí. Tyto statistiky chci jen za poslední dva roky, tj. za dobu od účinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Na okraj. Těší mne, že se náhle podařilo zabránit adopci devítiletého chlapce do Francie. Někdo vzal v potaz jeho názor, že chce zůstat v dětském domově. Bohužel, jeho sestry, na kterou byl silně citově vázán, se nikdo neptal, dnes je adoptována ve Španělsku a už nikdy se v životě ti dva neuvidí.

Paní ministryně, mám k dispozici rozsáhlou agendu, která se této problematice věnuje, také ji zveřejním na svých webových stránkách a budu ráda, když se o celé této problematice budeme moci šířeji, obšírněji bavit. Připravuji rozsáhlou novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by odstranila nedostatky poslední novely. Ve světle tohoto případu jsem se však rozhodla, že předtím ještě předložím novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o zvláštních řízeních soudních. Vzhledem k tomu, že píšete, že ke svěření dítěte dochází podle platné právní úpravy na základě soudního rozhodnutí vydaného příslušným českým soudem, tak se domnívám, že by bylo vhodné, abychom jako Poslanecká sněmovna tuto vaši představu uvedli do skutečnosti a do reality. Proto jsem připravena přednést nebo přinést také návrh legislativní úpravy, která tuto vaši představu uvede do souladu s realitou.

Žádám tedy o přerušení projednávání tohoto bodu až do přítomnosti paní ministryně Marksové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu na přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení této interpelace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 210, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 2. Návrh byl přijat a já tuto interpelaci na paní ministryni práce a sociálních věcí přerušuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP