(17.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. My jsme před několika týdny projednávali náš návrh na zrušení této daně, tak avizuji dopředu, že budeme navrhovat jednak zrušení té daně v rámci dalších čtení, nebo alternativně také snížení této daně, protože i snížení je dobře, pokud nejsme schopni dát nula.

Kdybychom to měli schválit tak, jak je to navrženo, tak já to považuji za zbytečnou změnu zákona, protože daň z nabytí nemovitosti se v každém případě projeví v kupní ceně a je skoro jedno, kdo ji platí. Kupující si to ohlídá, aby to šlo k tíži toho, který tu nemovitost - nebo prodávající si to ohlídá, aby to šlo k tíži kupujícího. Všechno ostatní jsou zbytečné změny, protože je mnohem lepší to nechat na domluvě, kdo to zaplatí, ale reálně to vždycky zaplatí kupující. Ať už tím, že je vyšší kupní cena, nebo tím, že on přímo ze smlouvy o prodeji nemovitosti je plátcem. Jediné, co se může změnit, je ten, kdo má povinnost vůči státu a finančnímu úřadu. Ale i tam dneska platí, že ta druhá strana ručí za toho, který tu daň nezaplatí.

Nebudeme navrhovat zamítnutí, jenom avizuji, že v dalších čteních navrhneme zrušení této daně, protože když se podíváte na odpověď pana ministra na jednu z mých písemných interpelací, tak zjistíte - stovky, stovky úředníků se věnují této jednoduché dani, což je v zásadě administrativní věc. A jestli se některá daň těžko vysvětluje občanům, proč ji platí, tak je to zrovna daň z nabytí nemovitosti.

U daně z nemovitosti můžete říkat: poskytuje vám město, kterému to platíte, nebo obec, které to platíte, nějaké služby, svítí vám tam, obsluhuje chodníky apod. Ale tady za své zdaněné peníze si koupíte nemovitý majetek a státu zaplatíte 4 %. Správná otázka zní proč. A určitě to není na provoz katastrálních úřadů, protože výnos, myslím, že je to zhruba 9 nebo 9,5 mld. ročně, je to částka zanedbatelná. V okamžiku, kdy zjistíte, že se ročně vybere více než 800 mld. všech daní, tak je to něco kolem 1 %. Ale nevěnuje se té dani 1 % daňových úředníků, ale mnohem víc. A pak je výsledek úplně jednoduchý. Ta daň je zbytečná, výnos příliš malý, úředníků příliš mnoho a je určitě lepší ji zrušit než ji takhle, řekl bych, kosmeticky upravovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Hlasování číslo 202 jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 202, z přítomných 145 je pro 163, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak. Není tedy co hlasovat. Mohu konstatovat, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu, lhůta k projednání byla zachována podle zákona o jednacím řádu na 60 dnů. Děkuji panu ministrovi financí a děkuji panu zpravodaji, a končím bod číslo 39. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní
spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně
informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
/sněmovní tisk 651/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh na změnu zákona v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. Česká republika i Evropská unie se zapojily do mezinárodního boje s daňovými úniky, kterým předcházely předložený návrh zákona. V daném případě jde o výměnu informací o finančních účtech rezidentů cizích států. Tato výměna v současné době probíhá se Spojenými státy americkými na základě dohody FATCA.

Na podkladě dohod FATCA byl vytvořen OECD a EU tzv. globální standard. ČR na jeho základě bude informace vyměňovat se všemi státy EU a s cca 50 státy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací a dále se státy, jako např. Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Monako, s kterými uzavřela EU jménem členských států dohody implementující globální standard. Výměna informací se všemi těmito státy bude probíhat velmi podobným způsobem, a proto je vhodné ji upravit v jednom zákoně. Z toho důvodu bylo zvoleno řešení zrušit zvláštní zákon o výměně informací se Spojenými státy americkými a upravit tuto výměnu v rámci stávajícího zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Navržený zákon v maximální míře sjednocuje povinnost finančních institucí spojenou s postupy při získávání a oznamování informací o účtech svých klientů s povinnostmi, které již dnes mají podle dohody FATCA. V současné době státy, s kterými mají být automaticky vyměňovány informace na základě navrženého zákona, přijímají obdobné zákony, aby mohly začít poskytovat České republice informace o českých daňových rezidentech. Ty využije Finanční správa pro správné stanovení jejich daňových povinností. Zároveň dochází s ohledem na vývoj v Evropské unii ke zrušení zvláštní právní úpravy předávání informací podle zákona o dani z příjmů, resp. podle směrnice o zdaňování úrokových příjmů z úspor. Dosavadní výměna informací bude nahrazena výměnou podle globálního standardu.

Účinnost zákona byla s ohledem na stanovené krátké transpoziční lhůty navržena od 1. ledna 2016 a vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Přesto ale bohužel došlo ke zpoždění, a zákon k 1. lednu 2016 již nabýt účinnosti nemůže. Účinnost tedy musí být vhodně upravena tak, aby byl zákon platný a účinný co nejdříve.

Dovoluji si tedy požádat o schválení již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyjádřila svoji zpravodajskou zprávu k tomuto tisku. Myslím si, že pan ministr tady uvedl tento tisk vcelku seriózně a asi nemá význam, abych tady opakovala to, co tady již bylo řečeno. Nicméně abych dostála svým zpravodajským povinnostem, tak bych jenom opravdu v krátkosti shrnula z mého pohledu to nejdůležitější, neboli že se v podstatě jedná o vytvoření legislativně technických podmínek k tomu, aby se Česko mohlo zapojit do široké mezinárodní automatické výměny informací v daňových záležitostech. Myslím si, že toto je krok správným směrem, i když samozřejmě můžeme mít určité dotazy a určité názory na to, zda recipročně je to vyvážené, nicméně i přesto se domnívám, že je potřeba toto schválit.

Je navrženo schválení v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že tento zákon nebyl vetován, tak si dovolím tímto přihlásit do podrobné rozpravy, abych mohla načíst změnu účinnosti. Nad čím se pouze pozastavuji a trošku nadzvedávám obočí, je to, že směrnice Evropské unie je z prosince 2014, a nám se sem ten návrh zákona dostal po 11 měsících. To je možná trošku na to nadzvednutí obočí. Ale jinak, jak říkám, doporučuji Poslanecké sněmovně tento tisk odsouhlasit v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Potom se tedy přihlaste do podrobné rozpravy, až bude otevřena.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že neeviduji nikoho s přihláškou do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka si chce vzít závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 651 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP