(17.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já to zkusím vměstnat do těch dvou minut, protože ty věci jsou příliš vážné, ta debata. Za prvé, možná si vzpomenete, že jsem měl debatu s ministrem obrany o tom, zda jím navrhovaný kandidát, právník, na šéfa Vojenské policie je adekvátní vůči bojovým a vojenským funkcím, které tato jednotka má plnit. Ona nemá vyšetřovat kriminalitu. Ona má chránit jako Vojenská policie naše jednotky a dělat činnosti s tím spjaté. Tímto návrhem jí přidáváme ještě funkci kriminálky. To znamená, my budeme mít vojenskou kriminálku vedle normální kriminálky, když to zjednoduším.

Třetí věc, kterou tady zmínila kolegyně Černochová, je, že ve stávající situaci, kdy řešíme problémy kontroly některých komponent bezpečnostního systému, je otázka, zda se na ten návrh znovu nepodívat a neřešit, jestli tam není příliš mnoho na tu Vojenskou policii nakladeno. Nejsem si jistý tím, zda typ kriminality spojený se zpravodajskými službami a podobně je něco, co má šetřit výhradně Vojenská policie, nebo co má šetřit jiná policie. Zažili jsem tady tuhle situaci, vyvolalo to velký zmatek. A podle mého názoru tento aspekt jsme ve výboru pro obranu neprojednávali.

Snažím se jenom Sněmovně vyložit, v čem je ten složitý problém, který tady teď v rychlosti zkoušíme dát dohromady. To znamená, oslabení původních vojenských komponent, které ta policie plní, založení vojenské kriminálky a nejasná definice kompetencí z hlediska toho, co budou a nebudou vyšetřovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Gabalovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Poznámka ministra Babiše z vládní lavice.)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane ministře, to je hrozný, co? Když se bavíme o EET, tak to můžeme diskutovat třicet hodin, ale když máme dělat bezpečnost, tak nám to vadí.

No nic, já budu reagovat na pana poslance Gabala. Ano, vzpomeňte, co on teď řekl - policie, Vojenská policie chce mít svoji kriminálku. Ale co tam je vedle kriminálky? No, útvary zvláštních činností. Někdo pro ně musí dělat odposlechy, někdo pro ně bude muset dělat sledování, někdo pro ně bude muset dělat zásahovky, někdo pro ně bude muset dělat kriminalistický ústav a postupně, postupně, ve skrytu, to budou všechno navyšovat, navyšovat, navyšovat. Budeme mít tady další policii a další takovéhle útvary.

Samozřejmě můžete si kroutit hlavou, můžete si plácat do hlavy, že jsem se zbláznil, ale už takhle to je - policie vojenská už sama dneska má kriminalistické a technické ústavy, které pro ně dělají zkoumání a některé věci na KÚP, Kriminalistický ústav v Praze, prostě nedává. A až bude chtít dělat sledování, tak samozřejmě si to bude chtít zajistit sama, svými prostředky, svými silami, ne se obracet na Policii České republiky. Takže budou vznikat specializované útvary, jako je ÚZČ, ÚSČ.

Tolik doplňující otázka a děkuji panu kolegovi Gabalovi, že to nastínil, protože na to bych zapomněl. Děkuji, pane doktore.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu kolegovi Ondráčkovi. To byla poslední faktická poznámka v obecné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já teď dokážu, že dovedu být stručná. Já si naopak myslím, že v současné době, kdy jistě obrana a armáda nabývají na významu, i s ohledem na ty migrační změny, kterými naše společnost prochází, je naprosto namístě v tomto kontextu i mít specializované vyšetřovatele v oblasti, která si to zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud už nikdo není v obecné rozpravě, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře? Po obecné paní zpravodajka? Také nemá zájem. Otevírám... (Domluva se zpravodajkou mimo mikrofon.) Padl tady návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Ptám se paní zpravodajky, protože jsem neřídil celou dobu, protože jak jsem zaslechl kolegyni Černochovou, tak ten její návrh byl... (Domluva se zpravodajkou mimo mikrofon.) Návrh paní kolegyně Černochové směřoval k navrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, nebo ne? Ne, nesměřoval. Omlouvám se, já jsem to přebíral v rychlosti od kolegy Gazdíka. (Hlásí se poslankyně Černochová). Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, že to lze udělat fakultativně bez ohledu na to, aby tak musela dneska rozhodovat Sněmovna. Věřím, že všichni členové výboru pro obranu, zejména místopředsedové, ale i pan předseda, mě poslouchali a vědí, proč v té diskuzi jsme tady vystupovali i s kolegou Gabalem i s panem poslancem Ondráčkem, a bude vůle to na ten výbor dát bez ohledu na to, že bychom dneska určovali nějaký návrat do projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili nesměřovat to jako procedurální návrh, který musí Sněmovna odhlasovat. V pořádku. V tom případě můžeme pokračovat, a to rozpravou podrobnou. A tam samozřejmě paní zpravodajka má vždycky přednost. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Benešová: Já bych chtěla upozornit, že nám tady vznikl problém s účinností tohoto zákona, a to proto, že v podstatě se to nestihlo projednat na těch předchozích schůzích, pořád to bylo odsouváno, a v podstatě se dá říct, že ten tisk 503 se nepodařilo projednat, a za této situace je původně účinnost navrhovaná v části čtvrté tisku 503, což by mělo být 1. března 2016, již nedosažitelná.

Tímto tedy činím pozměňovací návrh, a to aby v části čtvrté o účinnosti článek 5 bylo nové znění: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já se teď už, pouze formálně, přihlásím k svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému uložen pod číslem 2848. Mění část první, to znamená Změna trestního řádu, bod 10, který by nově upravoval § 161 odst. 1 trestního - a zde je chyba u mě a to se omlouvám - řádu, nikoliv zákoníku, a tento bod by byl zrušen a ponechala by se stávající úprava, to znamená vyšetřování vojenských trestných činů by prováděla Policie České republiky vyjma těch trestných činů, které už může vyšetřovat současná Vojenská policie, to znamená na misích v zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer ještě jednou, pane místopředsedo. Já se taky přihlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům. Jsou v systému pod číslem 3473, to je legtech, legislativně technický, a potom ty, co jsem o nich mluvil, 3313 a ten druhý 3314. To jsou ty obecně prospěšné práce. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Prosím, pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Rád bych se v rámci podrobné rozpravy přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu 3324, který se týká v podstatě jen jazykové úpravy, kde se nahrazuje slovíčko sjedná slovíčkem zjedná. Rád by ho ale tady ústní formou poopravil, protože paní kolegyně Benešová už navrhla změnu, co se týče toho článku účinnosti předpisu, a v části čtvrté se ten můj pozměňovací návrh také týká účinnosti, tudíž bych chtěl tady načíst, že se hlásím pouze k bodu číslo jedna, dva a tři svého původního pozměňovacího návrhu. K bodu číslo čtyři, který se týká účinnosti, se nepřihlašuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu skončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka také ne. Není o čem hlasovat po podrobné rozpravě, protože nepadl žádný návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, ani zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se s tím garanční výbor znovu zabýval, nepadlo žádné veto, můžu tedy skončit bod číslo 13. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Ještě než budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, pro jistotu budu konstatovat došlé omluvy, a to pana poslance Davida Kasala od 16.30, pana poslance Plíška od 17 hodin, pana poslance Vojtěcha Adama od 15.30, pana poslance Jiřího Holečka od 15.45 a od 18 hodin pana poslance Leo Luzara z dnešního odpoledního jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP