(17.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy budeme pokračovat bodem číslo 38. Tím se vracíme do prvých čtení našeho programu.

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu
a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 587/ - prvé čtení

Pro prvé čtení z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, aby se ujal slova, ale než tak učiní, požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Adolfa Beznosku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o oběhu bankovek a mincí zjednodušuje výměnu nestandardně poškozených bankovek a mincí. Návrh zákona precizuje vymezení nestandardně poškozených bankovek a nově mezi nestandardně poškozené bankovky zařazuje například takovou bankovku, jejíž plocha je menší než 50 %. Další změnou je to, že vkladové bankomaty budou muset nově odmítat podezřelé mince, zatímco podle dosavadní úpravy musely tyto mince zadržovat, což bylo technicky obtížně proveditelné.

S postupem liberalizace devizového hospodářství a kapitálových operací posledních dvou desetiletí se devizový zákon jako předpis, který upravoval nakládání s devizovými prostředky, stal v českém právním řádu nadbytečnou právní normou, a proto se ruší. Nevyhnutelné omezení platebních operací v období nouzového stavu přebírá do svých ustanovení krizový zákon. V důsledku zrušení devizového zákona nově definuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení devizového hospodářství trestní zákoník.

Návrh zákona byl vytvářen Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Materiál byl rovněž konzultován s odbornou veřejností a zaslán k vyjádření Evropské centrální bance.

Vzhledem k mnou uvedeným argumentům si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí za úvodní slovo. Pan kolega Beznoska už dorazil, tak ho žádám, aby se ujal své zpravodajské zprávy v této věci. Jsme v prvém čtení, pane kolego, takže se s tím musíte vypořádat. Žádné jiné usnesení rozpočtového výboru není. Prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Vážení kolegové, milé kolegyně, omlouvám se, měl jsem jednání chviličku mimo sál. Předpokládám, že pan předkladatel vše podstatné uvedl. Toť vše. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak je to velmi rychlé, bezbolestné. Otevírám obecnou rozpravu, do které ale nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Evidentně je to všem jasné, těší se na projednávání ve výborech, takže končím obecnou rozpravu.

Není o čem hlasovat, ani o vrácení, ani o zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili pravý stav přítomných.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných, rozhodneme v hlasování s jubilejním číslem 200. Přikázání garančnímu výboru tisku 587 - rozpočtový výbor.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 132 poslanců pro 131 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Nikdo, není tedy o čem hlasovat. Mohu tedy skončit prvé čtení. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu výboru a lhůta k projednání zůstává 60 dní. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 38.

 

Budeme pokračovat. Předpokládám, že pan ministr financí zůstává na místě, protože dalším bodem je

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
/sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

Prosím ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, aby se za vládu ujal slova. - Omlouvám se, pane místopředsedo vlády. Rád bych, aby se u stolku zpravodajů objevil pan poslanec Jan Volný, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Protože byl schválen organizačním výborem pan kolega Holeček, tak vás ještě zdržím jedním hlasováním, jestli s tím souhlasíte - změnit rozhodnutí organizačního výboru, že by zpravodajem byl pan kolega Volný.

Kdo je pro v hlasování pořadové číslo 201, změna zpravodaje? Kolega Volný dostal důvěru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 201 ze 137 přítomných 126 pro, nikdo proti. Máme zpravodaje na svém místě.

 

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Hlavním cílem navrhovaných změn je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s její aplikací v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala, včetně těch, které mají bránit nežádoucí daňové optimalizaci.

Mezi nejdůležitější změny, které návrh zákona přináší, patří sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a institutu ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka odstraňuje řadu obtíží, které možností volby v praxi vznikají a odpovídají koncepci právních řádů většiny států Evropské unie.

Dále je třeba vyzdvihnout změnu koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí. S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku bylo přistoupeno k takové úpravě zdanění, která není závislá na vyřešení otázky povahy inženýrských sítí. Nově se proto navrhuje zdaňovat pouze nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě.

Další významnou změnou je osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka. Zdanění případu, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek, není ani důvodné ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty.

Podstatnou změnou, kterou návrh zákona přináší, je zjednodušení určení základu daně u směny nemovitých věcí, kdy se nově navrhuje při určování sjednané ceny přihlížet pouze k případnému doplatku.

Významnou změnou je také úprava koncepce osvobození nových staveb a jednotek. Nově se navrhuje toto osvobození vztahovat na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. dubnu 2016.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a pana zpravodaje žádám, aby se ujal své zpravodajské zprávy.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, vážené kolegyně, pan ministr tuto novelu pojmenoval naprosto přesně, tak jenom žádám, abychom ji schválili a pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, první přihlášený v rozpravě. Máte slovo, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP