(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dostáváme se k bodu

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.,
a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
/sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh se týká tří oblastí. První z nich by měla přispět k usnadnění vstupu do podnikání tím, že výrazně zlevní a sníží náklady na založení nové společnosti. Pokud to tedy bude zcela jednoduchá společnost, zcela jednoduché eseročko bez nějakých zvláštností, které by musel někdo posuzovat, tak náklady budou pod hranicí 100 eur. Tím zároveň splníme i podmínku Evropské unie, takzvanou předběžnou podmínku, na kterou je vázáno čerpání evropských fondů. Nicméně to říkám jen na doplnění, protože si myslím, že primárně je to dobré opatření a dobrá zpráva pro naši podnikatelskou veřejnost.

Druhá a třetí věc jsou věci, které jsou harmonizačního rázu. Jednak se naše právo přizpůsobuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012. To se týká takzvaného evropského dědického osvědčení a cílem je usnadnit projednávání dědictví, pokud se majetek nachází na území více států. A konečně třetí oblast, to je pro změnu přizpůsobení našeho práva nařízení č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, kde se umožňuje, aby příslušný orgán v dožádaném členském státu měl možnost upravit skutkové prvky ochranného opatření tam, kde je to nezbytné pro jeho hladký výkon v tomto jiném státě.

Když to shrnu, tři věci: jednak výrazné zlevnění zakládání společností a pak dvě harmonizačního rázu, to jest zavedení dědického osvědčení a zpružnění uznávání ochranných opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 497/1. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem na své 37. schůzi dne 3. září 2015 a po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti pana Michala Fraňka a zpravodajské zprávě poslance Radka Vondráčka a po několika vtipných bonmotech kolegy Pavla Blažka ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu změny a doplňky, jak byly projednány v ústavněprávním výboru a jak jsou součástí usnesení, které jsem zmínil a které máte jistě k dispozici, za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil předsedovi Poslanecké sněmovny toto usnesení, a za čtvrté byl zmocněn zpravodaj výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona.

Toť vše. Jinak si myslím, že veškerý obsah tisku byl shrnut předkladatelem. Už jsme ho tady jednou probírali, jedná se většinou o implementaci evropského práva, tudíž abych vás nepřipravoval o čas, končím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení garančního výboru k novému projednání.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Do té se jako první přihlásil pan poslanec David Kasal. (Hlasy ze sálu: Odešel.) Tudíž patrně jeho přihláška propadá. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový tady není. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. (Nemají zájem.) Vzhledem k tomu, že neeviduji žádný návrh na vrácení či zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dostáváme se k bodu

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 503/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes už mě tu vidíte naposledy. To pro vaše uklidnění, rozveselení nebo tedy potěšení.

Tentokrát předkládáme další novelu trestního řádu a některých dalších předpisů, jejímž hlavním cílem je, aby se elektronický náramek mohl používat nejenom v rámci trestu domácího vězení, ale také mohl nahradit, zjednodušeno řečeno, vazbu tam, kde to připadá v úvahu. Je to opatření, které směřuje k minimalizaci zásahů do práv osob, které jsou vyšetřovány, k tomu, abychom je omezili na jejich svobodách, jak nejméně je to možné. Samozřejmě technické provedení toho, co v zákoně v tomto směru je, je závislé na tom, kdy se nám podaří elektronické náramky konečně zavést. To tedy říkám schválně, abych ukázal, že jsem si vědom problémů, které v tom máme a jak velice už by to bylo třeba.

Kromě toho jsou tam dvě věci spíše technického rázu. Jednak rozšíření pravomoci pověřeného orgánu Vojenské policie konat vyšetřování, kde se reaguje na dnešní stav, ve kterém prvotní šetření provádí Vojenská policie, to ovšem potom přebírá a v podstatě opakuje policie běžná s tím, že se tam jednak duplikují úkony a jednak běžná policie nemá vždy úplně dobrou představu o všech spletitostech vojenského světa, zejména různých vnitřních předpisů a poměrů. Dále se tu navrhuje zrušení periodického přezkumu trvání ambulantního ochranného léčení, kdy tento periodický přezkum soudem je odborníky, komisí, kterou máme sestavenou při našem ministerstvu, hodnocen jako kontraproduktivní a oslabující ochotu osob na ambulantním léčení spolupracovat. Zdůrazňuji, že to je něco, co se týká ambulantního léčení a nijak to nesouvisí s problematikou léčení ústavních, neřkuli detencí.

To je všechno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP