(15.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Prosím vás, už tomu někde řekněte dost. Žádná z vašich norem prakticky nefunguje. Zakrýváte to tím, schováváte se za ekonomický růst. Zítra skončí a o to hlubší krize vypukne potom, až se nebudete moci schovat se svým plýtváním za ekonomický růst. Já vás skutečně naléhavě žádám, abyste zvážili, zda tyto a další normy, které tady schvalujete jak na běžícím pásu, jste tímto způsobem prosazovali. Vy skutečně ohrožujete - každému se potom vyplatí se radši přihlásit a odejít podnikat jinam. A to je nevratná ztráta. Už takhle máme obrovské úniky a odchody firem do zahraničí, ať už se týká registrace kvůli tomu, že přitom stát, a je to ministerstvo pana ministra Pelikána - není schopno garantovat nedotknutelnost majetku. Soudy vypadají, tak jak vypadají. Tak prosím, pracujte na tom, co je potřeba napravit. Vy budujete stát, kde chcete, aby se lidi báli. My chceme stát, kde se lidi nebudou bát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pánů zpravodajů. Děkuji.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy zdůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se znovu na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Neeviduji návrh dle zákona na nové projednání v garančním výboru ani na zkrácení lhůty, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce, panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 458/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh už jsem vám jednou představoval, takže jen stručně. Obsahuje několik ne zcela souvisejících otázek, konkrétně tedy tři.

Tou první je snaha snížit tzv. latenci u korupčních jednání, což laicky řečeno znamená, že cílem je zvýšit procento odhalených trestných činů v oblasti korupce, trestných činů, o jejichž existenci se vůbec dozvědí orgány činné v trestním řízení. Víme totiž, že vzhledem k tomu, že v podstatě všichni, kdo o tom mohou cokoli vypovědět, bývají pravidelně spolupachateli té trestné činnosti a že ta nezanechává výraznější stopy, takže máme jen velmi malé procento těchto případů, o kterých se policie, státní zastupitelství dozví a může nějakým způsobem vyšetřit. Proto navrhujeme zavést zjednodušeně řečeno pravidlo o nestíhání toho, kdo úplatek dá, pokud jej dá jen proto, že o něj byl požádán druhou stranou, a že bezprostředně poté, kdy se tohle stalo, tak to šel oznámit a dále potom v celém průběhu trestního řízení přispíval k tomu, že druhá strana korupčního jednání je nakonec nalezena a odsouzena.

Druhou oblastí, ta je technického rázu podle mého názoru, kdy se promítá ono omezení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, ke kterému již došlo na ústavněprávní úrovni, také do trestního řádu, tzn. řeší se tam, co tedy s tím, když po nějakou dobu nelze stíhat.

Tím posledním cílem a tím, který vzbudil největší kontroverze, je zavedení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Důvodem pro tento návrh je vědomí nebo poznatek, že rychlost, s kterou dnes dochází k této trestné činnosti, znamená, že pokud musíme čekat až na to, kdy už dojde alespoň k pokusu, čili při té rychlosti je to moment, když je trestný čin dokonán, tak nejsme schopni včas nasadit operativní techniku, nebo policie není schopna včas nasadit operativní techniku, zablokovat finanční prostředky, které někde velice rychle putují mezi mnoha subjekty, a účinně tedy tu trestnou činnost odhalit a zajistit takto získané prostředky.

Námitky, které k tomu byly, lze shrnout do jedné věty, totiž - anebo reprezentativní výrok je ten, že není jasné, kdy jde o daňovou optimalizaci a kdy již o krácení daně, a že tedy je tu obava, že budou kriminalizováni ti, kdo jen daňově optimalizují. Ta námitka je lichá z jednoduchého logického důvodu, protože tady předáváme jen trestnost té přípravy, čili posouváme ten okamžik trestnosti, ale jinak nic neměníme na samotné skutkové podstatě krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, takže ten, kdo se dopouští optimalizace, která už je ve skutečnosti krácením, tak stejně je trestně odpovědný jen o chvíli později. Na jeho situaci my nic neměníme.

Takto na úvod, domnívám se, že všechno. Prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 458/1 až 3.

Nyní prosím zpravodajku ústavněprávního výboru poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, my jsme se také těmito novelami, které tady výstižně charakterizoval pan ministr spravedlnosti jako vzájemně nesourodé... Pane předsedající... (Rozhovor vedle řečnického pultu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon. Určitě. Nyní paní zpravodajka, nemáme ještě obecnou rozpravu. Prosím, po ní.

 

Poslankyně Helena Válková: Tyto tři nesourodé novely mají i každá z nich jiný význam a jiný dopad. Ústavněprávní výbor proto věnoval největší pozornost právě tomu novému institutu, kterým je možné osobu, která v korupčních trestných činech podle vládního návrhu poskytla nebo slíbila úplatek, pokud o to byla požádána, a za podmínek, které návrh novely zákona stanoví, nestíhat a v podstatě dočasně odložit stíhání, s tím, že definitivní rozhodovací pravomoc má potom státní zástupce v určitých přezkumných případech, kdyby zde bylo podezření, že byla zneužita, tak i nejvyšší státní zástupce v rámci své kontrolní pravomoci.

Právě proto, až vás budu seznamovat s návrhem usnesení ústavněprávního výboru, chci upozornit na to, že jsme oproti vládnímu návrhu učinili takovou na prvý pohled nepatrnou změnu vypuštěním slovíčka "poskytne" a ponecháním jenom slovíčka "slíbí", protože se domníváme, že možnost prokázání nezákonného jednání uplácejícího v případě, že orgán činný v trestním řízení je informován o tom, že úplatek byl již předán, je výrazně nižší než v případě, kdy je úplatek pouze slíben, tzn. že k jeho předání dosud nedošlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP