(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 503/1 až 3.

Nyní prosím zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Marii Benešovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a odůvodnila pozměňovací návrhy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Benešová: Dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tento návrh 3. září na své 37. schůzi a dospěl k těmto závěrům:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: K části první, čl. I za bod 6 se vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

7. V § 146a odst. 1 písm. d) se za slovo "odst." vkládají slova "1 a".

8. V § 146a odst. 2 se slova "§ 79f odst. 2" nahrazují slovy "§ 79f odst. 1".",

Dosavadní novelizační body č. 7 až 14 se označují jako novelizační body č. 9 až 16.

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru, což činím, a

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání ve výboru pro obranu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Mockrát děkuji, pane místopředsedo.

Usnesení č. 97 výboru pro obranu z 21. schůze ze dne 3. září 2015. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka sekce trestní politiky Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimíra Zimmela, náčelníka Vojenské policie plk. JUDr. Pavla Kříže, zpravodajské zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po obecné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/ 2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503), schválila;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedovi výboru pro obranu, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro bezpečnost paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a informovala nás o projednání v tomto výboru. (Chvíle čekání.) Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji a omlouvám se za krátké zdržení.

Výbor pro bezpečnost přijal své usnesení 2. září 2015 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503), vyjádřila souhlas. Současně byl předseda výboru pověřen, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a já byla zmocněna, abych seznámila s tímto usnesením Poslaneckou sněmovnu, což tímto činím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, projednáváme novelu trestního řádu, o které mluvil pan ministr spravedlnosti. Vyslechli jsme zprávy, které zde byly, a víceméně nikdo nenavrhuje v podstatě žádné pozměňovací návrhy.

Já bych vaši pozornost, přestože vím, že ne všichni zrovna jste znalí trestního práva tak jako třeba školství, zdravotnictví nebo jiných podobných témat, ale přesto se tady pár odborníků na tuto problematiku najde, tak bych vás chtěl upozornit na jeden z pozměňovacích návrhů, který je v bodu 10 a upravoval by trestní řád v § 161 odst. 7 a nově by zněl - poslouchejte prosím, budu citovat: "Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech nebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit a nebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán Vojenské policie."

No, já jsem byl víc než 17 let vyšetřovatelem Policie České republiky a vyšetřovat trestnou činnost je řemeslo jako každé jiné. A je to velmi náročné řemeslo. Tak jako se domnívám, že nikdo, kdo má zdravotní školu, by se neměl cítit na to dělat primáře na gynekologii, na ortopedii, vždy jsem prosazoval to, aby vyšetřovatelé policie byli odborně zdatní a měli vzdělání právě v oboru právo nebo bezpečnostní právo. Bohužel politika, kterou tady vedeme posledních, řekněme, dvacet let, taková není. Já když jsem se měl stát vyšetřovatelem, a vyšetřovatelem mě jmenoval bývalý ministr pan Ruml, byl jsem jmenován vyšetřovatelem, velmi jsem si toho vážil, musel jsem splňovat určité podmínky. Dnes jím může být prakticky kdokoliv - učitel, farář, lékař, voják, prostě každý, kdo splňuje odborný požadavek vysokoškolského vzdělání. No ono to potom tak vypadá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP